fbpx

Lantbruk

Gård i Hannäs, 63 ha

Högstbjudande

7 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 16 maj

Visning

  • ons 21 apr, kl 14:00 - 15:00

    Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
63,3 ha
Skogsmark
46,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,8 ha
Berg/hällmark
3,4 ha
Inägomark
11,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
8 000 m3sk
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅTVIDABERG GÄRDSNÄS 2:5, 2:6 samt Rumhult 3:4

Adress

Gärdsnäs Jonstorp 59796 Åtvidaberg

Om fastigheten

Gärdsnäs ligger i den nordöstra delen av Åtvidabergs kommun, ca 20 km väster om Valdemarsvik. Gården omfattar fem skiften med en total areal om ca 63 ha varav 46 ha är skogsmark och 11,3 ha är åker- och betesmark. Skogens virkesförråd uppgår till ca 8 000 m3sk och har en beräknad medelbonitet om 8 m³sk per ha. Gårdens bebyggelse har ett högt och trivsamt läge och håller en mangårdsbyggnad om 160 kvm samt äldre ekonomibyggnader. Markerna erbjuder god jakt efter framförallt klövvilt och gården har fiskerätt i Yxningen samt Västersjön.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnad uppförd omkring år 1875 i 1 1/2 plan med en taxerad bostadsyta om 160 kvm samt biutrymme om 20 kvm. Entréplan med hall och badrum, kök med matplats och vedspis, vardagsrum med eldstad, kontor och hall samt glasveranda mot norr. Övervåningen har tre rum, äldre badrum med dusch samt sidovindar och en garderob. Bostaden har ej genomgått några större renoveringar sedan 1970-talet.

Nytt avlopp till 3-kammarbrunn med efterföljande reningssteg (2018). Vatten från grävd källa och uppvärmning via direktverkande el samt eldstäder. Anmälan gjord för fiberanslutning.

I anslutning till bostadshuset finns en uteplats under plasttak med en jordkällare under.

Ekonomibyggnader

Loge/ladugård - Äldre ladugård i stomme av timmer under tak av plåt. Gjuten platta. Byggnaden håller äldre stalldel samt förrådsutrymmen.
Loge - träkonstruktion med tak av plåt.

F.d. spannmålsmagasin, bod, garage och hönshus är fristående byggnader i träkonstruktion under tak av plåt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 46,1 ha med ett virkesförråd om ca 8000 m³sk vilket motsvarar ca 173 m³sk per ha. Skogsmarken har en relativt jämn fördelning över åldersklasserna och 4 950 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2). Virkesförrådet består till ungefär lika delar av tall (43 %) och gran (41 %) och resterande del av utgörs av löv och ädellöv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8 m³sk per ha. Se skogsbilaga för mer detaljerad fakta.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Inägomark om 11,3 ha enligt skogsbruksplanen. Inägomarken är upplåten genom muntligt avtal till 2022-03-14. Arrendator söker stödrätter.

Jakt och fiske

God jakt efter framförallt klövvilt och gården ingår i Hannäs älgskötselområde. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fiske

Del i Yxningens fiskevårdsområde på odelat vatten med fiske efter insjöfisk samt kräftor. Del i fiskevårdsområde i Västersjön genom fastigheten Rumhult 3:4.

Yxningen är känd för sin fina vattenkvalitet, med ett siktdjup på som mest sju meter. Största uppmätta sjödjup är 74 meter mellan gården Slottet och Lindholmen. Sjön sträcker sig tre mil från Yxnerum i nordväst till Fallingeberg i sydöst och mäter en mil i bredd mellan Gärdsnäs i syd och Säverum i norr. De
cirka 90 öarna utgör en insjöskärgård, varför Yxningen är populär bland friluftsutövare. Sjöns yta är ca 31 km² och är belägen 38 m ö.h (www.yxningensfiske.se).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en mängd registrerade forn- och kulturlämningar på gårde. De märks bland annat i form av tjärdalar, en lintorkningsgrop samt torplämningar (källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller biotopskydd finns registrerade på fastigheten (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 575 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast sön 16 maj

Högstbjudande: 7 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter