fbpx

Lantbruk

Gård om 45 ha i Valbo-Ryr

Högsta bud

6 200 000 kr

Utgångspris: 4 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast tis 30 maj kl 12:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Gård om ca 45 ha, samlat i ett skifte, i Valbo-Ryr. Ca 23 ha produktiv skogsmark med en total virkesvolym om ca 3 600 m³sk varav 850 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Ca 21 ha jordbruksmark, upplåten år för år och tillgänglig för en köpare från 1 januari 2024. Gårdscentrum med bostadshus, ladugård, magasin, maskingarage och jordkällare – allt i behov av renovering men trevligt läge på en kulle med utsikt över Viksjön. Egen jakt på småvilt. Älgjakt i lag med grannfastigheter. Jakten är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MUNKEDAL STRÖMSÄTER 3:3

Adress

Strömsäter 11 45892 Färgelanda

Totalareal
45,6 ha
Skogsmark
23,3 ha
Skogsimpediment
0,1 ha
Inägomark
21,2 ha
Övrigmark
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
3 632 m3sk
Boyta
100 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Högst upp på en kulle, med utsikt ut över Viksjön, ligger ett bostadshus uppfört 1954. Byggnaden har murad källargrund, plankstomme och är klädd med stående träfasad (-10) under ett yttertak av betongpannor. Utbyggt med glasveranda och inglasad balkong på 1990-talet. 3-glasfönster från 2010. Huset har ett vattenburet uppvärmningssystem kopplat till en kombipanna (ved/el). Till detta finns en vedspis i köket (ur bruk) samt en luftvärmepump (-22) i vardagsrummet. Pannan brandskyddskontrollerades i början av maj och eldningsförbud föreligger för såväl värmepanna som vedspis. Protokoll med anmärkningar kommer finnas tillgängligt på visningen. Vatten tas från en grävd vattenbrunn (vattenprov finns inte). Avloppet leds till en enkammarbrunn. Nuvarande fastighetsägare har inte mottagit något åtagande från kommunen angående befintligt avloppsystem. Köparen är medveten om att denne ändå får vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Enligt taxeringsuppgifter är bostadsytan 100 m².

Entréplan med veranda, hall, gäst-WC, kök med matplats och utgång till inglasad veranda, vardagsrum och matsal.

Övervåning med hall, sovrum, badrum med badkar, allrum samt mindre kök med utgång till inglasad balkong.

Oinredd källare som nås inifrån huset samt från trädgården. Garage, förrådsutrymme, pannrum med vedpanna och ackumulatortank , tvättstuga med ny varmvattenberedare.

Byggnaden har ett omfattande behov av renovering och modernisering.

Jordkällare

Murad jordkällare placerad i nära anslutning till bostadshuset.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad från 1800-talet. Träkonstruktion under plåttak. Pga dåligt underhållet tak rasade yttertaket för några år sedan in vilket delade byggnaden i två delar. Den ena nyttjas som stall. El och vatten finns. Den andra håller på att rasa in och är i rivningsskick. Ladugården har en total byggnadsyta om ca 450 m² enligt uppuppmätning på karta.

Magasin

Magasin byggnad uppförd under 60-talet. Träkonstruktion på gjuten betong platta under yttertak av eternittak. Vagnsbod i botten och spannmålsförråd på övervåningen. El finns. Byggnadsyta om ca 100 m² enligt uppmätning på karta.

Maskingarage

Maskinhall byggt på 70-talet. Träkonstruktion på gjuten betongplatta under yttertak av eternit. Högt i tak. El finns. Byggnadsyta om ca 300 m² enligt uppmätning på karta.

Pumphus

Äldre träbyggnad under eternittak. Rymmer vattenpump och hydrofor.

Skogsuppgifter

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan, gjord av jägmästare Per Moberg (Ludvig & Co), omfattar fastigheten 23,3 ha produktiv skogsmark och 0,1 ha skogligt impediment. Virkesförrådet bedöms till drygt 3 600 m³sk varav ca 850 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser. Barrdominerad skog med en medelbonitet om 9,9 m³sk/ha/år. För mer information om skogen, se bifogat utdrag ur skogsbruksplan. Hela skogsbruksplanen finns att ladda ner från ludvigfast.se

Jordbruksmark

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 21,2 ha jordbruksmark. Enligt taxeringsuppgifterna omfattar fastigheten 16 ha åkermark och 2 ha bete. Marken är muntligen upplåten för bete och vall året ut. SAM-ansökan för 2023 är gjord och utbetalningen tillfaller säljaren i sin helhet.

Jakt och fiske

Egen jakt på småvilt. Älgjakt i lag med grannfastigheter, totalt ca 600 ha. Fastigheten ingår i Hensbacka Älgskötselområde. Tillgång på småvilt, dov- och kronhjort samt vildsvin.

Fastigheten ingår i Viksjöns fiskevårdsområde vilken omfattar Viksjön, Vassbotten, Kikerudssjön samt Valboån mellan Viksjön och Ellenösjöns utlopp, totalt ca 380 ha. Fastigheten medför ingen fiskerätt utan ägaren får lösa fiskekort.

Internetuppkoppling

Fastigheten är ansluten till den lokala fiberföreningen, Valbo-Ryr Kleva fiberförening. Medlemskapet i fiberföreningen väntas köparen ta över från säljaren från och med tillträdesdagen.

Vägar

Enskild väg genom fastigheten vilken underhålls i samverkan med fastighetsägarna utefter vägen (ingen vägförening). Från den allmänna vägen fram till mangårdsbyggnaden har den enskilda vägen statligt bidrag.

Städning

Inför tillträdet kommer bostadshuset städas men det merparten av lösöret kommer finnas kvar. Någon slutstädning och tömning av övriga byggnader kommer inte ske. Det lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen övergår till köparen utan ersättning till någondera part.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

I köpekontraktet kommer säljaren friskriva sig från eventuella dolda fel i fastigheten. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Energideklaration är ej utförd. Bostadsbyggnaden är i behov av totalrenovering. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Tillträde

Säljaren är ett dödsbo. Bouppteckningen efter den avlidne är upprättad men ännu inte registrerad. Det är en förutsättning för detta köp att bouppteckningen har registrerats innan tillträdet. Parterna är införstådda med att köparen inte kan tillträde eller erhålla lagfart innan sådan registrering skett.

Arealuppgifter

Markareal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 45,6 hektar. Areal enligt Metria karttjänst uppgår till 45,3 hektar. Areal enligt fastighetsutdraget uppgår till 450 740 m². Enligt taxeringsuppgifterna omfattar fastigheten 44 ha. Eventuell differens kommer ej närmare att undersökas.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 270 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 30 maj kl 12:00

Utgångspris: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter