Lantbruk

Fin gård med bördig mark – Etelhem

Högstbjudande

17 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
116,2 ha
Skogsmark
11,4 ha
Åkermark
96,0 ha
Betesmark
2,9 ha
Småhusmark lantbruk
0,6 ha
Övrigmark
5,3 ha
Virkesförråd
1 400 m3sk
Boyta
131 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Gotland Etelhem Nygårds 2:1 med flera. Totalt 17 fastigheter

Adress

Etelhem Nygårds 516 623 74 Stånga

Om fastigheten

Gård med fin bostad och ekonomibyggnader i gott skick. Tidigare nötköttsproduktion med omkring 460 djur som under det senaste året sålts av. Lösdriftsladugård från år 2007 med 300 kalla lösdriftsplatser och en byggnadsyta om 2 300 m². Här finns solcellsanläggning med högsta tillåtna kapacitet. Prima åkermark om ca 96 ha där det bland annat odlas spannmål och majs med riktigt god avkastning mycket över medel för området. Skogsmark om 11,4 ha produktiv skog. 2 vackra ängen som betas av gårdens tackor. Gedigen mangårdsbyggnad i kalksten som sannolikt har anor från 1600-talet. Försäljningen avser del av fastighet då avstyckning hos Lantmäteriet pågår.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Trevlig mangårdsbyggnad i 2-plan samt oinredd vind. Sannolikt uppfördes bostaden under 1600-talet med påbyggnad under 1700-talet enligt ägaren. Stomme av sten, putsad fasad, tak av tegel samt fönster med 2-glas. Totalrenovering/ombyggnad år 1982-1983 med bland annat ny gjuten platta, isolering, dränering, indragning av vatten samt nytt tak. Bostaden värms via kulvert med vattenburen värme genom flispanna från Arimax. Eget vatten från borrade brunnar (en till bostad och en till ladugård) samt eget avlopp i form av 3-kammarbrunn med infiltration, ny anläggning. Fastigheten är fiberansluten.

Bostaden inrymmer 5 rum och kök. Duschrum i kakel/klinker med golvvärme på båda planen. I tillbyggnaden inryms groventré, tvättstuga och duschrum. Vidare kommer man till det rymliga, påkostade och fint renoverade köket (ca 10 år sen). Från köket vidare till hallen med finentré och trappa till övervåningen. Kontorsrum där det innan ombyggnaden var kök. Vardagsrum med fungerande kakelugn. Övervåning rymmer utöver duschrummet hall med kakelugn och trappa till vinden, 2 st sovrum samt en vacker sal (idag gästrum) med kakelugn. Vinden är oinredd och nyttjas till förvaring.

Rejäl trädgårdstomt med trevlig inramning och asfalterad väg. Fint fristående uterum med öppen spis (ej godkänd). Här finns även en inredd, isolerad och
elansluten friggebod i trä under tak av tegel.

Flygel

Rejäl flygel i 1,5-plan uppförd i sten med putsad fasad under tak av tegel. Före detta pannrum samt gott om förrådsutrymmen, tidigare drängkammare. Här finns även en bakugn som används årligen till jul.

Nya ladugården

Nya ladugården från år 2007 med 300 kalla lösdriftsplatser för nötköttsproduktion. Helautomatisk utgödsling och moderna rationella lösningar. Betongelement, stålkonstruktion samt tak av plåt och takventilation. På taket sitter en solcellsanläggning om 300 m² proportionerat för 43,5 kW. Nygårds 2:1
förbrukade under 2019 20 550 kWh och producerade 39500 kWh. Maskinrum och kontor som är fiberanslutet. Byggnadsyta om ca 2 300 m². Utanför ladugården finns det ett blandkök/gårdslager. Tre gödselbrunnar med en total kapacitet om 3000 m³. Gårdsplanen är till stor del asfalterad, totalt omkring 2000 m² asfalt vilket underlättar renhållningen.

Gamla ladugården

Gamla ladugården rymmer djurstall med omkring 100 platser. Spaltboxar och datoriserad fodervagn. I byggnaden finns det bland annat en spannmålsanläggning med varmluftstork. Kapacitet om 60 ton, används ej idag. Här finns även en sprutbod, ett elverk som kan driva hela gården samt ett virkesförråd/garage. Byggnad i trä under tak av eternit/plåt.

Lilla ladugården

Lilla ladugården som uppfördes år 2000. Ca 500 m² byggyta. Stomme av trä, gjutet golv och tak av cementskivor. Ströbädd. Här huserar såväl nöt som tackor.

Stolplada

Öppen stolplada/gårdslager i stålkonstruktion där tak och väggar är klädda i plåt samt gjutet golv. Åtta fack och totalt omkring 400 m².

Verkstad m.m.

Uppvärmd verkstad om drygt 100 m². Här finns flispannan som har överkapacitet och är anpassad för att även kunna värma flygeln vid framtida behov. Den
årliga förbrukning har legat på omkring 130 kubik. Från verkstaden kommer man vidare till den gamla verkstaden som även den kan värmas. Här finns dessutom snickarbod, förrådsutrymmen samt garage. Vidbyggt finns en carport för 2 bilar samt hundgård.

Åkermark

Totalt ca 96 ha åker inkl 1,1 ha som är under uppodling. Marken är bland det bästa du kan finna på Gotland med en snittavkastning mycket över medel för området. Många riktigt fina skiften som ger mycket fin avkastning. Ca 25 ha myr och resten fastmark.

Betesmark

2,87 ha betesmark med gårdsstöd. Av dessa har 1,83 ha särskilda värden med skötselåtagande. 1,04 ha har allmänna värden. I detta ingår 2 ängen.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 11,4 ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2018-01-18. Avdelning 46-50 som ligger vid grustäkten vid Bjärbyholm. Resten av skogen behålls av säljaren och avstyckning hos Lantmäteriet pågår. Virkesförrådet år 2018 bedömdes till ca 1 400 m³sk för aktuella avdelningar. Det ligger ett avverkningsuppdrag om ca 300 m³sk som kommer avverkas till våren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen.

Naturvärden

I försäljningen ingår 2 fina ängen med höga naturvärden/nyckelbiotoper. Ängena betas och har särskilda skötselkrav.

Forn- och kulturlämningar

Det finns gott om fornlämningar på Etelhem Nygårds 2:1. 14 st registrerade enligt fastighetsutdrag Många av dessa ligger i skogen som inte ingår i försäljningen. Bland annat gamla boplatser och gravar. Se mera på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök".http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 SEK.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Gården är certifierad som "Säker Gård".

Djur/Inventarier

Gårdens djurbesättning har avyttrats under det senaste året. Maskiner och inventarier kan med fördel köpas efter överenskommelse med säljaren.

Övrigt

Totalt 17 fastigheter ingår i försäljningen med en areal på omkring 116 ha. Fastställs av Lantmäteriet när pågående förrättning är klar. Gårdscentrum av Etelhem Nygårds 1:9 är under avstyckning med dryga 5 ha mark och stora delar av skogen behålls av säljaren. Nedan följer en kort beskrivning av fastigheterna.
Etelhem Nygårds 2:1. Gårdscentrum och åkermarken ingår samt skogen på skifte 5 vid Bjärbyholm. Resten av skogen behålls av säljaren.
Etelhem Bare 1:57. Areal: 0,657 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:58. Areal: 0,887 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:62. Areal: 1,7 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:72. Areal: 1,718 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:73. Areal: 2,33 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:87. Areal: 2,4395 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1. Samtliga Barefastigheter ligger ihop med undantag för 1:87 som ligger en åker bort.
Etelhem Hageby 1:64. Areal: 6,753 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1. Gränsar mot gårdscentrum.
Etelhem Nygårds 1:9. Gårdscentrum under avstyckning, ingår ej (hela skifte 1). De andra 2 skiftena med åkermark ingår. Knappa 15 ha.
Etelhem Sigvalde 1:33. Areal: 0,3805 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9.
Etelhem Sigvalde 1:34. Areal: 1,095 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9.
Etelhem Sigvalde 1:36. Areal: 0,611 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9.
Etelhem Sigvalde 1:37. Areal: 1,262 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9. Samtliga Sigvaldefastigheter ligger ihop.
Etelhem Uglause 1:42. Areal: 9,1795 ha. Samtaxerad med Nygårds 1:9. 2 skiften. Skifte 1 har lite skog som är under uppodling och resten åker. Hela skifte 1 ingår i försäljningen. Maskinhallen och omkring 1 ha åker ingår inte men ca 3 ha åker av skifte 2 ingår.
Etelhem Botes 1:44. Areal: 0,1362 ha. Åker.
Etelhem Botes 1:49. Areal: 4,9995 ha. Åker.
Etelhem Botes 1:54. Areal: 0,3 ha. Åker. Samtliga Botesfastigheter ligger ihop.

Vägbeskrivning

Beläget drygt 3,5 mil från Visby. Kör väg 143 genom Roma och sväng sedan höger mot Hemse/Lye vid Sjonhemskorset. Följ vägen och sväng vänster vid skylt "Bare". Fastigheten ligger därefter på höger sida efter några hundra meter. Se karta och skyltning. Till såväl Hemse som Roma är det omkring 2 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 567 300 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter