Skogsfastighet

Brandskogsskifte norr om Öjesjön

Utgångspris

550 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 22 apr, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,7 ha
Skogsmark
20,6 ha
Myr/kärr/mosse
7,1 ha
Virkesförråd
60 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA NORRGÄRSBO 6:1 del av- Brandskogsskifte

Adress

Norrgärsbo 156 73361 Västerfärnebo

Om fastigheten

Talldominerat skogsskifte med yngre röjningsskogar. Total areal om 27,7 ha varav 20,6 ha är produktiv skogsmark.
Hela skiftet drabbades av den stora branden 2014 och står nu inför en lång tillväxtperiod där skogen hela tiden bygger upp virkesförrådet och det finns goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel.
Återbeskogningen har skett genom självföryngring av tall och löv.

Virkesförrådet uppgår till 60 m³sk. Medelbonitet på 4,9 m³sk per ha. Av den produktiva skogsmarksarealen är 75,3 % (15,5 ha) frisk, 12,6 % (2,6 ha) torr och 10,2 % (2,1 ha) fuktig.

Befintligt vägnät ger tillgänglighet till både norra och södra delen av skiftet.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 20,6 ha med ett virkesförråd om 60 m³sk. Medelbonitet på 4,9 m³sk per ha. Trädslagsblandning 76 % tall, 1 % gran och 23 % björk. Då skogen ligger inom det område som drabbades av branden 2014 är majoriteten av skogen under 10 år. Återbeskogning har skett med självföryngring av tall och löv.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 75,3 % (15,5 ha) frisk, 12,6 % (2,6 ha) torr och 10,2 % (2,1 ha) fuktig. Befintligt vägnät ger tillgänglighet till både norra och södra delen av skiftet.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 1,4 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 6,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade återbeskogningsåtgärder. Föreslagen återväxtåtgärd i skogsbruksplanen är naturlig föryngring av 1 ha (avdelning 14).

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är ansluten till Gärdsbo-Hällby-Islingby Viltvårdsområde (VVO) och Gärdsbo-Hällby-Islingby Jaktvårdsförening. Jaktvårdsföreningen fogar över ett 3 600 ha stort område och har ett 10-årigt avtal med fastighetsägaren som knyter marken till föreningens jaktområde under avtalsperioden.
Det kvarstår 5 år på gällande avtalsperiod.

All jakt organiseras inom jaktvårdsföreningen och fastigheten ingår i ett av föreningens fyra jaktlag. Småviltsjakt sker som enskild jakt eller ibland som gemensam jakt. Älgjakten utförs som gemensamhetsjakt i ett licensområde som även innefattar ett kronskötselområde.

Ny ägare som inte är medlem i jaktvårdsföreningen sedan tidigare kan anmäla en ansökan om medlemskap som behandlas vid föreningens årsmöte på våren.
Kontaktperson för jakten är ordförande Fredrik Larsson. För mer information eller kontaktuppgifter kontakta mäklaren.

Vägar

Fastigheten har del i samfälld väg som leder genom brandområdet från Sörgärsbo ner till Öjesjön. Vägbom med lås. Se bifogad vägkarta. Kontakta mäklaren för låskoden.

Naturvärden

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns det 3 sumpskogar eller del av sumpskog registrerade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns tre övriga kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Inga fornlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Försäljningen gäller område av fastighet. Området säljs fritt från lån, inskrivningar och inteckningar.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun.

Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast dag då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom anbud, utgångspris 550 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt eller muntligt bud ska vara fastighetsmäklaren Erika Hellstrand, tel 021-10 35 57, e-mail erika.hellstrand@ludvig.se, tillhanda senast den 22 april 2020 kl 13.00. Använd gärna vår anbudsblankett som finns på objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ med konkret anbud.

De budgivare som skickat in anbud till kl 11.00 sista anbudsdagen äger rätt att erhålla uppgift om vilket högsta anbudet är fram till kl 13.00 den sista
anbudsdagen. Möjlighet finns då att höja tidigare bud eller avvakta till kl 13.00 då sista tid för anbud gäller. Anbudsgivarens namn etc behandlas däremot helt konfidentiellt. Efter kl 13.00 anbudsdagen skall man finnas anträffbar på telefon. Ansvarig mäklare ringer då upp en efter en som ges möjlighet att bjuda över
eller avböja höjning till dess att endast en, högsta budgivare finns kvar. Finns man inte tillgänglig vid kontakt efter kl 13.00 noteras i anbudsjournalen att anbudsgivaren stannat på senast lämnade budnivå.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter