fbpx

Gård med ett fantastiskt läge vid Yxningen

Prisindikation

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gården Slottet ligger vid sjön Yxningen i den nordöstra delen av Åtvidabergs kommun, cirka 20 km väster om Valdemarsvik. Fastigheten omfattar totalt cirka 90 ha varav cirka 49 ha är land och 42 ha är vatten. Ägandet har mer än 900 m strandlinje mot Yxningen och med det även en egen sandstrand.

Gårdens bostäder ligger nära vattnet och utgörs av två bostadshus och tre stugor. En bit bort finns nyare maskinhall och vagnslider.

.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÅTVIDABERG GÄRDSNÄS 1:3, del av

Adress

Gärdsnäs Slottet 59796 Åtvidaberg

Totalareal
90,5 ha
Skogsmark
36,4 ha
Berg/hällmark
2,2 ha
Inägomark
8,8 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Vatten
41,7 ha
Virkesförråd
6 715 m3sk
Boyta
168 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnad med en taxerad bostadsyta om 120 kvm. Bostaden är tillbyggd 1969 och har en stomme av timmer, fasad av stående panel samt tak av tegel och plåt. Källare finns under en del av byggnaden. Enskilt avlopp till 3-kammarbrunn med efterföljande reningssteg (2018) och vatten från egen källa. Uppvärmning via vattenburet system med vedpanna samt elpatron. Det finns identifierade fuktskador i byggnadens takkonstruktion.

Elias hus

Byggnad i stomme av timmer med fasad av stående panel under tak av tegel och plåt. Den taxerade boarean är 48 kvm. Uppvärmning via vedspis samt elpatron och vatten från mangårdsbyggnadens källa. Avlopp till 3-kammarbrunn med efterföljande reningssteg.

Oliviastugan

Mindre stuga som uppfördes i början av 1950-talet som håller 1 rum och kök (ca 25 - 30 kvm). Vatten och el indraget.

Karlsro

Stuga med fasad av trä under tak av plåt. Byggdes omkring år 1965 och har en boyta om ca 38 kvm. Vatten och el indraget, mulltoa.

Slottsvik

Välhållen mindre stuga om ca 17 kvm som håller ett rum samt pentry. Stugan uppfördes i början av 1930-talet och har en fasad av stående panel under tak av tegel. Slottsvik utgör en stycke kulturhistoria. Slottsvik var den första sommarstugan som byggdes vid sjön Yxningen. Trots sin litenhet tjänade Slottsvik på den tiden
som sommarhus till två stycken familjer. Huset är väl underhållet och förberett för elanslutning.

Ekonomibyggnader

Hall uppförd år 2012 med måtten 22,7 x 11,2 x 4,1 m (254 kvm), takvinkel 14°, snözon 2,5. Av maskinhallens yta är 110 kvm varmisolerat.
Fasad av plåt under tak av plåt. Gjuten platta och skjutportar.

Vid hallen finns även ett vagnslider om ca 100 kvm som uppfördes år 2014.

Utöver ovan nämnda byggnader finns det en smedja, ett garage och brygghus samt ett antal bodar i varierande kvalitet.

Skogsuppgifter

Skogen inventerades av Erik Hansson, Ludvig & Co, i augusti 2021. Sedan dess har det tagits ut ca 100 m³fub vindfällen samt ca 40 m³fub barkborreträd. Redovisade skogsuppgifter har uppdaterats efter uttaget av vindfällen. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt inventeringen till ca 36,4 ha och virkesförrådet bedöms till ca 6 700 m³sk. Virkesförrådet består till ungefär lika delar av gran och tall(42 - 44 %) samt därefter ca 14 % löv. För mer detaljerade uppgifter se skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår till 8 ha och arealen betesmark är 6 ha enligt fastighetstaxeringen. Enligt skogsinventering uppgår arealen inägomark till 8,8 ha. Marken är tillgänglig för köparen från och med 2023-03-14.

Jakt

God jakt efter framförallt klövvilt och gården ingår i Hannäs älgskötselområde. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fiske

Fiske på eget vatten i Yxningen med fiske efter insjöfisk samt kräftor. Fastigheten har även del i Gärdsnäs FS:1.

Yxningen är känd för sin fina vattenkvalitet, med ett siktdjup på som mest sju meter. Största uppmätta sjödjup är 74 meter mellan gården Slottet och
Lindholmen. Sjön sträcker sig tre mil från Yxnerum i nordväst till Fallingeberg i sydöst och mäter en mil i bredd mellan Gärdsnäs i syd och Säverum i norr. De
cirka 90 öarna utgör en insjöskärgård, varför Yxningen är populär bland friluftsutövare. Sjöns yta är ca 31 km² och är belägen 38 m ö.h (www.yxningensfiske.se).

Forn- och kulturminnen

Det finns ett flertal forn- och kulturlämningar på fastigheten. Bland annat i form av tjärdal, fossil åker samt kolbottnar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden, biotopskydd eller naturvårdsavtal finns registrerade på fastigheten (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Fastighetsreglering

Lantmäteriförrättningar berör fastigheten. Vid fastigheterna Gärdsnäs 1:17 samt Gärdsnäs 1:19 kommer tomtmarken att utökas några meter i östlig riktning, tillgängligt kartmaterial visar fastighetsgränser efter önskade åtgärder. Förrättningen bekostas av säljare/berörda fastighetsägare.

Fårberget

Ungefär 100 m bakom Elias hus ligger Fårberget som är en fantastisk utsiktsplats över sjön Yxningen. I boken ”Sockna”, skriven av Olof Söderbäck, omnämns Fårberget som en av Östergötlands finaste utsiktsplatser. Här har hållits både bröllop och barndop. Här på Fårberget satt bygdespelmannen ”Ragnar i Slottet” på sommarkvällarna och spelade sin fpå fiol och nyckelharpa, så att den hördes vida omkring.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 128 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter