fbpx

Lantbruk

Gård med sjöutsikt, 64 ha

Prisidé

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 4 jun

Visning

  • Varmt välkommen att höra av er till ansvarig mäklare för att boka in en visning!

Anmäl intresse

Om fastigheten

Belägen i ett böljande landskap strax norr om Norrtälje, en timme från Stockholm, vid vägs ände, reser sig Aspsunds praktfulla mangårdsbyggnad med makalös utsikt utöver vackra Brosjön och fastigheternas omkringliggande markytor. Sammanhängande areal om ca 64 ha som fördelar sig på 35 ha inägomark och 20 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 3 778 m3sk. Gräns i både Brosjön och Norrsjön. Inramad gårdscentrum med gedigen ekonomibyggnad i två plan och välbevarad mangårdsbyggnad, taxerad boarea om 240 kvm som fördelar sig på nio rymliga rum och två kök. Gården andas historia genom bevarade kakelugnar, fina takmålningar och rustika trägolv. En unik fastighet som måste besökas!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Norrtälje Aspsund 6:4, 2:8, 14:1, 12:1 och 7:1

Adress

Aspsunds byväg 10 76174 Norrtälje

Totalareal
64,2 ha
Skogsmark
20,3 ha
Inägomark
35,1 ha
Övrigmark
6,3 ha
Vatten
2,5 ha
Virkesförråd
3 778 m3sk
Boyta
240 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Aspsunds gård

Gårdscentrummet, bestående av en ståtlig mangårdsbyggnad, omfattande ekonomibyggnad i vinkel samt ett mindre vagnslider/hönshus, ger ett gediget intryck vid slutet av Aspsunds byväg. Inte nog med att man omfamnas av en härlig frihetskänsla, skapar fastighetens åkerfält och Brosjön ett unikt lantligt läge där viltlivet trivs oerhört bra.

Mangårdsbyggnaden ligger på en rejäl tomt med vackra grusade gångar, ett mysigt lusthus och bevarad jordkällare som utgjorde grunden till ett tidigare bostadshus.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden, där fyra generationer inom samma släkt är uppvuxna, uppfördes 1905. Huset är byggt på delvis gråstensatt torparegrund, jordkällare och delvis murad källare, med stomme av trä, under tak av plåt, fasad av stående träpanel samt spröjsade, kopplade tvåglasfönster. Taxerad boarea om 240 kvm och taxerad biarea om 16 kvm. Enskilt vatten via grävd brunn (vattenprov finns från 2021) och enskilt avlopp via äldre brunn där infiltration saknas. Avloppet saknar tillstånd men i dagsläget finns inget föreläggande från kommunen. Vattenburen uppvärmning via vedpanna (-05) med elpatron. Huset förfogar över två skorstenar, varav en nyttjas till vedpanna samt köksspis och den andra är kopplat till två kakelugnar. Kakelugnarna har idag nyttjandeförbud på grund av saknad tak säkerhet. På vedspisen finns ett föreläggande som fastighetsägaren åtgärdar. Mangårdsbyggnaden har under 50-talet genomgått en större renovering vilket är synligt genom olika härliga taper och heltäckande mattor. Det är dock inte svårt att se huset stora potential, där trägolv, takmålningar, spegeldörrar och kakelugnar är iakttagbara i husets olika rum.

Planlösning:
Vi välkomnas in till mangårdsbyggnadens ljusa finéntre med stora hall och trappuppgång till övervåningen. Via entrén fångas vår blick direkt till husets vackraste rum med breda trädgolvsplankor och takmålningar, där oändligt med familjemiddagar, släktträffar och julaftnar har firats. Via entrén kommer vi vidare utmed en mindre hall med tillgång till badrum, källarnedgång och köksentré. Köket, med köksspis, finner vi strax intill och har fantastiska vyer ut mot sjön och egna åkerfält. På bottenplan finns ytterligare tre rum, varav två förfogar över kakelugn.

En trappa upp finner vi ett ljust allrum och en intilliggande punschveranda, utrustad med rustik väggpanel och englasfönster. Eftersom övervåningen tidigare har använts till generationsboende är den utrustad med eget kök, duschrum, separat toalett samt två sovrum och ett sommarrum.

Källaren inrymmer matkällare med hydrofor/pump samt pannrum med tvättmaskin, vedpanna och oljetank. Utifrån, på husets kortsidan, nås ett garage och på husets långsida nås en jordkällare.

Ladugård/loge/stall

Välbevarad ekonomibyggnad med en inmätt byggnadsarea om ca 490 kvm uppförd med trästomme, delvis murade väggar i bottenplan, fasad av stående träpanel och tak av plåt. Byggnaden är indelad i ladugård med mjölkrum, stall, garage/verkstad och loge. Elanslutning finns. Vattenledningar finns framdraget till mjölkrummet men är för tillfället avstängt.

Vagnslider/hönshus

Mindre ekonomibyggnad med en inmätt byggnadsarea om ca 65 kvm uppförd med trästomme, under tak av plåt och fasad av träpanel.

Lada

Lada belägen på skogsmarken som nås via Brovägen (synligt från vägen) med en inmätt byggnadsarea om ca 100 kvm. Uppförd med trästomme, under tak av tegel och fasad av träpanel.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av TJ Skog & Gård AB mars 2023.

Den produktiva skogsmarken uppgår till totalt ca 20,3 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 778 m³sk. Medelvolym per ha är ca 186 m³sk och medelbonitet om ca 7,6 m³sk/ha/år. Trädslagsfördelningen är 25% tall, 37% gran och 38% löv. Den årliga tillväxten är uppskattad till ca 74 m³sk under planperioden.

Avverkningsförslag under planperioden om ca 1936 m³sk, fördelat på ca 348 m3sk gallring, ca 1 300 m3sk föryngringsavverkning & 296 m3sk naturvårdande skötsel. Markberedning/plantering har föreslagits som åtgärd på ca 6,2 ha & röjning på ca 1,5 ha.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Inägomarken omfattar enligt skogsbruksplanen 35,1 ha och fördelar sig över hela fastighetsbeståndet. Inägomarken fördelar sig, enligt fastighetsägaren, om 30 ha åkermark och 11 ha betesmark. En del av betesmarken är klassat som övrig mark i skogsbruksplanen.

30 ha åkermark är muntligen utarrenderad ett år i taget. Arrendeintäkt om: 34 200 SEK/år.

Dikning:
Under hösten, efter skörden, skall troligtvis ett öppet dike bottnas upp (ca 400 - 500 meter).

Brosjön och Norrsjön

Fastigheterna gränser till Brosjön i söder och Norrsjön i norr. Vattenareal enligt skogsbruksplan om sammanlagt 2,5 ha. Fiskerätt finns i Brosjön och Norrsjön genom samfälligheterna Aspsund S:7 och S:8.
Brygga, i anslutning till gårdscentrummet, finns i Brosjön.

Brosjön har utökad strandskydd om 300 meter, gårdscentrummet ligger inom strandskyddet.
Norrsjön har strandskydd om 100 meter.

Sjösänkning utfördes första gången i Brosjön på 1860-talet och sedan ytterligare en gång på 1890-talet. 1990 gjorde kommunen en fågelartsinventering och räknade 160 olika fågelarter.

Jakt

I samband med överlåtelse kommer jakträtten att upplåtas till nuvarande fastighetsägare med ca 10 år. Hör gärna av dig till ansvarig mäklare vid frågor angående detta.

Goda jaktmöjligheter med älg, dovhjort, rådjur, vildsvin och sedvanligt småvilt som förekommande vilt.
Fastigheterna ingår i ett älgskötselområde.

Naturvärden

På fastigheterna finns det tre registrerade nyckelbiotoper varav samtliga har biotoptyp hassellund och ligger belägna på den nordöstra delen av fastigheterna. Nyckelbiotoperna har en total areal om ca 3,9 ha enligt uppmätning på fastighetskartan.

På fastigheterna finns det två registrerade naturvärden med biotoptyp barrskog. Den totala arealen uppgår till ca 0,8 ha enligt uppmätning på fastighetskartan.

Källa: Skogsstyrelsen. Kontrolldatum: 2023-04-26.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns det sammanlagt sju registrerade fornlämningar avseende fångstgrop, gravfält och stensättning belägen på skogs- och betesmarken. Källa: Riksantikvarieämbetet. Kontrolldatum: 2023-04-26.

Besiktning

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Finns det önskemål att göra en besiktning finns det möjlighet att göra det innan budgivning alternativt läggs önskemålet vid inlämnandet av bud.

Driftskostnader

Uppgifter från 2022. En person i hushållet.
Försäkringar: 17 384 SEK/år
Elförbrukning: ca 20 000 Kwh/år
Elkostnad: rörlig
Nätkostnad: 4 425 SEK/år
Avlopp 1 170 SEK/år - slamtömning
Sophämtning: 2 400 SEK/år
Fastighetsavgift: 9 287 SEK (år 2023)
Totalt: 34 666 SEK (utan elkostnad)

Energideklaration

Energideklaration är upprättat 2022-11-13.

Förvärvstillstånd

Privat person behöver ej förvärvstillstånd. Juridisk person behöver förvärvstillstånd. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 134 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast sön 4 jun

Prisidé: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter