Skogsfastighet

Haninge – Skogsskifte om 9 hektar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
8,8 ha
Skogsmark
8,8 ha
Virkesförråd
3 400 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av HANINGE SKOGS-EKEBY 2:14

Adress

Södertäljevägen, se länk till gårdskarta 13793 Tungelsta

Om fastigheten

Vill du utöka din fastighet med knappt 9 hektar skog i Haninge?

Del av fastighet i Tungelsta överlåtes via fastighetsreglering. Attraktivt läge i Stockholm. All tänkbar service med mataffär, barnomsorg, skolor och kommunikationer finns nära och endast 30 minuter till Stockholm City med bil.

Försäljningen gäller område av fastighet som ej kan bilda egen fastighet utan överlåts via fastighetsreglering till annan fastighet inom Haninge kommun.

Välkommen till Haninge.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighet

Del av fastighet överlåts via fastighetsreglering till annan fastighet i Haninge kommun.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns ingen aktuell skogsbruksplan.

Enligt den äldre från 2005 omfattar skogsmarken 10,7 hektar med ett virkesförråd på produktiv skogsmark varav ca 8,8 ha är till salu genom fastighetsreglering.

Enligt den äldre skogsbruksplan omfattar skogsmarken 10,7 ha med ett virkesförråd om 2 486 m³sk varav 1 080 m³sk var S2-skog. Uppskattat volym 2020 med 15 tillväxt säsonger är 3 400 m³. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Tillväxt per år vid den äldre planens upprättande är uppskattad till 66 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 26 % tall, 63 % gran och 11 % löv. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog äldre än 75 år.

Skogsvård

Under perioden 2010-2019 har ca 120 m³ virke tagits ut, senast maj 2019. Huvudsakligen bestående av massaved av sämre kvalitet (mer rensning än gallring). Rensat i skogen (grenar, ris, skräpvirke) runt gångstigar motsvarande ca 350 m³. Delar av gångstigar är täckta med flis.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen förbinder sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part. Med mindre avvikelse menas en avvikelse om 10 %.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.
Allmän jakt på rådjur, vildsvin och småvilt reglerat i jaktlagen och jaktförordningen. Ingen tilldelning av älg med rätt att jaga älgkalv under en kort period varje år. Fastigheten har fram till 2006 ingått i ett större älgjaktsområde om totalt 376 ha.

Mantal

Stamfastigheten har mantal 0,09 i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns en fornlämning registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Fornlämningarna är registrerad som Boplats, Definition: Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på marken. består av ett vägmärke, gravfält, röse och flera stensättningar. Lämningstypen Boplats kan, till skillnad från alla andra lämningstyper, både ha
ingående lämningstyper och egenskapsvärden. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Besiktning och undersökningsplikt

Skogsinventeringen är upprättad efter äldre skogsbruksplan och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter