fbpx

Lantbruk

Virkesrik ö i Stora Ulvsjön

Säljs via anbudsförfarande

5 800 000 kr

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

    Kontakta mäklaren för visning av byggnader.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,2 ha
Skogsmark
55,9 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
11 895 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÄTER GRÄNGSHAMMAR 1:37 del av

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva Elseholm, en ö belägen i Stora Ulvsjön ca 15 km söder om Borlänge. Ön består av ca 55 ha produktiv skogsmark. På öns nordöstra del finns en vackert belägen timrad byggnad med utsikt mot sjön.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Elseholm

I slutet av 1700-talet uppfördes en liten gård med trädgård och stenpir på den nordöstra delen av ön som då kallades Laggarholmen. Enligt uppgift uppfördes gården av major Carl Silfverstråle för att hustrun Elsa skulle få vila från de höga ljuden från bruket i Grängshammar. Elsa gick bort i sjukdom under 1784, men minnet lever kvar i namnet Elseholm som nu är namnet på ön.

(Källa: Helena Kåks; Grängshammars Engelska park, Länsstyrelsen Dalarna och Säters kommun)

Byggnader

På öns nordöstra del finns idag en timrad byggnad på stenlagd grund, plåttak. Allrum med öppen spis, sovrum med fyra smala bäddar. El och V/A saknas. Byggnadsarea ca 40 m². Byggnaden är belägen med vacker utsikt ner mot sjön. Intill finns även en vedbod med plåttak och glespanel.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är upprättad av Foran Forest AB och tillväxtberäknad t.o.m 2021-03-01. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 55,9 ha med ett virkesförråd om totalt 11 895 m³sk varav ca 7 300 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Arealuppgifter

Försäljning gäller del av fastighet.
Areal enligt skogsbruksplan: 56,2 ha

Naturvärden

Ormudden, avdelning 8, är av ägaren avsatt och i planen beskriven som nyckelbiotop.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera registrerade forn- och kulturlämningar.

L1998:3996, RAÄ-nr. Silvberg 231. Övrig kulturhistorisk lämning, Samlingsplats.
L1998:3995, RAÄ-nr. Silvberg 230. Övrig kulturhistorisk lämning, Minnesmärke.
L1998:4027, RAÄ-nr. Silvberg 232. Övrig kulturhistorisk lämning, Park-/trädgårdsanläggning.
L1998:3969, RAÄ-nr. Silvberg 234. Övrig kulturhistorisk lämning, Fossil åker.
L1998:4028, RAÄ-nr. Silvberg 233. Fornlämning, Slott/herresäte.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Vattenområde i Stora Ulvsjön ingår ej. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Rättigheter och belastningar

De rättigheter, inskrivningar, andelar i gemensamhetsanläggningar och annat som behövs för förrättningens genomförande skall ingå. Detta bestäms av förrättningslantmätaren.

Servitut kommer att upprättas på Svartudden för båtplats och avlägg.

Jakt

Jakten är upplåten t.o.m 2021-06-30.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Övrigt

Försäljningen vänder sig enbart till fysisk person.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Säljs via anbudsförfarande: 5 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter