fbpx

Lantbruk

Hagen 56 ha

Utgångspris

9 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 23 jun

Visning

  • mån 5 jun

    Kontakta oss för att boka en tid!

Anmäl intresse

Om fastigheten

Hagen är belägen i Fägre söder om Töreboda. Fastighetens totala areal uppgår till ca 56 ha fördelat på 37 ha åkermark och 15,7 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 560 m³sk. Gårdens byggnadsbestånd utgörs av bostadshus samt ekonomibyggnader.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Töreboda Randstorp 1:69 del av

Adress

Stång Hagen 32 545 93 Töreboda

Totalareal
56,0 ha
Åkermark
36,7 ha
Skogsmark
15,7 ha
Småhusmark lantbruk
3,6 ha
Virkesförråd
2 564 m3sk
Boyta
155 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1914 på torpargrund med timrad stomme och träfasad. Fönstren är kopplade 2-glas och på taket ligger lertegel. Uppvärmning sker via direktverkande el samt eldstäder. Vatten från grävd brunn (vattnet är järnhaltigt och har sämre tillgång) och avlopp till äldre trekammarbrunn utan efterföljande rening med separat köksavlopp. Fiber finns installerat.

Planlösning
Ingång via huvudentré till liten hall. Till höger nås vardagsrum och matsal med kakelugn. Till vänster från hallen nås vardagsrum med spiskassett och vidare till kök. Köket har enklare utrustning med spis, kyl och järnspis. Vidare nås groventré och tvättstuga (tvättmaskin ingår ej) samt badrum med wc, handfat och dusch. Övre plan fördelar sig över en liten hall, två små rum samt resterande del oinredd vind.

Boarean uppgår till ca 155 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar
Huset byggdes till med den del som utgörs av groventré, tvättstuga och badrum i början av 1990-talet. Samtidigt renoverades också köket. I övrigt har huset äldre standard med tidsenliga spegeldörrar och snickerier bevarade. ​

Driftskostnad​
Total driftskostnad: 33 318 SEK/år​

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning/El: 22 140 SEK/år
Vatten & Avlopp: 1 000 SEK SEK/år
Sophämtning: 1 600 SEK/år
Sotning: 1 500 SEK/år
Försäkring: 7 078 SEK/år

Detta är nuvarande ägares driftskostnader med en person i hushållet.​

Tillkommer fastighetskatt med 5 670 SEK/år.

Energideklaration är ej utförd.​​​

Drängstuga

Den gamla drängstugan är uppförd i timmer på torpargrund med lertegeltak. Huset inrymmer ett rum och kök samt hall. Huset har stått obebott under längre tid och är i behov av underhåll. ​

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i trä under tak av aluminiumplåt. Hela byggnaden har fribärande konstruktion och nyttjas till maskinförvaring på delvis gjutet golv.

Carport/hönshus/vedbod

Det finns flera närliggande byggnader som är uppförda i trä och bär tak av plåt, carport, hönshus och vedbod.​

Ladugård

En bit från själva gården ligger ytterligare en ladugårdsbyggnad som är uppförd under 1960-talet. Byggnaden inrymmer djurdel med ovanliggande ränne, inredningen är borttagen och utrymmet nyttjas till förråd. Fd. mjölkrum samt loge med gjutet golv. Byggnaden är uppförd i trä samt en murad del under tak av eternit och plåt. Vidbyggt finns en lada med gjutet golv och plåttak som nyttjas till maskinförvaring.
I anslutning till byggnaden finns två plansilofack samt en gödselplatta och brunn.

Åkermark

36,74 ha stödberättigad åkermark på lerjordar. Marken har äldre men fungerande täckdikning där ca 4 ha är i behov av dikningsåtgärder.

Årets grödor består av 26,9 ha havre, 1,84 ha slåtter- och betesvall på åker och 7,99 ha träda. Det finns möjlighet för en köpare att tillträda åkermarken omgående och överta årets brukning mot erläggande av utförda insatser till nuvarande brukare. Alternativt tillträds åkermarken efter årets skörd och marken lämnas med stubb. ​

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 15,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 564 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 163 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 82 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 46% tall, 10% gran, 41% björk och 3% asp. Avverkningsförslaget ligger på ca 1 100 m³sk varav 680 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 420 m³sk i ett gallringsuttag. Skogsmarken återfinns på flera olika skiften samtliga med bra tillgänglighet till väg.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i januari 2023 av Lars Densborn.

Övrig mark

Ca 3,5 ha övrig mark som utgörs av tomtmark, gårdsplan, vägar etc.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Området erbjuder jakt på framförallt älg, rådjur och vildsvin.​​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från SAM-ansökan och skogsbruksplanen.​ Eftersom fastigheten ligger under en pågående lantmäteriförrättning så kommer den slutliga arealen att fastställas i förrättningen.​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 22 juni 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde, eller sara.gyllensvaan@ludvigfast.se tillhanda senast den 22 juni 2023. Använd gärna bifogad budblankett.​​

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området som helhet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.
De lantmäterikostnader som uppkommer till följd av en delning bekostas av köparen. Äganderätten kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​​

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 950 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 23 jun

Utgångspris: 9 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter