fbpx

Skogsfastighet

Fastigheten kan förvärvas av juridisk person

Säljs via anbudsförfarande

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 7 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
171,4 ha
Skogsmark
151,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Berg/hällmark
8,9 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
0,3 ha
Vatten
9,5 ha
Virkesförråd
35 927 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TIMRÅ TIMRÅ-SVEDJE 1:2, 2:11 & 2:14

Adress

Svedje 106 86192 Bergeforsen

Om fastigheten

Obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Bergeforsen i Timrå kommun. Fastigheterna har mycket bra arrondering och ligger på två lättillgängliga platser efter väg 330.

Fastigheterna är tillsammans om total areal på ca 162 ha varav produktiv skogsmark är ca 152 ha med bra medelbonitet om 5,8 m³sk/ha och högt virkesförråd. Virkesförråd per ha är 237 m³sk/ha och totalt om ca 36 000 m³sk.

Trädslagsfördelningen är 49% för tall samt 45% för gran och 6% för löv. Fastigheterna består till största del av gallringsskog 86 % där största andelen är runt 35 år, Fastigheteterna är belägna med närhet till E4:an.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägen i Timrå kommun, Timrå församling. Tag av från E4 och kör mot Bergeforsen. I Bergeforsen tar ni väg 330 mot Liden. Kör ca 4 km så finns första skiftet på båda sidor om vägen. Fortsätt ca 2 km så finns nästa område på båda sidor om vägen. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Bergeforsen i Timrå kommun. Fastigheterna har mycket bra arrondering och ligger på lättillgängliga platser på båda sidor om väg 330. Fastigheterna kan köpas av juridisk person utan förvärvtillstånd genom att säljaren är juridisk person Allmänna Arvsfonden.

Fastigheterna är tillsammans om total areal på ca 162 ha varav produktiv skogsmark är ca 152 ha. Medelbonitet är på 5,8 m³sk/ha och med högt virkesförråd om 237 m³sk/ha och totalt om ca 36 000 m³sk.

Trädslagsfördelningen är 49% för tall samt 45% för gran och 6% för löv. Fastigheterna består till största delen av gallringsskog 86 % där största andelen är runt 35 år. Andelen röjningsskog är 7 % samt skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 7%.

Fastigheterna är mycket lättillgängliga och belägen efter asfalterad väg med närhet till E4:an.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Foran Forest AB. Inga åtgärder är utförda på fastigheten efter skogsinventeringen. Uppräkning av volymen har skett med två års tillväxt. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 151,6 ha med ett virkesförråd om ca 36 000 m³sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder såsom röjning av 10,1 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Snöbrott

Under januari/februari 2021 har det skett snöbrott och vindfällen på fastigheten i varierande omfattning.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden annat än sumpskog på några områden. I skogsbruksplanen är det avsatt 2,8 ha NS och 6.1 ha NO totalt 5,8 % av produktiva skogsarealen. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända registerade fornminnen eller kulturlämningar på fastigheten. Vid skogsinventeringen har inventeraren funnit fångstgropar som inte är registerade närmast Indalsälven. Källa skogsbruksplan samt www.metria.se/onlinetjänst Se Sverige.

Vattenskyddsområde

På fastigheterna finns vattenskyddsområde för grundvattentäkt för Timrå Kommun.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan för Timrå-Svedje 1:2, 2:11 & 2:14 är 161,9 ha mark samt 9,5 ha vatten. Areal enligt fastighetsutdrag är för Timrå-Svedje 1:2,
1 053 317 kvm, Timrå-Svedje 2:11, 265 890 kvm och Timrå-Svedje 2:14, 328 925 kvm.

Jakt

Fastigheterna ingår i Timrå Norra Viltvårdsområde. Begäran om att upplösa Viltvårdområdet har kommit från SCA som är stor markägare i området. Extrastämma skall hållas den 20/4-21 där det skall röstas om att Viltvårdsområdet skall upplösas. Om det vid stämman blir tillräckligt med röster för att lägga ner Viltvårdsområdet är det meningen att det skall bildas en jaktklubb om ca 1800 ha som ägs av SCA + privatägd mark av de markägare som vill ingå i jaktklubben.

Vägar

Fastigheterna ligger efter allmännavägen 330.

Markupplåtelseavtal

Det finns ett markupplåtelseavtal med Netel AB på fastigheten Timrå-Svedje 1:2.

Lantmäteriförrättning

Det pågår en lantmäteriförrättning på fastigheterna gällande en samfällighet som heter Skyttberg S:1. Förrättningen har vunnit laga kraft och marken är överförd till annan fastighet. Förrättningen är överklagad.

Visning

Ingen visning sker av fastigheterna. Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheterna. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr för privat person eller 4,25% av köpeskillingen + 825 kr för juridisk person.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson eller juridisk person genom att Allmänna Arvsfonden är en juridisk person och är säljare av fastigheterna.

Friskrivningsklausul

Genom att säljaren är Allmänna Arvsfonden och saknar ingående kunskap om fastigheten så är det viktigt för den som slutligen köper fastigheten att vara medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheterna på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 81 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 7 jun

Säljs via anbudsförfarande: 12 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter