Lantbruk

Fin skogsfastighet i Mörsil

Försäljningssätt

Anbud senast tis 1 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
123,2 ha
Skogsmark
96,0 ha
Myr/kärr/mosse
21,0 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Inägomark
2,0 ha
Övrigmark
2,8 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
10 408 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE MÖRSILS-BYE 1:45

Adress

Römmen 115 83792 Mörsil

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt 122,7 ha varav 98 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 10 408 m³sk. Till fastigheten hör jakträtt i älgskötselområde och kronskötselområde samt unik fiskerätt med fjällfiske.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2020. Fastigheten består av 4 skiften med totalt ca 98 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 10 408 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 70 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 32 % av arealen är under 20 år. Ungefär 9 %, (9 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 2 261 m³sk.

Skogsvård

Det finns ett föreläggande från Skogsstyrelsen om markberedning och plantering på 5,5 ha. Därtill finns behov av röjning och gallring.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsgärder per kontraktsdagen

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Till fastigheten hör 2 ha åkermark och 3 ha betesmark. Markerna sköts av en lokal lantbrukare enligt en muntlig överenskommelse.

Naturvärden

Fyra avdelningar om totalt 5,6 ha är föreslagna som NO/NS-bestånd, dessa utgörs framförallt av områden med högre naturvärden, som delvis är försumpade.

Inga registrerade uppgifter finns hos SKS om nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett område som är klassat som kulturhistoriskt objekt. Det utgörs av en vårdkase.

Jakt

Fastigheten ingår i Västjämtlands älgskötselområde samt med skogsskiftena i Alsenbygdens kronhjortsskötselområde. Jakträtten är upplåten enligt en muntlig överenskommelse.

Fiske

Fisket i Bye skifteslag ingår i Mörsils fiskevårdsförening och omfattar ca 45 ha. Till fastigheten hör även fjällfiske. Fisket på fjället är förbehållet fiskerättsägarna och är kopplat till det sk skattefisket och omfattar södra delen Slitingen, hela Kälasjön, hela Acksjön och ett antal små tjärnar vilket motsvarar ca 300 ha vattenyta. Mörsils-Bye 1:45 har 50 % av fiskerätten i skattefisket.

Vägar

Fastigheten har del i Byevägens vägförening. En köpare övertar fastighetens andelar i vägsamfälligheter.

Båthus

Vid stranden på den mittersta skiftet finns ett gammalt fallfärdigt båthus.

Pantbrev

Fastigheten är samintecknad med andra fastigheter. Dessa pantbrev kommer att dödas och fastigheten överlåtes fri från inteckningar.

Byggnader på ofri grund

Det finns två timmerbyggnader på det mellersta skiftet som tillhör Mörsils hembygsförening och Skogsmuseet. OBS????

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-12-01. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Mörsils-Bye 1:45" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter får själva låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall ska tillträde ske enligt särskild överenskomelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter