Lantbruk

Gård med 91 ha mark – Fröjel

Högstbjudande

5 600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
91,3 ha
Skogsmark
65,2 ha
Åkermark
16,0 ha
Övrigmark
9,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
10 700 m3sk
Boyta
80 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Fröjel Mulde 1:24 & 1:23

Adress

Fröjel Mulde 104 623 55 Klintehamn

Om fastigheten

Gård i fint och praktiskt läge ca 1,5 km söder om Klintehamn. Gårdscentrum med den fina boplatsen omgärdas av egen mark och ligger på sjösidan om väg 140 i ostört läge. Bostadshus uppfört omkring år 1880 i sten med omfattande renoverings- och moderniseringsbehov. Fin uppväxt trädgårdstomt där det finns ett växthus och en äldre lekstuga. Vid gårdscentrum finns det även en rejäl ladugård/lada. Mark om totalt ca 91 ha fördelat på omkring 65 ha skog, 13 ha åker samt betesmark och övrig mark. Hemskifte om ca 30 ha samt 3 skogsskiften. Nere vid Djuvik finns en fiskebod/friggebod som ingår i försäljningen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i 1,5-plan med källare, uppförd i sten med plåttak. Byggår omkring år 1880 (huset flyttades). Uppvärmning med direktverkande el. 2-glasfönster och ventilation i form av självdrag. 2-kammarbrunn med markbädd och tank för WC om 3 m³. Nytt avlopp 2001, kommunalt vatten indraget 2004. Fastigheten är inte fiberansluten.

Planlösning:
Entré med plastmatta, skrubbar till kläder/förvaring. Dörr till trappa vidare till övervåningen.
Vardagsrum. Före detta fotogenkamin.
Kök utrustat med vedspis, spis, fläkt, kombinerad kyl/frys och ett litet vedförråd.
Sal med en kamin från Husqvarna.
Duschrum från år 2001 med våtrumsmatta. Handdukstork, handfat, toalett och fönster. Plats för tvättmaskin.

Övervåning:
Sovrum med trägolv.
Hall med klädkammare.
Två sovrum med plastmatta respektive heltäckningsmatta på golven.

Dörr utifrån till förråd i källare.
Källaren är delvis dränerad.
Här finns en före detta brygghusgryta.
Varmvattenberedare och vattenmätare.
2 äldre bakugnar, ej ok att elda i.
Potatisförråd.

Oklar funktion på skorstenen.
Uppväxt trädgårdstomt med fruktträd. Här finns även ett växthus och en lekstuga.

Ladugård/Lada

Äldre ladugård i vinkel uppförd i sten med plåttak.
Magasin på gaveln, hönshus på nedre plan.
Lada med genomkörsel, höloft ovanför.
El finns. Byggnaden använd som förråd under senare tid.

Fiskebod

Fiskebod uppförd i trä på plint samt papptak. Placerad vid Djuviks fiskeläge eller "Muldebodar" som det även kallas.
Renoverad år 2016. Ca 10 m².
Här finns gemensam rastplats, utedass och garngård.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 65,2 ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2019-11-11. Virkesförråd bedömt till omkring 10 700 m³sk och ett medeltal om 164 m³sk per ha, Medelbonitet om 3,6 m³sk per hektar och år vilket är normalt för ön. Hög andel äldre skog där ca 8 000 m³sk är föreslaget för avverkning under planperioden. Skifte 3 har fin bördighet och förutom tall växer här även gran. Det rinner en skogsbäck genom skiftet.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på föryngringsavverkningarna det är sedan viktigt att utföra
återväxtkontroll och ev hjälpplantering för att sedan röja i slutet av kommande planperiod (om ca: 5-10 år) i övrigt är
det underröjningar före gallring och föryngringsavverkning som behövs, se åtgärdsbeskrivningen i skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Totalt 16 ha enligt taxeringsuppgifter varav 12,5 ha utarrenderats och resterande del har snarare nyttjats som betesmark. Fastmark med hårdare lerjordar. Arrendet är uppsagt till att upphöra 2020-11-01. Det finns stödrätter för den utarrenderade åkermarken vilka återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Naturvärden

Till naturvård har i skogsbruksplanen avsatts 8,2 %. Kravet från PEFC är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts till
naturvård. Avsättningen utgörs bl.a. av de tre nyckelbiotoper som finns på fastigheten, därtill det ek/löv-dominerade
beståndet i anslutning till gårdscentrum.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det 1 registrerad fornlämning i form av röjningsröse. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Försäkring

Försäkrat hos Länsförsäkringar med tillägg för skogsförsäkring.

Naturvärden

Registrerade nyckelbiotoper/naturvärden finns enligt skogsbruksplanen från Mellanskog.
Avd 1 om 0,8 ha, med gammal grov skog och viss andel död ved.
Avd 7 om 0,7 ha gammal skog vid mindre skogsbäck.
Avd 11 om 5,2 ha är Mulde naturreservat.
Avd 13 om 0,5 ha med kalkkärr omgivande av senvuxen tallskog.
Avd 17 om 3,3 ha är föreslagen för naturvårdshuggning. Lövdominerat bestånd.
Se mera i skogsbruksplanen från Mellanskog.

Mulde Strandkviors Vägsamfällighet

Fastigheten har del i ovanstående vägsamfällighet. Avgift om 200 SEK om året.

Dikningsföretag

Skifte 1 av Gotland Fröjel Mulde 1:24 berörs sannolikt av Värdsände, Svarvare, Mulde dikningsföretag av år 1923.

Övrigt

Gotland Fröjel Mulde 1:23 omfattar 2,468 ha enligt fastighetsregistret. När man söker efter fastigheten i kartprogram så finns inte fastigheten. Troligtvis har fastigheten gått in i Gotland Fröjel Mulde 1:24 men att det har blivit något fel i fastighetsregistret under åren. Saken har undersökts även hos Lantmäteriet men bedömningen har gjorts att vi inte kommer längre. Detta kommer således inte att utredas vidare av säljaren.

Vägbeskrivning

Från Klintehamn söderut mot Fide, riksväg 140. Efter omkring 1,5 km ligger gården på höger sida med ett alldeles lagom avstånd från vägen. Se kartor och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan ludvig.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 61 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter