Skogsfastighet

Fåglanäs 180 ha Bolagsskog

Försäljningssätt

Bud senast tis 24 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
179,9 ha
Skogsmark
135,2 ha
Myr/kärr/mosse
41,3 ha
Inägomark
0,8 ha
Väg och kraftledning
2,6 ha
Virkesförråd
22 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Fåglanäs

Om fastigheten

Bolagsskog i Hallands inland med god åldersstruktur och en medelbonitet på 8,8 m³sk/ha och år. Totalt 179,9 ha, varav 135,4 ha produktiv skogsmark. Barrandelen uppgår till 86 %. Virkesförråd inklusive årets tillväxt uppgår till ca 22 900 m³sk med en nuvarande årlig ökning på 4,2 %. Bra vägnät och en egen ö.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Ingående fastighet/fastigheter:

​Hylte Fåglanäs 1:9
Hylte Bråta 1:5
Hylte Bråta 1:6
Hylte Bråta 1:9
Gislaved Agnetaryd 2:5

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i ett nybildat bolag. Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheterna genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Vid aktieöverlåtelse kommer bolaget att äga fastigheterna, vilka förvärvas från nuvarande ägaren Stora Enso Skog och Mark AB mot revers.

Samtliga aktier i bolaget kommer att överlåtas till marknadsvärdet av egendomen och kassa med avdrag för reversskuld. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Stora Enso Skog och Mark AB.

Kassan i bolaget kommer att vara obetydlig. Skulden till Stora Enso Skog och Mark AB kommer att motsvara det skattemässiga ingångsvärdet för egendomen.

Köparens bud avser således marknadsvärdet av aktierna i skuldfritt bolag.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns vägbeskrivning till fastigheterna.

En interaktiv gårdskarta finns på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under februari 2020 av Foran Forest AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2020 samt justerad med utförda åtgärder.

Objektet består av fem registerfastigheter. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 135,2 ha med ett virkesförråd om 22 900 m³sk, varav 7 000 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medeltal om 169 m³sk per ha och medelbonitet på 8,8 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolym 63 % gran, 23 % tall och 14 % löv.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 86,9 % (117,6 ha) frisk, 8 % (10,8 ha) fuktig och 4,1 % (5,5 ha) blöt. Skogsmarken har god tillgänglighet via ett bra vägnät.

I skogsbruksplanen är 4,2 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orörd, syftande till att bibehålla och nyskapa naturvärden) och en avdelning om 1,6 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, syftande till bevarande av naturvärden). Det motsvarar 4,3 % av den produktiva skogsmarken.

Ön "Svämningsön" i Jällunden har av Stora Enso bedömts uppnå naturvärden av nyckelbiotops-klass och därmed avsatts som NO-område.

Skogsvård

Fastigheterna är i behov av skogsvård i form av plantering av 0,6 ha.

I planens första period finns sammanlagt 17,1 ha, där lövröjning är föreslaget, sammanlagt 23,3 ha, där röjning är föreslaget och en avdelning om 1,1 ha föreslagen för underväxtröjning före gallring. Totalt 28,5 ha är föreslagen för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Förvaltningstjänst

Säljaren har genom samarbetspartners möjlighet att erbjuda en förvaltningstjänst. Ett förvaltningsavtal kan därvid innefatta en helhetslösning för köparen med allt från planering och skogsvård till avverkning och redovisning med målet att optimera värdet på egendomen genom en välskött skog och stabil avkastning.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheterna. Ett externt konsultbolag har på uppdrag av säljaren genomfört en översiktlig granskning av möjligheterna för vindkraft på egendomen. Området Fåglanäs har bedömts som ett ej sannolikt område för vindkraftexploatering enligt utredningen.

Se ytterligare information om vindkraft i datarummet.

Jakt

Jakten på samtliga fastigheter är upplåten till Gunnalts jaktlag.

Nuvarande jaktupplåtelse upphör 2021-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för ny ägare. Inga av nuvarande nyttjanderättshavare av jakt har meddelat att de inte önskar att fortsätta. Ny ägare bedöms därför kunna välja om avtalet ska förnyas, omförhandlas eller upphöra. Gällande avtal finns i datarummet. Alla arealangivelser i jaktavtalen är ungefärliga.

Årlig ersättning för upplåtelsen uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 120 SEK/ha och år.

Naturvärden

På fastigheterna finns det flera sumpskogar registrerade. Ett område av nyckelbiotopsklass är registrerat av Stora Enso. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade av Skogsvårdsstyrelsen på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns en möjlig fornlämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 1729 finns en lägenhetsbebyggelse i form av ett torp. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Inteckning i Gislaved Agnetaryd 2:5 om 376 941 SEK. Inteckningarna är obelånade och tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Övriga fastigheter i detta område är samintecknade med andra fastigheter i Hylte kommun. De övriga fastigheterna i Fåglanäsområdet kommer att överlåtas utan penninginteckningar.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden kan inte anges då de ingår i en större taxeringsenhet eller inte är relevanta.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier (i skuldfritt bolag) behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget, eftersom bolaget som förvärvas ansvarar för att förvärvstillstånd söks. Säljaren kommer att ombesörja förvärvstillstånd för bolaget i samband med att bolag med önskat fastighetsinnehav bildas.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka bolaget och fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan vara behäftad med viss osäkerhet. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Älgjakten startar den 12 okt. Den första veckan brukar jakt bedrivas även på vardagar. Vi ber er därför att undvika inventering i fält mellan den 12 - 18 oktober med hänsyn till pågående jakt och att även fortsättningsvis under hösten vara uppmärksamma och respektera skyltning om pågående jakt.

Budgivning

Området Fåglanäs är ett av de nio områden som är till försäljning av Stora Enso. Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden.

Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Lämnat bud avser bud på aktier i skuldfritt bolag. Om lämnat bud inte skall avse en bolagsaffär utan ett rent fastighetsköp enligt jordabalken skall det särskilt anges.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal på affären undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftligt. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 24 november 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor i datarummets frågefunktion eller till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter