Lantbruk

Bra produktionslantbruk utan byggnader

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 13 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
118,2 ha
Övrigmark
2,6 ha
Skogsmark
24,9 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Åkermark
89,7 ha
Virkesförråd
6 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA SAND del av 1:2, 1:3 och 1:4

Adress

Sand 105 733 63 Salbohed

Om fastigheten

I kulturlandskapet längs Svartån väster om Sala säljs denna obebyggda fastighet. Totalareal 118 ha, varav 90 ha åkermark och 25 ha skogsmark. Åkermarken brukas av ägaren som avslutar driften under hösten 2020. Samtliga stödrätter på åkermarken släpps till ny köpare. Bra och produktiva åkerarealer med bra näringsbalans, lite olika marktyper. Skogen är medelålders med bra löpande tillväxt, bra skogsbilvägsnät som gör skogen tillgänglig. Jakt och fiske kommer att överföras på ny köpare.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Inga byggnader kommer att finnas på objektet

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning (Hitta hit) till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Se längre fram i prospektet översiktskartor, fastighetskartor samt skog och åkermarkskartor.

Åkermark

På fastigheten finns dels åkerjord intill ån mellan Gussjön och Fläcksjön, som ligger under ett dikningsföretag med pumpanläggning, dels åkermark upp mot och runt byn s k "Hårdjord". Den totala åkerjorden är 90 ha varav 88,37 ha är stödberättigad (se Ansökan 2020).

Arrende/nyttjanderätter

Ett antal hektar arrende på intilliggande marker finns som bör överlåtas i samband med försäljningen. En förutsättning för detta är att upplåtaren godkänner överlåtelsen.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen. Stöden för hela 2020 behålls av säljarna.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 25 hektar. Virkesförrådet uppskattas till totalt 6 000 m³sk varav ca 1 400 m³sk har uppnått en ålder av 70 år. Virkesförrådet består i huvudsak av tall. Observera att normal naturvårdshänsyn i samband med avverkningar kan innebära att att kantzoner, fågelträd m.m måste kvarlämnas. I skogsbeskrivningen har inte hänsyn tagits till detta. Ytterligare beskrivning av skogen fås i bilaga. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2020.

Trädslagsblandning 36 % tall, 35 % gran och 29 % björk. Åldersfördelningen är i mellanfas med mycket växtliga bestånd i åldern mellan 30 - 80 år med ingen skog yngre än 25 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är avdelning nr 6, totalt 1,9 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) Det motsvarar 3,5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Jakt

Jakträtt medföljer. Det finns muntlig överenskommelse om jakträtt som skall sägas upp och jakträtten övergår till ny köpare kommande jaktår. Fastigheten är ansluten till Sala Älgförvaltningsområde, Västerfärnebo Östra Älgskötselområde och Kronskötselområde och ingår i Sand-Salbo Viltvårdsområde som omfattar ca 2 100 ha.

Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄFO/VVO/ÄSO/KSO. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2021-07-01.

Fiske

Fisket består av vattenareal i Svartån.

Mantal

Fastigheten Sand 1:2 har mantal om 7/12.
Fastigheten Sand 1:3 har mantal om 1/3, behålls av säljarna
Fastigheten Sand 1:4 har mantal om 41/96.

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/.

Uppgifter om kulturlämningar på Silverberget finns.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheterna ligger huvudsakligen utanför detaljplanlagt område och berörs ej av kommunens områdesbestämmelser. I delarna av fastigheterna som ligger närmast Salboheds by gäller byggnadsplan 19-VÄB-1259. Inom det område som fastigheterna ligger, skall mer bebyggelse m m. prioriteras.

Mot byn Gussjö berörs markerna av Samrådsområde Fläcksjön 1981-P35.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av 3 fastigheter. Säljaren har i april 2020 ansökt om fastighetsbildning av samtliga byggnader samt kringliggande mark om 25 ha, säljaren har för avsikt att behålla detta.
Resterande delar av fastigheterna kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet så ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättning.

Inteckningar mm

Samtliga penninginteckningar kommer att behållas av säljarna och tillföras Sand 1:4, vilken fastighetsbeteckning behålls av säljarna. Inga lån medföljer vid försäljningen.

Vägar mm

Fastigheterna kommer att dels få 75 % fastigheternas andel i vägen Sand (troligen del i Sand S:1) resterande 25 % behålls av säljarna. Örsingsbovägen kommer att tillföras skogen (Örsingsbo GA:1) samt del i skogsbilvägen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Kommunikationer

I Salbohed finns bussar mot Västerås och Sala. Närmaste tätort är Salbohed. Här korsas länsväg 256 av Kopparbergsvägen. I Salbohed finns matbutik, förskola, restaurang, tennisbanor och fotbollsplan.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter