Lantbruk

Gård med virkesrika skiften utanför Söderhamn

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 5 jun, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,3 ha
Skogsmark
33,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,1 ha
Berg/hällmark
2,7 ha
Inägomark
6,6 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
6 834 m3sk
Boyta
216 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN BORG 5:5, 5:6, 5:7, 5:16 & 19:1

Adress

Borg 534 82694 Norrala

Om fastigheten

Möjlighet till lantligt boende på gård med virkesrika skogsskiften. Försäljningen omfattar flera fastigheter spridda över ett relativt stort område utanför Söderhamn.

Fastigheternas gårdscentrum bestående av två bostadsbyggnader och ekonomibyggnader men en del av inägo- och skogsmarken är beläget i Borg ca 5 km norr om Söderhamn. 6,6 hektar inägomark och jaktmöjligheter i viltvårdområde.

Totalt 45,3 hektar, varav 33,4 hektar produktiv skogsmark som har sin tyngdpunkt på äldre gallringsskogar och avverkningsmogna skogar med ett virkesförråd om ungefär 6 800 m³sk. Medelvolymen per hektar är 205 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,7 m³sk per hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Bostadsbyggnad i två plan med en taxerad boyta om 156 kvm, uppförd på delvis gjuten källare med en stomme i timmer, stående träpanel under tegeltak. 2-glas fönster. Vacker farstukvist samt balkong i söderläge.

Uppvärmning via bergvärme installerad 2005. Samfällt vatten från källa som delas med fler fastigheter i byn. Avlopp i trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmning, vatten och avlopp är gemensamt för båda bostadsbyggnaderna.

Byggnadens nedre plan inrymmer
​Entréhall med möjlighet till klädavhägning och klädkammare, äldre badrum, delvis kaklat med toalett och badkar, ett rymligt kök med matplats, vardagsrum och matsal.

Övre plan inrymmer
Möblerbar hall, kontor, vävstuga, två sovrum och en större klädkammare.

Källarplan inrymmer
Pannrum, förvaringsutrymmen samt jordkällare.

Gårdshus

Mindre bostadsbyggnad i 1½-plan plan med en taxerad boyta om 60 kvm, uppförd på torpargrund med stensockel, stomme i timmer, stående träpanel under plåttak. 2-glas fönster. Inglasad veranda. Mindre förråd på baksidan med ingång utifrån.

Uppvärmning, vatten och avlopp är gemensamt för båda bostadsbyggnaderna.

Byggnadens nedre plan inrymmer
Hall, wc, kök med matplats, separat duschrum, vardagsrum med öppenspis.

Övre plan inrymmer
Mindre hall, allrum som kan nyttjas som sovrum och ett större sovrum.

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugård uppförd på delvis gjuten platta, delvis plintar. Stommen är delvis reglad, delvis murad. Taket är beklätt med plåt. Byggnadsyta om 324 m² enligt taxeringen. Byggnaden inrymmer utöver förrådsutrymmen, äldre djurstallar, snickarbod, större garage med plats för två bilar och en stor och användbar loge.

Vagnslider/Vedbod

Äldre ekonombyggnad bygg i en regelstomme på stensockel under ett eternittak i 2-plan. Byggnaden inrymmer för utom vedbod även förrådsutrymmen och en loge på övre plan.

Övriga bygggnader

På gården finns även en äldre välvd jordkällare i bra skick. Delvis gjuten platta, delvis stampat jordgolv under plåttak. Lekstuga uppförd på plintar med regelstomme under plåttak. Nyttjas som förråd.

Allmänt

Flera lantbruksfastigheter spridda över ett relativt stort område ingår i denna försäljning. Fastigheternas gårdscentrum bestående av två bostadsbyggnader och ekonomibyggnader men en del inägomark och skogsmark beläget i Borg ca 5 km norr om Söderhamn.

Ungefär 33 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ungefär 6 800 m³sk och 7 hektar inägomark fördelat på tio markområden varav en större samfällighet där tre av fastigheterna är delägare till 100 %. Jakt i viltvårdområde.

Samfällighet

Samfälligheten Söderhamn Borg S:4 är en 28,8 hektar stor fastighet bestående av till största del skogsmark. Dess ändamål är fd oskiftad mark och fastigheterna Söderhamn Borg 5:5, 5:6 och 5:7 är enda delägande fastigheterna enligt fastighetsutdraget. Samfällighetens mark ingår i skogsbruksplanen.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 45,3 hektar. Areal enligt fastighetsregistret till 46,06 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerad med annan fastighet och saknar eget taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst . Virkesförrådet har sedan justerats med tillväxt till och med 2019 i maj 2020 av Nils Persson, Ludvig & CO.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 33,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 6 800 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 5 150 m³sk. Medelvolymen per hektar är 205 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,7 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 185 m³sk/år (5,5 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 55 % tall, 21 % gran och 24 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på yngre och äldre gallringsskogar och avverkningsmogna skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 6,6 hektar. Merparten av Inägomarken är i anslutning till brukningscentrum.

Jakt

Fastigheterna ingår i Söderhamn Norrala viltvårdsområde. För mera information se deras hemsida www.soderhamnnorralavvo.se.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna (Källa: Skogsstyrelsen, skogen pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera fornminnen och kulturlämningar registrerade på fastigheterna, bland annat en boplatsgrop (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Norrala Mantalsägarkassa

Fastigheterna innehar del i Norrala Mantalsägarkassa. De senaste årens utdelningar från mantalsägarkassan har uppgått till 11 594, 11 220, 11 400, 14 025 och 12 156 kr. I snitt ger det en årlig utdelning om 12 079 kr de fem senaste åren.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett skrivet arrende avtal som ger Norrala IF rätt att nyttja markområde på fastigheten Borg 5:6 för elljusspår enligt befintlig sträckning. Avtalet förnyas om det inte sägs upp av någon av parterna med en löptid om 10 år. Det nuvarande avtalet löper ut 2027-10-31. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Energideklaration

Energideklaration är utförd. Finns som bilaga på vår hemsida eller kontakta mäklare för mera information.

Besiktning

Ingen närmare besiktning av fastigheternas byggnader kommer att genomföras av säljaren. Kontakta ansvarig mäklare för information och rådgivning.

Lös egendom

All kvarvarande lös egendom som finns kvar vid tillträdet tillfaller köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning

Fredag 15/5 kl 17:00-18:00
Fredag 29/5 kl 17:00-18:00

Anmäl intresse till ansvarig mäklare för visning av byggnader. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För ytterligare upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter