fbpx

Lantbruk

Gallringsskogar med stort virkesförråd

Utgångspris

2 400 000 kr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 75.2 ton/ha

Om fastigheten

Vad sägs om 114,5 hektar produktiv skogsmark beläget längs kusten i närheten av vägar och sågverk? Virkesförrådet uppgår till 9 324 m³sk varav 7 506 m³sk utgör huggningsklass G1 som mestadels består av ung- och medelåldersskog. Trädslagsfördelningen fördelar sig på 54% tall, 19 % gran, 16% contorta samt 11% löv med en medelbonitet på 3 m³sk/ha . Röjnings- och gallringsarbete har utförts till fördel för ungskogen som tillsammans med den avverkningsmogna skogen skapar gynnsamma produktions förutsättningar. Välkommen att höra av er!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HAPARANDA ÖVRE VOJAKKALA 9:1 & 8:8

Adress

Revonsaari 431 95391 Haparanda

Totalareal
195,3 ha
Övrigmark
8,0 ha
Skogsmark
114,3 ha
Skogsimpediment
71,6 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Virkesförråd
9 324 m3sk
Total tillväxt/år
115 m3sk
Kolförråd/ha
75.2 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten 9:1 är belägen i byn Övre Vojakkala, cirka 1 mil norr om Haparanda uppströms Torne älv och söder om Kukkola. Skiftena för fastigheten 8:8 är belägna i byn Kattilasaari samt i närheten av sjön Leipijärvi och på ön Tirro. För den fiskeintresserade rekommenderas Torneå älv som är den längsta fritt strömmande älven i Europa tillsammans med dess biflöden Muonio älv. I Torneå älv kan du fiska lax och harr.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, pågående jakt och liknande.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Denna kan inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt. Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 8 610 ton vilket motsvarar 31 550 ton koldioxid. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 136 ton kol i genomsnitt, under den närmaste tioårsperioden.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erläggs i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- och fornlämningar på fastigheten.

Jakt

Delar av fastigheten ingår ingår i Övre Vojakkala viltvårdsområde som i sin tur ingår i Haparanda Södra ÄSO, 25-08-01-204-Ä.
Vid frågor om jakten kontakta fastighetsmäklare Emma Ullertun 0920- 23 77 29 för vidare kontaktuppgifter till företrädare för VVO:t.

Förvärvstillstånd

För privatpersoner boendes utanför Haparanda kommun krävs förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen i Norrbotten.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet : 1 373 102 kvm.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Skogsuppgifter

Den totala landarealen uppgår till 195,3 hektar varav 114, 3 hektar utgör produktiv skogsmark med ett medelförråd på 82 m³sk/ha. Det totala virkesförrådet är beräknat till 9 324 m³sk varav 7 506 m³sk utgörs av huggningsklass G1 med en medelbonitet på 3,0 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall med hela 54% följt av 19 % gran, 16% contorta och resterande andel utgörs av löv. Enligt information från säljaren har röjnings och gallringsarbete utförts på fastigheten vilket är upptaget i den framskrivna planen från 2023 upprättad av Stefan Drugge. Någon skogsinventering i fält har inte utförts av Ludvig & Co.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden på fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns en arrende stuga på ofrigrund på ön Tirro. Arrendeavtalet är daterat 1988 och löper under 50 år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter