fbpx

Lantbruk

Gård 7 ha ägd av juridisk person

Prisidé

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 2 maj kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Bostadshus, ekonomibyggnader och ca 7 ha mark.
Bostadshuset är i orenoverat skick med äldre detaljer bevarade.
Ca 7 ha mark omger byggnaderna, huvudsakligen jordbruksmark och hagsmarksskog.
Objektet är beläget ca 16 km sydöst om Ryd.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av TINGSRYD GÄDDEVIKSÅS 1:73

Adress

Gäddeviksås 9 36292 Tingsryd

Totalareal
7,0 ha
Tomtområde
7,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

OBS del av fastighet

Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom lantmäteriförrättning, avstyckning eller fastighetsreglering till annan fastighet.
Lantmäteriet avgör om avstyckning eller eventuell fastighetsreglering går att genomföra.
Lantmäteriet avgör vilka rättigheter/ belastningar/ samfälligheter/ som kommer tillhöra objektet.

Inga inteckningar följer objektet.​​

Tänkt avstyckning ungefärligt markerad på bifogad karta, avvikelser kan ske i samband med kommande lantmäteriåtgärd.​​

Tillträde kan inte ske förrän lantmäteriåtgärden är genomförd och avslutad.

Taxeringsvärde

Objektet saknar eget taxeringsvärde.

Objektet ägs av juridisk person

Fastigheten ägs av juridisk person vilket möjliggör att juridiska personer (aktiebolag) kan lämna bud på objektet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet berörs objektet av Övrig kulturhistorisk lämning "Fyndplats".
Se ned länk för mer information från Riksantikvarieämbetet, https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9eb35cbb-1c4d-447c-84c4-8f15b8cb606b

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av objektet sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se tillhanda senast 2023-05-02 OBS! Märk kuvertet Gäddeviksås. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Objektet är belägen ca 16 km sydost om Ryd.
Adress till bostadshuset Gäddeviksås 9 36292 Tingsryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 2 maj kl 08:00

Prisidé: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter