fbpx

Skogsfastighet

Ett skogsskifte och ett åkerskifte till försäljning, Salbohed

Högstbjudande

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 21 jun kl 13:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Del av fastighet. Ett sammanhängande skogsskifte om 17,65 ha med ett virkesförråd på 2 100 m³sk, med en medelbonitet om 6,9 m³sk per ha. Talldominerad och tillgänglig via befintligt vägnät. Röjda och gallrade bestånd med bra årlig tillväxt och goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel.
Åkerskifte om 6,71 ha med god tillgänglighet.

Bud kan lämnas på båda skiftena gemensamt eller enskilda bud på respektive skifte.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SALA SÖRSALBO 3:3 och NORRSALBO 5:3

Totalareal
24,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skogsmark
17,1 ha
Åkermark
6,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
2 100 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning

Försäljningen gäller två skiften, varav ett rent åkerskifte och ett rent skogsskifte. Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Arealuppgifter

Åkerskifte om 6,71 ha enligt mätning på karta.
Skogsskifte om 17,65 ha enligt mätning på karta.

Sammanlagd areal enligt skogsbruksplan 24,2 ha.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2017 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2022 samt justerad med utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 17,1 ha med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Medelbonitet på 6,9 m³sk per ha och medeltal om 123 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 42 % tall, 36 % gran och 22 % björk/löv. Ojämn åldersfördelning med skogsbestånd i åldrarna 20-70 år. Röjnings- och gallringsbestånd med god årlig tillväxt.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda, terrängen är till stor del lättframkomlig, dock delvis kuperad. Av den produktiva skogsmarksarealen är 98,2 % (16,8 ha) frisk och 1,8 % (0,3 ha) fuktig. Skiftet är lättåtkomlig med befintligt vägnät.

På fastigheten är en avdelning om 0,3 ha föreslagen som NO-områden (naturvård orört). Det motsvarar 1,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken, avviker med mindre än 10 % mot normalt. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på de delar av fastigheterna som försäljningen avser. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns ett naturvärdesobjekt registrerat, del av avdelning 10 och 13 är påverkade. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Jakt

Jakträtt medföljer. Fastigheten är ansluten till Sala Älgförvaltningsområde, Västerfärnebo Östra Älgskötselområde och Kronskötselområde och ingår i Sand-Salbo Viltvårdsområde som omfattar ca 2 100 ha.

Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄFO/VVO/ÄSO/KSO. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2024-07-01.

Inteckningar

Fastighetsdelarna säljs fria från lån, inskrivningar och inteckningar.

Visning

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedlings Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt. Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Använd också eller i stället bifogade översiktskartor, fastighetskarta samt skogskarta.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Övriga marktyper

Under 2019 fick bergsstaten en ansökan från Ragnar Metals Limited om undersökningstillstånd för ett området där fastigheten Sörsalbo 3:3 ingår. Tullsta nr 7 innehåller undersökning om guld, kobolt, koppar och nickel innanför området. Undersökningstillstånd innebär ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området.

www.sgu.se/bergsstaten/prospektering/arbetsplaner-och-undersokningsarbete/

Vägar

Bra skogsbilvägnät där köparen kommer att erhålla andelar i Örsingsbovägen (VSF) andel i gemensamma skogsbilvägen och slutligen vägen till höger vid vändplanen som enbart ägs av de 2 fastigheterna på var sin sida om vägen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 21 jun kl 13:00

Högstbjudande: 2 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter