Lantbruk

Ca 6 ha mark i Hjärsåslilla invid Helgeå!

Högstbjudande

950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,3 ha
Åkermark
5,0 ha
Betesmark
0,9 ha
Skogsmark
0,2 ha
Övrigmark
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖSTRA GÖINGE HJÄRSÅSLILLA 8:5 samt del av 4:125

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva mark om ca 6 ha med gräns i Helgeå. Mestadels åkermark fördelad på två skiften med god tillgänglighet. Fastigheterna är belägna i Hjärsåslilla utanför Knislinge och merparten ligger inom jordklass 7 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. Tillskottsmark eller bygga?!

Fastigheterna kan förvärvas tillsammans alternativt var för sig.
Budalternativ 1: Fastigheterna 8:5 samt del av 4:125 med ett utgångspris om 950 000 kr.
Budalternativ 2: Fastigheten 8:5 med ett utgångspris om 650 000 kr.
Budalternativ 3: Del av fastigheten 4:125 med ett utgångspris om 300 000 kr.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vagnslider

Äldre vagnslider i sämre skick, byggt i trä under plåttak.

Åkermark

Åkermark om totalt ca 5 ha, areal uppmätt på karta. Merparten inom klass 7, enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering.
Åkermarken fördelar sig på ca 3,5 ha för 8:5 samt ca 1,64 ha för del av 4:125.

Stödrätter

På den utarrenderade jordbruksmarken äger jordägaren stödrätterna. Dessa skall, som framgår av arrendeavtalet, återlämnas till jordägaren vid arrendeförhållandets upphörande utan någon ersättning från någondera part.

Arrende/nyttjanderätter

All jordbruksmark är utarrenderad enligt skriftligt avtal t.o.m. 2024-03-13 och övergår därefter till köparen enligt en skriftlig överenskommelse om arrendets upphörande vid avtalstidens utgång. Årlig arrendeintäkt om 10 000 kr exklusive moms. Arrendatorn odlar marken ekologiskt.

Betesmark

Betesmark om totalt ca 0,9 ha på 8:5, areal uppmätt på karta. På betesmarken finns en mindre damm om ca 450 kvm.

Skogsuppgifter

Det finns ett mindre separat skogsskifte om ca 0,15 ha, se fastighetskartan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

En del av försäljningen gäller område av fastighet (del av 4:125). Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Observera att tillsammans med ett förhandsbesked på bygglov skulle däremot området kunna bilda egen fastighet, kontakta gärna ansvarig mäklare för mer information.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Strandskydd

Strandskyddet vid fastigheten är 100 meter från Helgeå, se bifogad karta. För mer information om strandskydd hänvisas till Länsstyrelsen Skåne. Angående eventuell byggnation svarar Östra Göinge kommun att utanför strandskyddat område ser de inga problem med att bygga (men det beror ju dock på vad det är man vill bygga och omfattningen av det).

Jordvärme

En grannfastighet har sin jordvärme nedgrävd i åkern på 8:5.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter