fbpx

Skogsfastighet

Gällsta

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 29 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

En relativt stor fastighet i Nordanstigs kommun. Den består i princip av två större skiften, i Gällsta och
vid Toppbodarna. En obebyggd skogsfastighet med god tillväxt och närhet till flera skogsindustrier.
Jakträtt i Gnarps Östra VVO

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG GÄLLSTA 1:1

Adress

Skogsfastighet-Gällsta-100 hektar 82962 Gnarp

Totalareal
111,6 ha
Tomtområde
111,6 ha
Virkesförråd
6 160 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogstillstånd
Fastighetens bonitet är normal för området, men däremot är virkesförrådet tämligen lågt. Det låga
virkesförrådet har att göra med åldersstrukturen, där yngre skogar kring 25 år dominerar helt. Det som
ändå är positivt med det här, är att tillväxten nu är hög, och den kommer att öka ytterligare ett antal år
framåt. Tallen står för drygt hälften av virkesförrådet, och sen är det ungefär lika mycket gran och löv.
Drivningsförhållandena är väl tämligen normala, inte alltför stenigt.
Det hade väl varit önskvärt att höja det låga virkesförrådet en del, men det kommer ju att bli så per
automatik, när tillväxten är hög och avverkningsmöjligheterna är begränsade. Avverkningsförslaget
för kommande 10-års period ligger på knappt halva tillväxten. Det som ändå kommer att bli aktuellt är
främst gallringar i de fina tallungskogarna på Gällstaskiftet.

Skogsvård

Det har väl hållits efter ganska bra med röjningar och planteringar. Men eftersom det är så pass stora
arealer med yngre skog, så är det ändå röjningsbehov nånstans, särskilt som det är ganska bördiga
marker som oftast behöver röjas två gånger. För närvarande finns några områden som bör röjas så
snart som möjligt, t.ex bestånd nr 118 och södra halvan av bestånd nr 101. De nyplanterade bestånden
vid Toppbodarna ser bra ut. Återstår sen att plantera de nya hyggena på Gällstaskiftet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Göran Sigvardsson som tagit fram skogsbruksplanen gjorde följande iaktagelse:
Den östra gränsen på Gällstaskiftets norra del överensstämmer inte med ekonomisk kartan. Eftersom
avvikelsen är mer än 10 meter, så har gränsen i planen ritats i enlighet med så som det ser ut i
verkligheten.

Arealuppgifter

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen följande arealfördelning: Total areal 99,50 hektar
Produktiv skogsmark- 89,8 hektar
Skogligt impediment- 6,3 hektar
Inäga- 0,1 hektar
Linjeavdrag, väg och kraftledning:- 0,9 hektar
Annat- 0,1 hektar
Vatten- 2,3 hektar
Enligt fastighetsdatautdraget är arealuppgifter 111,5 hektar, differensen kommer ej att utredas vidare av säljaren.

Vägar

Fastigheten ligger dels i Gällsta och vid Toppbodarna, båda skiften kommer man åt via befintliga vägar, Toppbodarna skiftet når fram till den kända Kustvägen och söderut via Vallstigen.
Vid avverkningar betalar man en kubikavgift till vägföreningarna.
Gällsta skiftet åker man mot Sörfjärden innan man tar av till mindre skogsväg. Vägarna finns utritade på bifogade kartor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. Källa lantmäteriet/seSverige

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Källa lantmäteriet/seSverige

Jakt

Fastigheten ingår i Gnarps Östra VVO. För närvarande är jakten utarrenderad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven i Nordanstigs kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Gävleborg.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, samt intilliggande fastighetsägare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 29 jun kl 16:00

Utgångspris: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter