fbpx

Lantbruk

Fin tillväxtfastighet i Bjurholm – jakt ingår!

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 1 Dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 87 ton/ha

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva en fin tillväxtfastighet med god bonitet. Försäljningen avser både Nyby 1:51, 1:9 samt Bjurholm 2:17 som tillsammans bildar ett sammanhållet förvärv med fin arrondering om totalt 118 ha varav ca. 104 ha utgörs av produktiv skogsmark. Alla fastigheterna ligger i nära anslutning till Bjurholms samhälle och har fin ålderfördelning med stor andel välväxande skog. Total virkesvolym om 9078 m3sk. enligt nyupprättad skogsbruksplan. Hela 68 % av fastighetens totala areal består av välväxande skog i huggningsklass G1 och med en tilltalande bonitet om 5,1. Fastigheten är talldominerad till 47% av arealen följd av gran (33%) och löv (20%). På nedre sidan av Agnäsvägen ligger även ca. 9,5 ha fin åkermark.

Som fastighetsägare ges fin möjlighet till älgjakt i Nyby-Önskanäs jaktlag som jagar på totalt ca. 1500 ha, och möjlighet till småviltsjakt på detta område finns också. Fastigheten är under avstyckning och räknas bli klar inom kort, så inga besvärande byggnader kommer finnas kvar på fastigheten.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 1/12, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

DEL AV BJURHOLM NYBY 1:51, NYBY 1:9 samt BJURHOLM 2:17

Adress

Skogsfastigheter i Bjurholm 91631

Totalareal
118,2 ha
Skogsmark
103,7 ha
Övrigmark
2,9 ha
Inägomark
9,5 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Vatten
0,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
9 078 m3sk
Total tillväxt/år
474 m3sk
Kolförråd/ha
87 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti år 2021 av Boreal Partner. Planen är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till september år 2023 av Hugo Lodén, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 103,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 9 078 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 769 m³sk. Medelvolymen per hektar är 88 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,2 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 47% tall, 33% gran och 20% löv.

Se ytterligare information i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsbruksplanens uppgifter är framtagna enligt planläggningens gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både i enskilda bestånd och summan av dessa både uppåt och nedåt.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen för samtliga tre fastigheter uppgår till totalt 118 hektar landareal och 0,2 ha vattenareal. Areal enligt fastighetsregistret: Nyby 1:51 har 95,6627 ha (minus 1,8 ha avstyckning = 93,8627), Nyby 1:9 har 2,49 ha och Bjurholm 2:17 har 18,7582. Totalt 115,1109 ha. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Jakt

Fastigheten ingår i Bjurholmsbygdens ÄSO, Nyby-Önskanäs jaktklubb.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en Övrig kulturhistorisk lämning med aktnummer L1939:5838 och beskrivning: "Kemisk industri" och "tjärdal, tjärgrop" registrerad inom avdelning 62. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inom fastigheten Nyby 1:51 finns ett registrerat Natura 2000-område "Öreälven" med aktnummer 2481-P06/19, ett avregistrerat täkttillstånd aktnummer 2403-P03/1 samt ett Naturreservat "Lagnäset" aktnummer 2403-P2017/6. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor nytta för klimatet. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 9 022 ton vilket motsvarar 33 058 ton CO2e. Den produktiva skogsmarken på fastigheten beräknas med hänsyn till skogsbruksplanens föreslagna skogsskötselåtgärder binda ytterligare 2 322 ton kol under den närmaste tioårsperioden.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person och fysisk person. För att få ansöka om förvärvstillstånd prövad krävs en avgift till Länsstyrelsen om 7 100 kronor för juridisk person och 4 600 kr för fysisk person (undantag gäller för fysisk person och sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger). (Källa: Länsstyrelsen, Västerbottens län)

Eventuella justeringar

Observera att mindre ändringar/justeringar i denna beskrivning kan komma att utföras.

Taxeringsvärde

Försäljningsobjekten Bjurholm Nyby 1:51 och 1:9 är samtaxerade. Eftersom försäljningen av Nyby 1:51 omfattar område av fastighet har fastigheterna inte åsatts eget taxeringsvärde.

Område som inte ingår i försäljningen

Försäljningen omfattar endast del av Bjurholm Nyby 1:51, lantmäteriförrättning pågår. I lantmäteriförrättningen kommer ett område om ca 1,8 ha att avstyckas från Nyby 1:51 och vilket således inte ingår i försäljningen. Området är specificerat med röd markering i Kartbilaga 1.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 664 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 1 Dec

Högstbjudande: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter