Lantbruk

Gård med skog och jord, Fjärdhundra

Utgångspris

7 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 11 jun, kl 13:00

Visning

  • fre 5 jun, kl 15:00 - 18:00

    Läs villkor

    Pga av rådande läge sker visningarna endast som tidsbokade visningar. Kontakta mäklaren för att boka tid.
    Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,4 ha
Virkesförråd
7 800 m3sk
Boyta
138 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ENKÖPING SVINN 2:7

Adress

Simtuna Svinn 2 74971 Fjärdhundra

Om fastigheten

Gård med fint enskilt läge mellan Enköping och Sala. Totalareal om 73 ha, varav 44 ha är skogsmark och 27 ha åker- och betesmark.

Gårdscentra består av bostadshus, gårdshus med lägenhet och garage, stor maskinhall och ekonomibyggnader.

Talldominerad skogsmark om 44 ha med ett virkesförråd om 7 800 m³sk, varav 4 300 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Fastigheten är generellt sett välskött och har bra förutsättningar att producera virke av både god kvalité och höga volymer. Bra skogsbilväg säkerställer god tillgänglighet vid både jakt och skogsskötsel.

Fastigheten är belägen i Fjärdhundraland, mitt i Mälardalen, vilket möjliggör pendling till både Stockholm, Sala, Västerås, Uppsala och Enköping.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört 1949 i 1½- plan på källare, 7 rum och kök. Byggnaden uppförd med Y-tongstomme klädd med Siporex, källare murad i cementhålsten. Taket är klätt med lertegel, tvåglasfönster, vattenburen uppvärmning med vedpanna och elpatron, accumulatortank 3000 lit, 12 år gammal.
På gräsmattan finns borrad brunn och äldre avlopp.
I marklplan finns hall med Kolmårdsmarmor på golv och vävtapet på vägg. Till höger ligger kök med äldre inredning, kyl/frys, DM, spis och emaljerad vedspis. Linoleummatta på golv och tapet på vägg. Bakom köket finns toalett med äldre ytbeklädnad, WC, handfat och tvättho. Ett mindre rum, salen med öppen spis samt ytterligare ett mindre rum.
På övervåningen finns hall med ingång till fyra sovrum samt ett äldre badrum med WC, handfat och badkar.
Ytskikten är genomgående äldre.
2020-03-11 röktrycksprovades vedpanna, vedspis och öppen spis utan otätheter. Vattenprov som togs 2020-04-14 visade på höga fluoridhalter, i övrigt inga anmärkningar.
Bostaden har energiklass E.

Lägenhet, fd spannmålsmagasin

Det gamla spannmålsmagasinet är ombyggt och rymmer en lägenhet som är uthyrd. Byggnaden har trästomme klädd med panel, lertegeltak och gjuten platta på mark. Byggnaden rymmer också dubbelgarage, potatiskällare och kalluftstork.
Lägenheten rymmer två rum och kök, badrum och renoverades 2017, kan disponeras av ny ägare fr.o.m 2020-09-01.
Eldstäderna, vedspis och kakelugn, besiktigades 2020-03-11 med mindre anmärkning som behöver åtgärdas. Direktverkande el. Energiklass G enligt utförd energideklaration.

Ladugård/loge/stall

En äldre byggnad med träregelstomme klädd med panel. Ladugårdsdelen har stomme av murad gråsten. Byggnader rymmer stall och logdel med kalluftstork.
Stallutrymme med gjutet golv samt bås för hushållsgris och höns.
Logdel med gjuten platta, tork, foderkvarn och spannmålsficka.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1978 på gjuten platta, träregelstomme klädd med träpanel utvändigt, plåttak. Isolerad gårdsverkstad i ena delen av byggnaden. Gårdsverkstaden är isolerad och invändigt klädd med gips. Uppvärmning med värmefläkt. Två fullhöga skjutportar.

Vedbod

Äldre byggnad uppförd på stenplintsgrund, stomme av timmer/träregel klädd med panel, lertegel på taket.
Används som förråd/vedbod/snickarbod.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under april 2020 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är sedan konverterad till pcSkog-format.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 44 ha med ett virkesförråd om 7 800 m³sk, varav 4 300 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Medeltal om 177 m³sk per ha och en förväntad tillväxt om 240 m³sk första växtsäsongen. Trädslagsblandning om 77 % tall, 23 % gran och mindre än 1 % björk samt asp.

Relativt jämn åldersfördelning med skog i de flesta åldersklasser. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Fastigheten är generellt sett välskött och har bra förutsättningar att producera virke av både god kvalité och höga volymer. Av den produktiva skogsmarksarealen är 91,6 % (40,3 ha) frisk. Lättframkomlig terräng och lättåtkomlig med ett bra vägnät.

NO-avsättningar
De i skogsbruksplanen redovisade NO-bestånden skall endast ses som ett förslag till avsättning för eventuell certifiering.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 3 avdelningar, sammanlagt 5,3 ha, där röjning är föreslaget, 3 avdelningar, sammanlagt 3,3 ha, där underväxtröjning före gallring eller föryngringsavverkning är föreslaget och 4 avdelningar, sammanlagt 5,2 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

På fastigheten finns 27 ha åkermark. Enligt SAM-ansökan 2020 26,13 ha, 1/3 vall och 2/3 spannmål. Arealen är fördelad på 8 block och spannmålsodlingen bedrivs i egen regi och övertas av köparen efter höstbruket 2020.
Mark insådd med vall brukas av hyresgästen till stallet och är uppsagd till 2021-01-06 för avflyttning.

Stödrätter

Stödrätter finns till all åkermark och kommer att överföras vederlagsfritt till köparen våren 2021. Säljaren förbehåller sig alla EU-stöd för 2020.

Mantal

Fastigheten har 1/2 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Nyttjanderätter

Lägenheten är upplåten t.o.m 2020-09-01 och stall/betesmark till 2021-01-06.

Jakt

Fastigheten ingår i Fjärdhundra ÄFO, Simtunaortens älg- och kronskötselområde. Älgjakten bedrivs i jaktlag, jaktledare är Christer Abrahamsson.
Jakten på övrigt vilt sker på egen fastighet. Jakträtten tillfaller ny ägare på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar finns på fastigheten. På fastigheten finns lämningar av torvbrytning.

Planritningar

Planritningarna bygger på originalritningarna av huset. Flera ändringar gjordes under byggnationen så dessa ska endast ses som en översiktlig information om husets disposition.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten då fastigheten säljs av dödsbo.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter