fbpx

Lantligt boende

Bräcke Börjesjö 1:34 och 1:35

Högsta bud

600 000 kr

Högstbjudande: 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,5 ha
Skogsmark
3,9 ha
Betesmark
0,6 ha
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE BÖRJESJÖ 1:34 och 1:35

Adress

Anders-Olovs 110 84394 Gällö

Om fastigheten

Utvecklingsbart fritidshus med skogen runt knuten och med bra möjligheter för bl.a. rekreation och odling . Högt beläget i avskilt läge strax utanför byn Börjesjö, ca 7 mil sydost om Östersund och ca 3 mil nordost om Gällö. Totalareal om ca 4,5 ha varav ca 3,9 ha skog med ett totalt virkesförråd om ca 1 300 m3sk. Fastigheten försäljs med inventarier i form av delvis möblerat boningshus, verktyg, maskiner och mycket annat som företrädelsevis hör ett torpställe till. Till fastigheterna hör även ett antal ekonomibyggnader.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Mindre timmerstuga som försäljs med befintliga inventarier, uppförd på torpargrund. El från 12 voltssystem. Sommarvatten via slang från bäck med självtryck förser boningshusets diskbänk samt delar av ekonomibyggnader. Enkel-glasfönster. Plåttak. Vedspisen på nedre plan sotades senast sommaren 2020.

Verkstad

Timrad nederdel, och övre del i resvirke. Tak av pannplåt, uppförd på plint. Vidhängande dass på baksidan.

Förrådsbyggnad

Förvaringsutrymme och vedbod. Timrat med tak av plåt samt uppförd på plint.

Förråd

Litet timrat förråd med plåttak.

Skärmtak

Skärmtak, inrett med enkelt tvättrum i sämre skick.

Jordkällare

Jordkällare

Utedass

Skogsuppgifter

Fastighetens skogsmark uppgår till ca 3,9 ha enligt en enkelt upprättad skogsbeskrivning. Virkesförrådet bedöms uppgå till ca 1 300 m3sk med en medelbonitet om ca 5,4 m3sk/ha och år. Den dominerande skogen består till ungefär lika delar tall och gran med enstaka löv. Skogen är i sin helhet genomgallrad. Skogens åldersfördelning domineras av skog i åldersklassen 100-110 år (ca 95% av arealen). Endast ett mindre mindre område strax norr om stugan består av skog i yngre gallringsålder (ca 5% av arealen.

Skogsvård

Enligt skogsbeskrivningen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga ev. skogsvårdsåtgärder som finns på skiftet per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga avdelningar som klassats som nyckelbiotoper eller är naturvärdesklassade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheternas marker ingår inte idag i något jaktlag utan köparen står fri att kontakta intilliggande jaktlag.
Närmaste är Börjesjö jaktlag vars marker uppgår till ca 2 500 ha och med en älgtilldelning hösten 2020 på 5 vuxna och fritt antal kalv. För full köttlott krävs 160 ha.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheterna har fiskerätt.

Vägar

Vägen till fastigheten sköts gemensamt i samarbete med flera markägare.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 600.000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inventarier

Fastigheten försäljs komplett med befintliga inventarier. Ingen slutstädning och ev. bortforsling av inventarier kommer att genomföras under säljarens försorg eller bekostnad.
Maskiner och verktyg: Traktor Bolinder-Munktell BM 25 -57 bensin med hemagjord lastare, el-verk 5 kva 230 volt, el-verk 12 volt likriktare, 2 corona brännare, gasoltuber p11 och p19, vedklyv, vedkap mm. Samtliga maskiner och verktyg bör ses över innan användande. Utöver dessa finns en mängd andra inventarier med olika användningsområden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Övrigt

Fastigheten säljs med befintliga inventarier.
Maskiner och verktyg: Traktor Bolinder-Munktell BM 25 -57 bensin med hemgjord lastare, el-verk 5 kva 230 volt, el-verk 12 volt likriktare, 2 corona brännare, gasoltuber p11 och p19, vedklyv, vedkap mm. Samtliga maskiner och verktyg bör ses över innan användande. Utöver dessa finns en mängd andra inventarier med olika användningsområden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 950 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter