Lantbruk

Gård vid sjö

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 apr, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,3 ha
Övrigmark
2,0 ha
Skogsmark
43,0 ha
Åkermark
3,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
5 575 m3sk
Boyta
223 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ FÖRHULT 1:21

Adress

Södragård 1 36394 Lammhult

Om fastigheten

Gård vid sjö. Ca 50 ha, varav 43 ha skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 5 600 m3sk. God bonitet.
Ca 6,5 ha inägomark. Bostadshus och ekonomibyggnader.
Fiskerätt. Belägen ca 10 km sydväst om Lammhult.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonobyggnader

På fastigheten finns ett antal ekonombyggnader däribland nedan:
Snickarbod med plåttak från ca 2016.
Ladugårdsbyggnad. Med ”allrum/festlokal” på plan 2.
Växthus.
Garage.
Hönshus.
Jordkällare.

Bostadshus

Bostadsbyggnad
Plan 1
Hall.
Badrum med dusch.
Kök.
Matsal.
Vardagsrum med öppen spis.
Hall/ datorrum.
Gästtoalett med handfat.
Sovrum.
Sovrum.

Plan 2
Hall.
Sovrum med utgång till balkong.
Vardagsrum.
Sovrum.
Sovrum.
Badrum med badkar.

Tvättstuga med dusch och bastu.

Fiber indraget.
Treglasfönster.
Enskilt avlopp, trekammarbrunn med infiltration. Trekammarbrunnen är från 1967.
Vatten genom egen grävd brunn.
Uppvärmning genom fliseldning i ekonomibyggnad med kulvert in till bostadshuset.
I bostadshuset finns en elpanna som är kopplad till fastighetens solcellsanläggning.
Solcellsenergin kompletterar fliseldningen.
Under sommaren blir det vanligen överskott av solenergi som kan säljas på marknaden.
Solceller från ca 2015.

Kompletterande uppgifter från säljaren

Nedanstående kompletterande uppgifter om byggnaderna kommer från säljaren.

Byggnader enligt nedan har totalrenoverats 1979
Renoveringsarbetena är väl dokumenterade på ritningsunderlag

Mangårdsbyggnad

1. Bostadshuset har totalrenoverats och stommen av liggande timmer har invändigt tilläggsisolerats med typ 100 mm RW 331 och 16 mm spånskiva
2. Invändiga installationer såsom el, vvs med elpanna och ventilation (värmeåtervinnings aggregat TF)
3. Öppen spis med eldfast skorstensrör (2017 kompletterad med en insats)
4. Yttertak, först shingel som 1990 kompletterades med plåtbeklädnad

Ekonomibyggnad

1. Byggnad innehållande snickarbod, pannrum och hydroforrum
2. Mot öster på byggnaden har uppförts en mindre tillbyggnad till vilken ett växthus är anslutet
3. I pannrummet finns fliseldad panna ansluten till värmekulvert som duckats till elpannan i bostadshuset samt ett ventilationsaggregat som kan värma snickarbod alternativt växthuset eller tillhörande anslutningsbyggnad med varmluft
4. Temperering av växthuset kan ske automatiskt med hjälp av reglerutrustning
5. Plan 2 är planerat som flislager med torkanläggning typ blåslåda i hela golvet
6. Med traktordriven flistugg produceras flis som med hjälpfläkt blåses direkt upp till plan 2
7. Via en tratt i golvet kommer lagrad flis ner i stokeraggregatet allt efter behov av uppvärmning
8. Byggnaden är utvändigt tilläggsisolerad med 50 mm RW 331 och ny ribbad träpanel

Övriga ekonomibyggnader uppförd under 1980-talet

1. Maskinhall – Stålstomme uppförd på gjuten bottenplatta med smörjgrop. Ytterväggar är av typ ribbad träpanel. Tak är av typ korrugerad plåt
2. Tak mot väster har kompletterats med en solcellsanläggning
3. Om fliseldad panna stängs av under t.ex. sommarhalvåret så matas elpannan med energi från solcellsanläggningen. Om det blir överskott på energi går denna ut på det allmänna elnätet och som man får ersättning för från aktuell elleverantör, E-on

Ekonomibyggnader med golv av grusbädd

1. Kombinerat skärmtak för traktorer och ved för kommande flisning
2. Skärmtak till maskinredskap. Här finns uttag för anslutning av elgenerator vid strömavbrott

Övrigt – Utfört under 1980-talet

1. Automatisk pumpanläggning som kan föra upp sjövatten till gårdsplan
2. Jordkällare som kompletterats med fiberduk på tak samt dränering i anslutning till golv

Övrigt
Vid sjön finns ett skärmtak med trätrall, elanslutning 220 V, badplats och båtplats .

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av LRF Konsult, Joakim Ahlberg 2019-10. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 43 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd är ca 5 600 m3sk, motsvarande 130 m3sk per ha. Boniteten är uppskattat till 9,4 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 318 m3sk.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall överlämnas i original på Tillträdesdagen.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 6,6 ha
Inägomarken utarrenderad, fem år från 2018-01-01.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är upplåten.
Uppsägningsbar till periodens utgång 2022-06-30.

Fiske

Andel i Växjö Förhult fs:1.
Ändamål: Fiske Förhultasjön, Förhultabäcken.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2020-04-20 OBS! Märk kuvertet Förhult. Använd gärna bifogad budblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 10 km sydväst om Lammhult.
Se bifogad kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 700 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter