Skogsfastighet

Fint skifte om 202 ha???

Försäljningssätt

Anbud senast fre 11 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
202,3 ha
Tomtområde
202,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND SOLBERG 1:25

Om fastigheten

Obebyggt skifte i Solberg, ca ….om Strömsund.
Totalareal om 202 ha??? varav 150 ha produktiv skogsmark?? och med ett virkesförråd om 20 00 m³sk??? med
Jakt i VVO om 6 500ha??.

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder????

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form ????

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Furusjöarnas viltvårdsområde (tre av fyra skiften, skiftet längst till NÖ tillhör inte detta VVO) med ca 6500 ha. Fastigheten har jakträtt och älgjakten är uppdelad på tre jaktlag. Första veckan i september jagar alla tre lag var för sig. Andra veckan i september har två av de tre jaktlagen tillgång till ca 5000 ha mark och i oktober har man tillgång till det tredje området.??????? Tilldelningen brukar ligga på ca 25 st älgar.????????????????????
Småvilt.????????????????????

Naturvärden

Forn- och kulturlämningar

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Kontakta oss

Liknande fastigheter