Skogsfastighet

Fastighet om ca 37 ha i Önnestorp

Försäljningssätt

Anbud senast ons 13 jan kl 12:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Kontakta oss om ni önskar att vi visar er fastigheten.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,2 ha
Skogsmark
29,0 ha
Inägomark
5,1 ha
Övrigmark
3,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ANEBY ÖNNESTORP 1:2

Om fastigheten

Obebyggd fastighet i Önnestorp ca 1 mil nordväst om Aneby. Utav arealen är 29,0 hektar produktiv skogsmark och 5,1 hektar inägomark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 3 213 m³sk vilket ger ett medeltal om 111 m³sk per hektar. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 9,2 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten uppgår till 37,2 hektar, varav 29,0 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 3 213 m³sk, vilket ger ett medeltal om 111 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 71% gran, 15% björk, 13% tall och 1% klibbal.
Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 9,2 m³sk per hektar och år.

Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2019 av Olof Johansson. Planen är framräknad tom 2020 av Ludvig & Co.

Jakt

Fastigheten ingår i Gynge Skareda jaktlag om ca 2 000 hektar. Tilldelningen på älg var detta året tre vuxna och tre kalvar.
Normalt med småvilt, vildsvin och sporadiskt med dovhjort.
Jakten är upplåten tom 30/6-2024.

Inägomark

Inägomarken är muntligt utarrenderad 2020.
Inga stödrätter följer försäljningen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två områden med fossil åkermark och en husgrund som är klassade som övrig kulturhistorisk lämning.

Areal och pågående lantmäteriförrättning

Det pågår en reglering av mark från Önnestorp 1:2 till Önnestorp 1:6 om ca 1,5 hektar.
Arealen har beräknats till att hamna på ca 37 hektar efter färdigställd reglering.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 1 mil nordväst om Aneby. Från Aneby kör mot Lommaryd, i Lommaryd strax efter Lommaryds kyrka tag väg mot Sköldseryd och Nystorp, efter drygt 3 kilometer i fyrvägskorsningen i Önnestorp tag höger och efter ca 300 meter är du inne på fastigheten.

Koordinater:
Sweref 99: N: 641 50 22, E: 482 658
RT90: N: 6417 449, E:143 4875

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 13 jan kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter