Lantbruk

Gård med gallringsskifte i Rörön Svenstavik

Försäljningssätt

Anbud senast fre 25 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,8 ha
Skogsmark
36,3 ha
Myr/kärr/mosse
2,8 ha
Inägomark
0,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
5 475 m3sk
Boyta
165 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG BERGS-RÖRÖN 2:49

Adress

Rörön 455 84561 Svenstavik

Om fastigheten

Växtligt skogsskifte med gårdsdel i Rörön mellan Svenstavik och Åsarna, totalt ca 41 ha varav produktiv skogsmark ca 36 ha. Fastigheten består till övervägande del av gallringsskog och har ett virkesförråd om ca
5 475 m³sk. God bonitet och en blandad trädslagsfördelning med en övervikt mot contorta. Jakträtt samt fiske inom Svenstaåns fvo.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Lilla huset

Trevlig stuga i gott skick som delvis är renoverad innehållande allrum, sovrum, kök samt toalett/badrum.

Renoveringar sedan 2017:
Ny vattenpump
Ny el
Nya vitvaror, inkl kyl och frys samt toppmatad tvättmaskin.
Ny spis
Nytt golv och målat i farstun.
Ny ytterdörr
Målad fasad med slamfärd
Ny hängränna

Stora huset

Grund: Torpargrund
Stomme: Trä
Fasad: Liggande träpanel
Fönster: Enkla fönster
Tak: Plåt

Vatten: Egen brunn
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: Direktverkande el
Ventilation: Självdrag
El: Ledningar ej bytta

Mangårdsbyggnad uppförd i 2 plan. Timmerstomme, plåttak och torpargrund. Liggande träpanel, enkelglas med lösa innerbågar.
Uppvärmning har skett med ved och elelement. Enskilt vatten och avlopp. Huset har stort renoveringsbehov.

Huset har varit obebott varför inga driftskostnader redovisas.

Torp

Gammalt torp i sämre skick under plåttak. Står tomt.

Ladugård

Ladugård med plåttak som har använts som förråd och verkstad. Ny el installerad i ladugården 2017.

Timmerlada

Timmerlada med plåttak.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av 2 skiften,ett hemskifte och ett skogsskifte.Arealen uppgår till 36,3 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 5 475 m³sk.

Det dominerande trädslaget är contorta som upptar ca 44 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot medelålders skog, ca 4 % av arealen är under 20 år. Ungefär 5 %, (1,8 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och volymen uppgår här till ca 414 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga naturvärden finns registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten Bergs-Rörön 2:49 ingår i Säters viltvårdsområde samt i Bergs Östra licensområde.

Fiske

Fiskerätt inom Svenstaåns FVO. Området förvaltas av Svenstaåns fvof. Regler för fiskerätten regleras i gällande stadgar för föreningen.

I Backsjöån som rinner genom fastigheten finns bäcköring.

Visning

Visning av byggnaderna sker efter överenskommelse med mäklaren. Kontakta någon av handläggarna för anmälan till visning. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 925 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter