fbpx

Lantbruk

Gård om 70 hektar

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 Nov kl 12:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev jakt och liknande.
    Önskar du visning kontakta Johan Olausson, 0383-594 80 johan.olausson@ludvigfast.se eller Elin Gynnerstedt 0383-594 79 elin.gynnerstedt@ludvigfast.se.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till Västra Ekås ca 2,5 mil öster om Eksjö. Fastigheten uppgår till 70 hektar varav 56,4 hektar skogsmark och 7,1 hektar inägomark. Virkesförrådet för fastigheten uppgår till 7 979 m³sk vilket ger ett medelförråd på 141 m³sk per hektar. Boniteten är beräknad till 6,8 m³sk per hektar och år. Fastigheten besår av två skiften ett större långsmalt skifte om 57 hektar och ett mindre om 12 hektar med strand i Västre sjö.
Gårdscentrum består av ett bostadshus, ladugård och förrådsbyggnader.
På fastigheten kommer ett vindkraftverk att byggas och arrendeavtal finns med Vattenfall som bygger vindkraftsparken om totalt 21 vindkraftverk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ VÄSTRA EKÅS 1:7

Adress

Västra Ekås 5 57599 Bruzaholm

Totalareal
70,0 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Inägomark
7,1 ha
Skogsmark
56,4 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Övrigmark
4,6 ha
Skog med restriktion
0,5 ha
Virkesförråd
7 979 m3sk
Boyta
50 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är troligen byggt på 1800-talet. Huset har stående röd träpanel med plåttak. Enligt fastighetsregistret uppgår boarean till 50 kvm.
Ingång via veranda med snickarglädje in till hall med trappa upp till övervåningen. Till höger om hallen ligger ett rymligt sällskapsrum med öppenspis. Mindre toalett med dusch, wc och handfat. Äldre kök med köksspis (Husqvarna), trinettkök med diskbänk, kylskåp och Husqvarna bänkspis. Intill köket finns en köksfarstu. Det finns ytterligare ett rum på nedervåningen med en öppenspis.
Övervåningen består av två oinredda gavelrum och en trapphall.

Uppvärmning med luft/luft värmepump IVT. Elradiatorerna är ej använda under den senaste 5 års perioden.
Grävd/sprängd vattenbrunn som nyttjas tillsammans med en grannfastighet. Vattenanalys gjord 2016.
Avlopp med trekammarbrunn och gemensam infiltrationsanläggning med fyra grannfastigheter.
Samtliga spisar i huset behöver besiktigas.
Fiber finns inte indraget.

Torpargrund med liten källare med hydropress och fungerar som matkällare.

Ekonomibyggnader

På gårdscentrum finns en ladugård med röd träpanel och plåttak. Äldre stall del med tre boxar, en logdel och över hela byggnaden är det en skulle.
Vedbod med träpanel och tegeltak på ena sidan och plåttak på andra sidan. Fd svinhus med träpanel och plåttak.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen är 56,4 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 979 m³sk. Medelförrådet uppgår till 141 m³sk per hektar. Boniteten för fastigheten är beräknad till 6,8 m³sk per hektar och år.
Fastigheten består huvudsakligen av barrskog med en trädslagsfördelningen om 47 % gran, 41 % tall, och 12 % löv.

Fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning med en topp i åldersklassen 10-19 år.

Fastigheten har ett bra vägnät

Skogsbruksplanen är upprättad av Ludvig & Co i augusti 2023.​

​En överenskommelse finns om att bedriva tjädervänligt skogsbruk på område om ca 10 ha, se bilaga "Överenskommelse tjädervänligt skogsbruk".​

Inägomark

Enligt skogsrbuksplanen uppgår inägomarken till 7,1 hektar varav 3 hektar åkermark och 4,1 hektar betesmark och enligt fastighetsregistret till 7 hektar varav 5 hektar åkermark och 2 hektar betesmark.
Jordbruksmarken är tillgänglig för en ny ägare from odlingssäsong 2024.

Jakt

Fastigheten är med i Västra Ekås/Skäljaryd älgjaktslag, årets tilldelningen är en kalv.
På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt.
Jakten är tillgänglig för en ny ägare from tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Ingatorps socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor.
För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Naturvärden

På fastigheten finns del av en nyckelbiotop (0,4 hektar) samt att det finns fem områden som klassas som sumpskog enligt skogsstyrelsen totalt cirka 2,5 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två områden som är fossil åker varav en är fornlämning (ca 1,8 ha) och en övrig kulturhistorisk lämning (ca 0,65 ha). Vidare finns det en markering gällande område med skogsbrukslämningar (övrig kulturhistorisk lämning).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde i december eller enligt överenskommelse.

Vindkraftverk

Det finns en arrendeupplåtelse från 2015 med tilläggsavtal från 2022, på fastigheten till Vattenfall projektera, uppföra, bibehålla och kommersiellt driva ett vindkraftverk, som ingår i vindkraftverksparken Bruzaholm. Arrendekontraktet gäller 39 år från 2022-05-06.

Enligt Vattenfalls informationsmöte i maj 2023, skall 21 stycken verk med turbiner från Siemens-Gamesa med en maxeffekt per turbin om 6,6 MW. Totalhöjden är 240 m och rotordiametern 170 m. Den uppskattade maxproduktionen för hela parken är ca 460 GWh/ år. Se även bifogad karta över vindkraftsparken.

Byggnationen påbörjades sommaren 2023 med skogsavverkning. Ersättningar avseende skogsavverkning, vägar mm i samband med vindkraftsbyggnationen tillfaller säljaren i sin helhet. Under hösten september/oktober har arbetet med vägar och grundläggning för fundament påbörjats. Arbetet kommer fortgå under 2024 och 2025 och beräknas vara klart i slutet av 2025.

Kontakta fastighetsmäklaren för att erhålla arrendeavtal.

Mer information om vindkraftsprojektet på https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/bruzaholm.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Fiske

Fiskerätt i Västre sjö och Hemsjön.

Vägbeskrivning

Från Eksjö kör väg 40 österut, i Bruzaholm sväng vänster mot Svinhult och Härstorp. Följ vägen i cirka 5 km sväng sedan vänster mot Rydsnäs, efter cirka 3,5 km är ni framme i byn Västra Ekås sväng vänster in på en grusväg för att komma till fastighetens gårdscentrum.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 575 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 Nov kl 12:00

Högstbjudande: 9 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter