fbpx

Skogsfastighet

Gårdsjön 187 ha

Utgångspris

5 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 9 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet i Nordanstig, virkesförrådet har beräknats till ca 14 000 m3sk och utgörs huvudsakligen av yngre och medelålders skogar. Ett väl utbyggt vägnät betjänar fastigheten.
Produktiv areal uppgår till 163 hektar.
Fastigheten är genomgallrad så man kan förvänta sig god tillväxt på fastigheten.
Fastigheten ligger strategiskt mellan 2 stora skogsindustrier, SCA 5 mil norrut och Holmen 5 mil söderut.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG FRÄSTA 1:14

Adress

Gnarp-Skogsfastighet-187 hektar Gnarp

Totalareal
187,4 ha
Tomtområde
187,4 ha
Virkesförråd
13 982 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Arealerna är angivna efter skogsbruksplanen 187,4 hektar, lantmäteriets areal uppgår till 167,5 hektar. Se Sverige lantmäteriet har en areal om 187,58 hektar. Differensen kommer ej att utredas vidare.

Arrende/nyttjanderätter

Jakten är upplåten årsvis och kan efter uppsägning nyttjas från och med 1 juli 2024. Nuvarande intäkt är 10 kr/ hektar.
Marken ingår i Gnarps östra vvo.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fiske

Fastigheten har ingen egen fiskerätt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom i Nordanstigs kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Gävleborg.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga i dagsläget registrerade forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Se Sverige.se

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Den gränsar dock mot Gålåsens naturreservat.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad oktober 2016 av Mellanskog, därefter är den ajourhållen av Mellanskog och tillväxtberäknad fram till oktober 2022.

Skogsvård

Det finns närmare 22 hektar kalmark som skall markberedas och planteras snarast dvs detta år detta kommer ej att utföras av säljaren utan köparen övertar den skyldigheten.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Lantmäteriförrättning vägar nr: 180010 beslut taget 2022-03-15

Det pågår en lantmäteriförrättning ang ny båtnadsberäkning gällande vägar i Gnarp, säljaren kommer stå samtliga kostnader i denna förrättning när den är klar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 9 jun

Utgångspris: 5 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter