Lantbruk

Gård om cirka 23 ha.

Prisidé

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 1 Dec, kl 12:00

Visning

  • fre 13 Nov

    Alla visningar sker med bokning hos fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse för visning via epost eller telefon. Skog och mark undersöks på egen hand med hänsyn till grannar, djur och växande gröda..

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,6 ha
Skogsmark
17,1 ha
Inägomark
6,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
2 509 m3sk
Boyta
112 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY TANNÅKER 3:8 och LJUNGBY MUGGEBO 1:1

Adress

Muggebo 2 34196 Ljungby

Om fastigheten

Jord och skogsfastigheterna Ljungby Tannåker 3:8 och Muggebo 1:1 ligger gräns i gräns med varandra cirka 1,3 mil väster om Lagan i Ljungby kommun. Sammanlagt är de båda fastigheterna cirka 23,6 ha fördelat till 17,1 ha produktiv skogsmark, 6 ha inäga och 0,5 ha övrigt mark. Totalt uppgår virkesförrådet på fastigheterna till cirka 2509 m³sk. Gårdscentrum ligger vackert i det småbrutna landskapet. Byggnaderna är i behov av renovering och erbjuder dig som köpare stora möjligheter att själv skapa ditt eller ert drömboende.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadhus

Bostadshuset är i äldre skick och i behov av renovering.
På entreplanet finns kök, badrum, vardagsrum, tv-rum samt entréhall och groventré.
På övervåningen finns tre stycken sovrum, samt toalett.

Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Torpargrund samt mindre källardel
Stomme: Trä
Fasadtyp: Eternit
Fönster: 2-glasfönster
Vatten: Enskilt vatten, okänd funktion och kvalitet.
Avlopp: Enskilt avlopp, okänd funktion.
Uppvärmning: Luft/luft värmepump och direktverkande el
Ventilation: Självdrag

Ladugård

Ladugård uppdelad på fähus, loge, höloge, förråd. Ladugården är är uppförd i trästomme med träfasad och yttertak av plåt. Ladugården är i sämre skick.

Spannmålsmagasin/garage/förråd

Byggnad uppförd i träkonstruktion med fasad av trä och tak belagt med tegel. Byggnadens övre plan har nyttjats som spannmålsmagasin och nedre delen som garage/förråd.

Garage

Garagebyggnad uppförd i träkonstruktion med träfasad och tak belagt med tegel. Gjutet betonggolv. På övre plan finns förrådsutrymme.

Vedbod

Enklare byggnad uppförd i träkonstruktion med träfasad. Taket är belagt med plåt. Byggnaden har nyttjats som vedbod.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i juli 2020 omfattar den produktiva skogsmarken cirka 17 ha. Virkesförrådet uppgår till cirka 2500 m3sk vilket ger ett medeltal om cirka 147 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen har en övervikt mot barrskog, med cirka 56% gran, 22% tall och resterande del löv 22%. Medelboniteten är beräknad till 7 m3sk/ha/år. Åldersfördelningen är relativt jämn om än med en övervikt mot äldre gallringsskog. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattar inägomarken totalt 6 ha. Enligt taxeringen är inägomarken fördelad till 4 ha åkermark och 2 ha betesmark. Normal beskaffenhet som för området. Marken har brukats av en lantbrukare i trakten, ingen ersättning har utgår. Det finns inga stödrätter att överta.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad fyndplats för forn och kulturlämning. (källa SeSverige)

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med dokumenterat höga naturvärden. (källa SeSverige)

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, vildsvin och småvilt. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag. Jakten är fri för ny ägare fr.o.m. 1/7 2021.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.
Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheterna säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Planerar du att gå på vår fastighetsvisning?

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut
visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta
förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Samtliga byggnader överlåtes utan ytterligare städning.

Senast på tillträdesdagen skall säljaren ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.

Kvarvarande lös egendom på fastigheten i såväl byggnader som mark som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen utan vederlag

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter