Skogsfastighet

Ca 30 ha skogsfastighet vid Lönsboda

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 sep, kl 21:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,2 ha
Skogsmark
28,2 ha
Inägomark
1,4 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
2 680 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OSBY TOMMABODA 1:27 samt 1:20

Om fastigheten

Strax väster om Lönsboda utbjudes två närliggande tillväxtfastigheter till försäljning. Total areal om ca 30,2 ha varav 28,2 ha produktiv skogsmark. Goda terrängförhållanden med jämn ytstruktur och måttlig kupering. God bonitet om ca 8,2 m3sk. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-02-17 av Harald Rooth, Sydved. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 28,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 680 m3sk vilket ger ett medeltal om 95 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 570 m³sk. Trädslagsfördelningen är 49 % gran, 29 % björk, 18 % tall, 3 % ek och 1 % asp. Medelboniteten är beräknad till 8,2 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 173 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten av lagstadgade skogsvårdsåtgärder, hjälpplantering på 0,4 ha (avd 14). Under planperioden finns behov av röjning och gallring. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga eventuella lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är mestadels tydliga och väl utmärkta men kan också vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Vägar

I det norra skiftet finns inga skogsbilvägar och motionsspåren där behöver användas som skotningsvägar vilket ställer krav på att drivning endast utförs under torra förhållanden. Det södra skiftet klyvs av väg 119 och i det sydöstra hörnet löper en liten grusväg dit virke har skotats.

Forn- och kulturlämningar samt motionsspår

I avdelning 3 finns en tjärdal som registrerad fornlämning hos Riksantikvarieämbetet. I anslutning till avdelningarna 2, 3, 4 och 5 löper ett par motionsspår. I övrigt finns här en del stenmurar och rösen (källa: SeSverige och Fornsök). Både kulturlämningar och motionsspår aktas vid all avverkning och markberedning.

Naturvärden

Sumpskog av typen kärrskog där tall dominerar, berör Tommaboda 1:20 i dess östra del (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 115 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter