fbpx

Gård med riktigt bördiga marker – Etelhem

Försäljningssätt

Anbud senast mån 4 mar kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård med fin bostad och ekonomibyggnader i gott skick. Tidigare nötköttsproduktion med omkring 460 djur som upphörde för omkring 3 år sen. Lösdriftsladugård från år 2007 med 300 kalla lösdriftsplatser och en byggnadsyta om 2 300 m². Solcellsanläggning om 300 m² proportionerat för 43,5 kW. Prima åkermark om ca 96 ha där det bland annat odlas spannmål och majs med riktigt god avkastning mycket över medel för området. Skogsmark om 11,4 ha produktiv skog. 2 vackra ängen. Gedigen mangårdsbyggnad i kalksten som sannolikt har anor från 1600-talet.

Totalt 16 olika fastigheter ingår i försäljningen. Bud i första hand på helheten men andra lösningar kan komma att beaktas.
Fastigheten säljs på uppdrag av Johan Nikkels konkursbo som företräds av konkursförvaltaren Lars Ehrstedt, Merino Advokatbyrå.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GOTLAND ETELHEM NYGÅRDS 2:1 M.FL.

Adress

Etelhem Nygårds 516 623 74 Stånga

Totalareal
115,7 ha
Tomtområde
115,7 ha
Virkesförråd
1 400 m3sk
Boyta
131 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Trevlig mangårdsbyggnad i 2-plan samt oinredd vind. Sannolikt uppfördes bostaden under 1600-talet med påbyggnad under 1700-talet enligt ägaren. Stomme av sten, putsad fasad, tak av tegel samt fönster med 2-glas. Totalrenovering/ombyggnad år 1982-1983 med bland annat ny gjuten platta, isolering, dränering, indragning av vatten samt nytt tak. Bostaden värms via kulvert med vattenburen värme genom flispanna från Arimax. Eget vatten från borrade brunnar (en till bostad och en till ladugård) samt eget avlopp i form av 3-kammarbrunn med infiltration, ny anläggning. Fastigheten är fiberansluten.

Bostaden inrymmer 5 rum och kök. Duschrum i kakel/klinker med golvvärme på båda planen. I tillbyggnaden inryms groventré, tvättstuga och duschrum. Vidare kommer man till det rymliga, påkostade och fint renoverade köket (ca 12 år sen). Från köket vidare till hallen med finentré och trappa till övervåningen. Kontorsrum där det innan ombyggnaden var kök. Vardagsrum med fungerande kakelugn. Övervåningen rymmer utöver duschrummet hall med kakelugn (ej i bruk) och trappa till vinden, 2 st sovrum samt en vacker sal med kakelugn (ej i bruk). Vinden är oinredd och nyttjas till förvaring.

Rejäl trädgårdstomt med trevlig inramning och asfalterad väg. Fint fristående uterum med öppen spis (ej godkänd). Här finns även en inredd, isolerad och
elansluten friggebod i trä under tak av tegel.

Flygel

Rejäl flygel i 1,5-plan uppförd i sten med putsad fasad under tak av tegel. Före detta pannrum samt gott om förrådsutrymmen, tidigare drängkammare. Här finns även en bakugn som används årligen till jul.

Nya ladugården

Nya ladugården från år 2007 som uppfördes med 300 kalla lösdriftsplatser för nötköttsproduktion. Helautomatisk skraputgödsling. Betongelement, stålkonstruktion samt tak av plåt och takventilation. De senaste två åren har ladugården anpassats för kvigor. Inredning och utgödsling behöver uppdateras. På taket sitter en solcellsanläggning om 300 m² proportionerat för 43,5 kW. Nygårds 2:1 förbrukade under år 2022 56 753 kWh och producerade 46 210 kWh. Maskinrum och kontor som är fiberanslutet. Byggnadsyta om ca 2 300 m². Utanför ladugården finns det ett blandkök/gårdslager. Tre gödselbrunnar med en total kapacitet om 3000 m³. Gårdsplanen är till stor del asfalterad, totalt omkring 2000 m² asfalt vilket underlättar renhållningen.

Gamla ladugården

Gamla ladugården rymmer djurstall med omkring 100 platser. Spaltboxar och datoriserad fodervagn (ej i bruk). I byggnaden finns det bland annat en spannmålsanläggning med varmluftstork. Kapacitet om 60 ton, används ej idag. Här finns även en sprutbod, ett elverk som kan driva hela gården samt ett virkesförråd/garage. Byggnad i trä under tak av eternit/plåt. Byggnaden har inte använts under de senaste två åren.

Lilla ladugården

Lilla ladugården som uppfördes år 2000. Ca 500 m² byggyta. Stomme av trä, gjutet golv och tak av cementskivor. Ströbädd. Här har såväl nöt som tackor huserat genom åren.

Stolplada

Öppen stolplada/gårdslager i stålkonstruktion där tak och väggar är klädda i plåt samt gjutet golv. Åtta fack och totalt omkring 400 m².

Verkstad m.m.

Uppvärmd verkstad om drygt 100 m². Här finns flispannan som har överkapacitet och är anpassad för att även kunna värma flygeln vid framtida behov. Den
årliga förbrukning har legat på omkring 130 kubik. Från verkstaden kommer man vidare till den gamla verkstaden som även den kan värmas. Här finns dessutom snickarbod, förrådsutrymmen samt garage. Vidbyggt finns en carport för 2 bilar samt hundgård.

Åkermark

Totalt ca 96 ha åker inkl 1,1 ha som är under uppodling. Marken är bland det bästa du kan finna på Gotland med en snittavkastning mycket över medel för området. Många riktigt fina skiften som ger god avkastning. Ca 25 ha myr (bleke och inslag av mull) och resten fastmark. Fastmark med främst lerjordar av olika slag från lättlera till styvare ler.

Betesmark

1,99 ha betesmark med gårdsstöd idag. Bland annat två fina ängen men allt betas inte idag och kan därmed utvecklas.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 11,4 ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2018-01-18. Avdelning 46-50 ligger vid Bjärbyholm där det numera är en grustäkt. Grustäkten upptar en stor del av området idag. Avdelning 48 om 3,9 ha är planterad för omkring 8 år sen. Avdelning 49 om 1,7 ha avverkades år 2021 och måste markberedas och planteras snarast av köparen. Avdelning 50 är på 1,6 ha och håller avverkningsmogen skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

I försäljningen ingår två fina ängen med höga naturvärden/nyckelbiotoper.

Forn- och kulturlämningar

Det finns gott om fornlämningar på Etelhem Nygårds 2:1. 10 st registrerade enligt fastighetsutdrag. Bland annat gamla boplatser med husgrunder och gravar. Se mera på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök".http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 SEK.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Gården är certifierad som "Säker Gård".

Täkttillstånd

Täkt av naturgrus som gäller till och med 2026-03-31. Avser även sortering och krossning. Berör skifte 5 av Etelhem Nygårds 2:1. Det mesta är redan uttaget men det kan bli aktuellt med ytterligare brytning. Mera information kan erhållas via mäklaren.

Vägbeskrivning

Beläget drygt 3,5 mil från Visby. Kör väg 143 genom Roma och sväng sedan höger mot Hemse/Lye vid Sjonhemskorset. Följ vägen och sväng vänster vid skylt "Bare". Fastigheten ligger därefter på höger sida efter några hundra meter. Se karta och skyltning. Till såväl Hemse som Roma är det omkring 2 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 4 mar kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter