Skogsfastighet

Bördig skogsmark 64 ha

Pris 8,6 miljoner kr eller bud

8 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 26 Nov kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,1 ha
Tomtområde
64,1 ha
Virkesförråd
10 500 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA HÖRYDA 7:1 och MOMMELYCKE 3:2

Om fastigheten

Byggnadsfria skogsfastigheterna om ca 64 ha, belägna i två skiften strax norr om Tvings samhälle. Skogsmarken domineras av produktiv granskog med inslag av lövbestånd, i en delvis sluttande terräng med rörligt markvatten. Totalt virkesförråd 10 500 m³sk, varav ca 4 400 m³sk består av S1-S2 skog. Bonitet 9,1 m³sk/ha/år.
Jakträtt. God tillgänglighet med bra skogsbilvägar.

Pris 8,6 miljoner kr eller bud senast 2020-11-26.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 60,2 ha med ett virkesförråd om 10 500 m3sk. Skogsmarken utgörs mestadels av renodlade produktionsbestånd av både äldre tillväxande avverkningsmogen barrskog samt yngre skog i olika åldrar. Bestånden är överlag välslutna och marken har en god bonitet på 9,1 m³sk/ha/år. Markerna är delvis sluttande med rörligt markvatten och har goda drivningsförhållandena med bra korta avstånd fram till skogsbilväg.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog/kalmark bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inom fastigheten finns ca 2,8 ha inägomark, vilket består av betesmark.
Stödrätter saknas.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 26 Nov kl 15:00

Pris 8,6 miljoner kr eller bud: 8 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter