fbpx

Fritid, tomt & övrigt

Fastighet belägen mellan Nol och Sjövik om ca. 21 ha med grustäkt

Prisindikation

5 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Ca. 11 km öster om Nol och ca. 5 km från Sjövik ligger denna fastighet om 20,9 ha. På fastigheten finns en grustäkt med täkttillstånd fram t.o.m. 31 juli 2024. Möjlighet till att ansöka om förlängt täkttillstånd finns.

Enligt tillståndet får det årliga uttaget under 3 kalenderår inte överstiga 350 000 ton/år och under övriga år ej överstiga 180 000 ton/år. Under de tre senaste åren uttaget ej överstigit 180 000 ton/år.

Tillstånd finns att lagra material på två hektar under 5 år efter det att täkttillståndet gått ut.

För täktområdet finns en godkänd efterbehandlingsplan.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ALE RANNEBERG 2:11

Adress

Kollanda 411 44695 Älvängen

Totalareal
21,0 ha
Tomtområde
21,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Övrigt

TAXERING
Taxeringsenhet: 411 - Industrienhet tomtmark
Areal: 1 000 kvm
Taxeringsvärde: 70 000 kr

Taxeringsenhet: 610 - Industrienhet obebyggd täktmark
Areal: 209 430 kvm
Taxeringsvärde: 4 536 000 kr

AREALER
Areal enligt fastighetsregistret: 210 430 kvm
Areal enligt SeSverige: 20,86 ha

BYGGNADER
Idag finns två bodar uppställda på fastigheten. Dessa bodar ingår ej i försäljningen men om köparen önskar kan även dessa försäljas.

VATTEN OCH AVLOPP
På fastigheten finns vatten (grävd brunn) samt en avloppsanläggning (sluten tank).

EL
El finns upp till 50A.

LAGER
Idag finns ett upparbetat lager om ca. 35 000 ton. Lagret ingår ej i försäljningen.

SKOG
Idag uppskattas att ca. 5 ha av fastigheten består av produktiv skogsmark och ca. 1,5 ha skogsimpediment i form av myrmark. Enligt Skogsstyrelsens laserdata uppgick virkesvolymen vid scanningstillfället till ca. 1 030 m³sk på fastigheten. Enligt Skogsstyrelsens framskrivning bör det idag finnas ca. 1 140 m³sk. Vid en okuläruppskattning gjord i december 2022 uppgick den totala virkesvolymen till 985 m³sk. Större delen av virkesvolymen är i slutavverkningsbar ålder. Data vad gäller virkesvolymer och arealfördelning är grova uppskattningar och skall endast användas som vägledning. Är skogsvolymer och arealfördelningen av denna av väsentlig betydelse för köpet uppmanas köparen att göra egna uppskattningar och uppmätningar innan köpet.

RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR
Se bifogat fastighetsutdrag

KULTURLÄMNINGAR
På fastigheten finns två registrerade kulturlämningar. Se bilagd dokumentation. Kulturlämningen som är belägen mitt i täkten är borttagen och hanterad.

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Norra delen av fastigheten berörs av ett vattenskyddsområde.

DOKUMENT
Täkttillståndet finner ni under rubriken - Dokument & bilagor.
Övrig dokumentation såsom efterbehandlingsförslag mm. erhålles av ansvarig fastighetsmäklare på förfrågan.

OBJEKTSBESKRIVNING
Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
En köpare uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt och själv göra erforderliga kontroller av försäljningsobjektet innan bindande överlåtelseavtal undertecknas. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som mark och markanläggningar.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Fastigheten säljs genom anbud och som en fastighetsöverlåtelse.

Efter inkomna bud sker en genomgång av dessa varefter säljaren avser att slutförhandla med en eller flera intressenter. Som grund för slutförhandlingen ligger det lagda anbudet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anbud lämnas till ansvarig mäklare i första hand via hemsidan "Intresseanmälan med bud" alternativt via mail: anders.emmoth@ludvigfast.se. I anbudet skall det, förutom lagt bud framgå köparens andra villkor och/eller förutsättningar för budet.

TILLTRÄDE
Tillträde sker enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter