Lantligt boende

Gård i Gonäs, Ludvika

Försäljningssätt

Offentlig auktion

Visning

  • tor 5 Nov, kl 13:00

    Välkomna på visning!
    Anmälan krävs via mail till lars.fahlberg@ludvig.se

    Vi har tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

    Vi kommer sprida ut visningarna och planerar för mindre grupper. Vi hjälps åt att hålla avstånd och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,3 ha
Betesmark
4,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA GONÄS 21:2

Adress

Snöklintsvägen 92 77194 Ludvika

Om fastigheten

Trevlig liten gård i Snöklinten, ca 10 km från Ludvika. Nära till natur- och fritidsupplevelser. Ca 4 ha betesmark och 1 ha skogsimpediment.
Jakträtt på egen mark.

Säljs genom offentlig auktion i Gonäs folketshus, fredagen den 20 november.
Anmälan till auktionen ska ske till den gode mannen senast den 17 november.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Offentlig auktion

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Till god man att ombesörja auktionen har tingsrätten förordnat Lars Fahlberg (Falu tingsrätt beslut 2020-07-27, ärende nummer Ä2121-20).
Frågor gällande fastigheten ska ställas till gode mannen innan auktionen, kontaktuppgifter:

Telefon: 023-939 42
E-post: lars.fahlberg@ludvig.se

Se fullständig beskrivning/prospekt för närmare upplysningar om auktionsförfarandet.

Områdesbeskrivning

Snöklinten ligger ca 2 km nordväst om Gonäs. I byn Gonäs finns bl.a. en nybyggd förskola, kollektivtrafik med buss och en asfalterad gång- och cykelbana, på den gamla järnvägsbanken, till både Ludvika (7 km) och Grängesberg (13 km). Nära till natur- och fritidsupplevelser. Lyvikens handelsområde med livsmedelsbutik, bygghandel, elektronik finns på ett avstånd om cirka 4 km.

Gården

Bostadshus i två plan.
Byggår 1914 och boyta 74 kvm (källa fastighetstax). Uppförd i trä, krypgrund (kan inspekteras via lucka i hall) i sten, plåttak, fönster med innanfönster.
I bottenvåning kök och två rum, hall. I övervåning ett inrett varmbonat rum i övrigt kallvind. Ej indraget vatten. Vattenbrunn finns på tomten samt en ledning till brunnen från en gemensam djupborrad brunn (se uppgifter om GA:3). Endast köksavlopp finns. Indragen el. Uppvärmning elelement, endast eldstäder i kök och sovrum är godkända för eldning.

Byggnaden har under senare år endast använts som fritidsbostad.

Äldre ekonomibyggnader i timmer och bräder med tegeltak, byggnadsmått ca 17 x 4 m och 34 x 5 m, visst eftersatt underhåll.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket)

Betesmark

Igenväxande betesmark. En del äldre träd finns inom området.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 5,78521 ha
Areal enligt fastighetskarta: 5,94 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Egen jakt, då fastigheten är oregistrerad.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden.
Läs mer på länsstyrelsens hemsida, se länk nedan.

Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av ett registrerat kulturlämningsområde
RAÄ-nummer: Ludvika 384:1 Fossil åker; röjningsröseområde, Övrig kulturhistorisk lämning
(Källa: RAÄ Fornsök)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Garage, byggnad på ofri grund

I anslutning till ekonomibyggnaderna finns ett garage som inte ingår i försäljningen, är uppförd av annan än fastighetsägaren (på ofri grund) med muntligt lov, någon skriftlig handling på upplåtelse av marken för byggnaden har inte kunnat upptäckas.
Garaget ingår inte fastighetens taxeringsvärde. Byggnaden är uppförd 2001 i bräder med plåttak ca 135 kvm. Betonggolv. Indragen el, dock finns i dag ingen separat elmätare utan all el är inkopplad på stamfastigheten. Köparen får ta upp eventuella frågor om köp av garaget eller annat med, Hans Hansson dödsbo c/o Anita Hansson, Harnäsvägen 57, 77154 Ludvika.

Gemensamhetsanläggningar

Gonäs GA:1 avser andelar i samfälld väg (Gonäs samfällighetsförening under bildande).
Gonäs GA:3 avser andel i vattenbrunn med tillhörande pumpanläggning hydroforanläggning, vattenledning mm fram till och med till varje fastighet tillhörande avstängningsventil (GONÄS 21:2, 21:4, 21:5, 21:6 med andel ¼ vardera).

All el för den gemensamma vattenanläggningen och garage på ofri grund går på denna fastighet. Ingen separat elmätare finns för vattenpump, elförbrukningen har bedömts vara försumbar, då det varit fritidsboende på samtliga fastigheter som är anslutna.

Vägunderhåll och snöröjning

Snöklintsvägen sköts av vägförening, någon utdebitering har inte gjorts på många år.

Servitut

Belastande servitut för vattenledning (GA:3) samt tillfartsväg för tomterna GONÄS 21:4, 21:5, 21:6

Förvärvstillstånd

För privatpersoner krävs inget förvärvstillstånd. Juridisk person skall alltid söka förvärvstillstånd, se information på länsstyrelsens hemsida.

Städning och lösöre

Alla byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i oavstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Visningar av bostadshus kommer att arrangeras, någon visning av marken kommer inte att ske. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Frågor gällande fastigheten ska ställas till den gode mannen innan auktionen sker.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. God man förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Vi har tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi kommer sprida ut visningarna och planerar för mindre grupper. Vi hjälps åt att hålla avstånd och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom.

Anmälan krävs.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter