Kommersiell fastighet

Bostadsprojekt Ösmo – 5 hektar

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,9 ha
Tomtområde
4,9 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Nynäshamn kommun (KF)

Adress

Jursta - Ösmo 14891 Ösmo

Om fastigheten

Ludvig & Co har fått förmånen att hitta rätt exploatör för Drakboda, ett attraktivt bostadsprojekt med lantligt läge, i Nynäshamns kommun vid Gamla Nynäsvägen.

Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område och kräver ansökan om planbesked och vid positivt besked detaljplan för att optimera byggrätten. Arealen blir knappt 50 000 kvm och vid en uppskattad BTA och BOA tillsammans med ett försäljningspris på 30 000 SEK/kvm kan det bi ett spännande projekt.

Det finns i dagsläget ingen uppgift från Nynäshamns kommun annat än att det ligger utanför Översiktsplanen. Läget är dock bra med närhet till buss och 5-6 km till pendeltåg. förskola och skolor vid Segersäng eller Ösmo. För rätt aktör och en rätt blandning av bebyggelse i lägenheter, rad-, kedje- och friliggande hus i kombination med det Översiktsplanen ser som utmaningar och målsättningar kan det ge ett positivt planbesked och sedermera detaljplan.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

Välkommen till Drakboda. Lantligt och mycket lungt läge längs med Gamla Nynäsvägen. Fem sammanhängade fastigheter och ett attraktivt bostadsprojekt i en omtyckt och expansiv kommun söder om Stockholm. Med terrängen och kombinationen av berg och åkermark blir det en fin inramning med eller utan större markarbeten.

Byggnader

Finns ett par äldre hus kvar

Beräknad BOAREA - 7 900 m² - 1 plan

För att optimera byggrätten krävs en detaljplan och med fördel samråd med Nynäshamns kommun om vad man helst ser för bebyggelse. Inte svårt att se att både hyres-, studentlägenheter i kombination med egna hem, rad-, kedjehus och friliggande villor kan passa bra för området.

Enskilt avlopp som med fördel anläggs för anslutning till kommunalt vatten och avlopp, om och när det beslutas från kommunen.'

Fiber finns vid Gamla Nynäsvägen.

Sett till försäljningsstatistiken på "nyproduktion" i närområdet är medelvärdet en köpeskiliing på 4 700 000 SEK, en boarea på 124 m², byggår 2016, tomtareal 2 800 m² och ett pris på 35 000 kr/m².

Vi ser och marknadsför fastigheterna som ett kommersiell projekt. Fastigheterna är idag taxerad som småhusmark och småhusbyggnad. Det finns ett par äldre byggnader och servitut på blivande väg för access mellan fastigheterna.

Områdesbeskrivning

I Ösmo som tillhör Nynäshamns kommun bor du lantligt nära havet och har nära till Stockholm på samma gång.

Nynäshamns kommun är till ytan en stor kommun som rymmer både stads- och landsbygdsmiljöer. Vi har idag en befolkning på cirka 28 000 invånare och fram till år 2030 siktar vi mot att bli 35 000 invånare. Det innebär att drygt 4 200 nya bostäder samt en hel del nya arbetsplatser, service och handel behöver tillkomma.

Kommunen har många viktiga kvaliteter som ska bevaras samtidigt som de utmaningar som finns behöver hanteras. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning vad gäller samhällsplanering och utveckling av den fysiska miljön. Den beskriver i stora drag hur bebyggelse, mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras för att skapa ett hållbart Nynäshamn.

Förslaget för utvecklingen av Ösmo syftar till pröva möjligheten att med ett samlat grepp förtäta de centrala delarna av Ösmo samt bygga ut tätorten söderut och skapa fler bostäder med närhet till service och kommunikationer. Området ska få en bättre stadsstruktur genom att stärka samspelet mellan bostäder, service och gröna ytor.
Syftet med ett planprogram är att få ett helhetsperspektiv för samhällets fortsätta utveckling. Det används som underlag för detaljplaneringen och bygglov.

Översiktsplanen utgår från den övergripande visionen att Nynäshamns kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i storstadsregionen Stockholm. Det som ska känneteckna kommunen för att vi ska nå visionen sammanfattas i fyra mål;
- en öppen och tillgänglig kommun
- en ledande tillväxtkommun
- en kommun med god livsmiljö
- en resurseffektiv kommun

För att skapa en attraktiv kommun ska planeringen utgå från tre övergripande strategier. Strategierna tar tillvara på kommunens kvaliteter och hanterar de utmaningar som finns i de olika kommundelarna så att alla platser utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Strategi 1: En bärkraftig ortsstruktur som innebär att kommunen främst växer i de befintliga åtta tätorterna - Nynäshamn, Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora Vika, Grödby, Landfjärden och Lidatorp. För att nå en hållbar utveckling ska ny bebyggelse lokaliseras där det finns goda förutsättningar att använda och stärka befintlig service och infrastruktur.

Strategi 2: Hållbart ort- och stadsliv innebär i korthet att orterna ska vara trygga och varierade. Det ska finnas förutsättningar för all den service och mångfald som förväntas i en levande ort. Bostäder, verksamheter och arbetsplatser ska finnas sida vid sida. Ny bebyggelse ska tillåtas vara avtryck av sin tid samtidigt som den tar hänsyn till befintliga miljöer och hus. Det ska vara attraktivt att promenera, cykla och att resa med kollektivtrafik. Park- och grönområden ska bevaras och utvecklas.

Strategi 3: Levande landsbygd och skärgård, viktiga element i kommunens identitet och skapar möjlighet att bevara och utveckla kulturlandskapet med värden för kulturmiljö, rekreation och biologisk mångfald. Med en levande landsbygd och skärgård finns bättre förutsättningar att utveckla besöksnäring och lokala aktiviteter.

Fyra stadsparker föreslås utvecklas i staden: Svandammsparken, Stadsparken, Kamelparken vid Alkärrsplan och Estö Park (på platsen för Estös före detta idrottsplats). Stadsparkerna ska fungera som välanvända vardagsrum och kan bli en del av stadens ansikte utåt för besökare och turister.

Stadsparkerna kompletteras av ett antal kvartersparker, som framförallt är till för dem som bor nära. I planen ges fler konkreta förslag på hur grönstrukturen kan förstärkas, till exempel genom att skapa ny grönstruktur när staden växer. Här anges också en övergripande strategi med fyra principer för hur grönstrukturen kan utvecklas: värna, vårda, förstärka och kompensera. Läs mer om strategierna i grönstrukturplanen

Kommunikationer

Till Ösmo och Drakboda är det enkelt att åka pendelåg och buss när du inte åker bil.

Vägbeskrivning

Drakboda ligger 6 km från och mitt emellan pendeltågsstationen i Segersäng och Ösmo. Busshållplats finns direkt vid utfarten från Drakboda till Gamla Nynäsvägen. Det är 15 km till färjan i Nynäshamn till Gotland och drygt 4 mil från Globen. Söderut på väg 76 väljer du avfart Segersäng och norrut Överfors för att åka bil till Drakboda. Knapp 5 km till kusten och Stockholms Skärgård.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter