Skogsfastighet

Del av Källbomark 11:1

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 14 sep, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
186,1 ha
Tomtområde
186,1 ha
Virkesförråd
8 727 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av SKELLEFTEÅ KÄLLBOMARK 11:1

Adress

Norra Källbomark 84 93497 Byske

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva 165 hektar produktiv skogsmark med god bonitet. Försäljningen gäller del av Skellefteå Källbomark 11:1 som har ett virkesförråd om ca 8730m³sk, en bonitet på 3,9m³sk/ha/år och ett väl utbrett vägnät.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Delförsäljning

Försäljningen gäller del av fastighet och kan bilda egen fastighet eller regleras till befintlig fastighet. Köparen står för lantmäterikostnad.

Köparen övertar redan inlämnad lantmäteriförrätning.

Mantal, Samfälligheter, pantbrev

Inga mantal, delar i samfälligheter eller pantbrev medföljer fastigheten efter avslutad förrättning.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra skog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 164,8 ha med ett virkesförråd om totalt ca 8730 m3sk varav ca 420 m³ sk är S1 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

På befintliga K2 svarar säljaren för skogsvård via avtal med Norra Skog.

Skogen avverkades under 2020 och kommer
markberedas och planteras under 2021/2022

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är i dagsläget utarrenderad och förlängs med 1 år i taget. Avtalet kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid.

Fiske

Ingår inte i Byske-Åbyns fiskesamfällighet efter färdigställd lantmäteriförrättning.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Den fornlämning som omnämns i fastighetsregistret berör ej denna fastighetsdel.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter