fbpx

Skogsfastighet

Exploateringsfastighet i Klövsjö

Högstbjudande

45 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en exploateringsfastighet med fantastiska möjligheter. Fastigheten har en mix av potential, såsom planbesked på ca 50 tomter, förhandsbesked på byggrätter, virkesrik skogsmark, lantlig gård m.m.
Allt detta beläget i ett attraktivt läge mellan Katrina fjällanläggning och Klövsjö by.
Fastigheten bör ses som en unik möjlighet att förvärva och exploatera mark i anslutning till en redan väl etablerad skidanläggning i vackra Klövsjö samt möjligheten att utveckla populära och expansiva Klövsjö by.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BERG KLÖVSJÖ 6:28, 6:34

Adress

BERG KLÖVSJÖ 6:28, 6:34

Totalareal
91,5 ha
Skogsmark
65,0 ha
Myr/kärr/mosse
10,4 ha
Inägomark
11,0 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
4,1 ha
Virkesförråd
15 627 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastighetens totala areal omfattas av 91,5 ha och är belägen i södra delen av Klövsjö by och sträcker sig mot Klövsjös fjällanläggning.
Försäljningsobjektet bör ses som en unik möjlighet att förvärva och exploatera mark i anslutning till en väletablerad skidanläggning i vackra Klövsjö samt möjligheten att utveckla populära och expansiva Klövsjö by.
Från fastigheten är det promenadavstånd till både längd- och utförsåkning i hela fjällsystemet.
Sommartid erbjuds vandring, cykling och bad i direkt anslutning till fastigheten och Klövsjös Golfbana finns bara ett stenkast bort.
Fastigheten är idag till större delen skogbevuxen med ett gott virkesförråd och därtill finns även positivt planbesked på ca 50 större tomter, förhandsbesked på tre byggrätter av enbostadshus, en befintlig gård med äldre charm samt åkermark.

Exploateringsmöjlighet intill Katrina skidområde och fjällby

Denna del av fastigheten är belägen vid infarten till Klövsjö fjällanläggning och består av ett område om ca 30 ha.
Området ger möjlighet till att exploatera mark i anslutning till Katrina skidområde.
Marken är belägen med gångavstånd till liftsystem, skidbackar och fjällhotell.
På området finns ett godkänt planbesked för exploatering av ca 50 st bostäder på stora tomter.
Genom området flyter en vacker fjällbäck som naturligt delar in området i två delar, dessutom finns idag ett fint elljusspår som ger direkt närhet till längdskidåkning. Elljusspårets sträckning genom området ger ett riktigt "ski in/ski out-läge" för ev. kommande byggnation av bostäder.
Se bifogad fil för karta över tilltänkt exploateringsområde. Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information hos mäklaren gällande planbesked m.m.

Förhandsbesked på tre byggrätter i Klövsjö by

Här finns ett område med beviljat förhandsbesked på tre byggrätter i södra delen av Klövsjö by, se bifogad karta för belägenhet.
Förhandsbeskedet avser nybyggnad av tre enbostadshus med komplementbyggnader.
Tilltänkta tomter uppgår till ca 1100-1500 m2.
Bostadshus får uppföras med en byggnadsarea på 140 m2 och komplementbyggnad får uppföras med en byggnadsarea på 50 m2.
Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information hos mäklaren gällande förhandsbesked m.m.

Gården Frans-Svens

Gården är välkänd i Klövsjö med sin kulturhistoriska prägel samt ett läge vid infarten till Klövsjö by. Det var till för några år sedan en fungerande gård med skogs- och ängsmark som brukades. Idag är byggnaderna i behov av renovering men ett ypperligt tillfälle för den som vill etablera sig i området och driva hästgård eller annan verksamhet.

Gårdens byggnader:
Mangårdsbyggnad med äldre charm och snickarglädje. Timmerbyggnaden i två våningar är uppförd på grund av natursten och med plåttak. Endast den nedre våningen är inredd. Fönster av typen enkelglas. Vatten finns indraget till kök. WC saknas. I köket finns en fungerande vedspis samt i allrum en braskamin.

Äldre ladugårdsbyggnad i timmer. Byggnaden är uppförd i två våningar med fd. djurdel, snickarbod, stall, vagnslider, kammare, bakstuga samt förråd på nedre plan. På övre plan finns pigkammare, snickarbod, loge samt förrådsutrymme.

Till gården hör flertalet timrade lador, vilket är ett klassiskt inslag för denna typ av äldre gård, som använts för förvaring av hö, virke m.m.
På gården finns även en timrad grillstuga av mer modern stil.

Mobergs äng

Jordbruksmark i Klövsjö by om ca 2,2 ha.
Marken är fint belägen i närheten av Klövsjö skogskyrkogård. På marken finns idag två timrade lador av äldre karaktär.

Industrimark

På fastigheten finns ca 1,7 ha mark som är klassad som industrimark enligt Bergs kommuns översiktsplan. Marken är strategiskt belägen i anslutning till infarten mot Klövsjö fjällanläggning och bör ses som en god förutsättning att etablera industriverksamhet. I området finns idag en etablerad färg-/byggaffär.

Pågående ansökan om planbesked

På fastigheten finns ytterligare en ansökan om planbesked, vilken är under handläggning.
Ansökan avser ett område om ca 35 ha och är beläget öster om riksväg 316. Området utgörs idag av skogsmark.
Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information hos mäklaren gällande ansökan.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Emma Ärfström. Planen är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total landareal om 87,4 ha varav 65 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 15 600 m3sk varav 12 220 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog.
Fastigheten bestå av 57 % tallskog och 41 % gran samt 2 % löv.
Medelboniteten är beräknad till 3,6 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt och fiske

Fastigheten har jakträtt och marken är idag registrerad inom Klövsjö Storlicens. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till Köparen på tillträdesdagen.
Till fastigheten hör även fiskerätt i Klövsjön, vilken övergår på till Köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Taxeringsvärde

Då fastigheten nyligen varit föremål för en lantmäteriförrättning så finns inget taxeringsvärde fastställt i dagsläget.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.
Skog och mark kan undersökas på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Ingen organiserad visning av fastighetens mark kommer att ske via fastighetsmäklaren.
För visning av byggnader, kontakta mäklaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter