Skogsfastighet

Charmig skogsgård i Remmet

Säljs via anbudsförfarande

675 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 2 feb

Visning

  • tis 19 jan, kl 14:00 - 15:00

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
59,8 ha
Skogsmark
26,3 ha
Skogsimpediment
7,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
25,6 ha
Virkesförråd
1 267 m3sk
Boyta
115 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERBERG 15:12

Adress

Remmet 105 84294 Sveg

Om fastigheten

Skogsgård i lugnt och avskilt läge i byn Remmet, strax utanför Sveg. Boende med gäststuga, ekonomibyggnader samt intilliggande inägomark och skogsskifte. Total areal om 59,8 ha varav 26 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 1300 m3sk. Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med närhet till alpina destinationer såsom Vemdalen och Lofsdalen.

Skriftligt anbud senast 2021-02-02. Prisidé 675 000 kr.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggår 1929. Omfattande renovering av byggnaden i början av 90-talet. Badrum delvis renoverat 2020.
Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Grund: Murad
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Trä
Fönster: 3-glas

Vatten och avlopp:
Enskilt vatten året om.
Enskilt avlopp.

Uppvärmning:
Vattenburen uppvärmning från elpatron.
Vedspis i kök. Visst underhåll av skorsten krävs.

Planlösning:
Entréplan med hall, vardagsrum, kök samt badrum.
Övre plan med hall, sovrum samt förrådsutrymmen.
Inglasad veranda i anslutning till entrén.

Driftskostnader totalt ca 50 700 kr årligen.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Gäststuga

Gäststuga i timmer på grund av natursten och med plåttak. Inrymmer ett rum med öppen spis.

Fjöset

Fd. ladugård i timmer på grund av natursten och med plåttak. En del av byggnaden är inredd som bostadsdel med enklare standard. I övrigt fd. djurdel som idag används som förråd.

Gammelfjöset

Fd. ladugårdsbyggnad i timmer/trä på grund av natursten och med plåttak. Används idag som förråd.

Härbre

Härbre i timmer med plåttak. Används idag som förråd. Byggnaden är från 1700-talet.

Lada

Lada i timmer och med plåttak.

Verkstad

Förrådsbyggnad i timmer och med plåttak.

Störös

Störös i timmer och med plåttak. Byggnaden är från 1700-talet.

Garage

Garage i timmer och med plåttak.

Bod

Mindre byggnad i trä och med plåttak.

Jaktkoja

Enklare jaktkoja i timmer och med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad november 2020 av MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26,3 ha med ett virkesförråd om 1 267 m3sk skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är idag oregistrerad för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemsskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Fiske

Fastigheten ingår i Sveg-Herrö fiskevårdsområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Vissa av bilderna i försäljningsmaterialet är ej tagna på fastigheten. ​ Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

Idag finns inga kända nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad kulturhistorisk lämning i form av gårdstomt/bytomt (källa SeSverige).

Skoterled

Skoterled går över åkermarken. Muntligen upplåten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 390 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast tis 2 feb

Säljs via anbudsförfarande: 675 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter