Skogsfastighet

Ungskogsfastighet norr om Ramsele

Försäljningssätt

Anbud senast ons 25 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,4 ha
Skogsmark
27,4 ha
Inägomark
1,2 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
2 559 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ RAMSELE-FORSÅS 1:27

Om fastigheten

Mindre obebyggd fastighet i ett skifte med övervägande andel ungskog belägen i Forsås, ca två mil norr om Ramsele.
Areal om 29,3 ha varav 27,4 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 559 m³sk.
Fastigheten domineras av växtlig tall och i huvudsak skog i huggningsklasserna R2 och G1.
God tillgänglighet med väg rakt igenom skiftet.
Denna fastighet är perfekt för dig som vill komplettera ditt skogsinnehav eller påbörja ditt skogsägande.

Till fastigheten hör jakt.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud Ludvig & Co, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2020-11-25.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-09 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 27,4 ha med ett virkesförråd om 2 559 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det finns röjningsbehov på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Klippens jaktlag och jagar på ca 1200 ha. Tilldelningen 2020 är: 2 vuxna och 1 kalv.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt alt omgivande jaktlag.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast per 2021-07-01, förutsatt att tillträde skett.

Fiske

Enligt säljaren ingår fastigheten i FVO.

Natur & Kultur

På fastigheten finns idag inga registrerade naturvärden/kultur/fornminnen (Källa: Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Sollefteå kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Övrigt

Bilder på detta objekt är ej tagna på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 200 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter