fbpx

Lantbruk

Boleks gård om 266 ha med suggnav & en egen satellit

Högstbjudande

28 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

I Eskelhem vid Boleks ligger denna fina gård med navet till en omfattande suggring med en egen satellit och fyra externa. Bra ekonomibyggnader och ett vackert kalkstenshus. Några kilometer bort ligger den andra gården vid Stora Mafrids i Västergarn med egen satellit byggd år 2007 och en bostad i fint skick. Gården har omkring 1000 suggor idag. Egen mark om drygt 266 ha varav ca 101 ha åker, 143 ha produktiv skogsmark och 7,3 ha betesmark.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Gotland Eskelhem Boleks 1:5 med flera

Adress

Eskelhem Boleks 254 622 70 Gotlands tofta

Totalareal
266,6 ha
Tomtområde
266,6 ha
Virkesförråd
16 000 m3sk
Boyta
424 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Rejäl mangårdsbyggnad från år 1868 av sten under tak av tegel. 300 m² boarea enligt taxeringsuppgifter. Huset inrymmer 10 rum och kök och totalt 3 WC-utrymmen, ett på varje plan. 2 rejäla bostadsplan, vind och därtill en stor källare med klassiska förråds- och förvaringsutrymmen samt tvättstuga, bastu och dusch. Bostaden värms av modern flisanläggning via kulvert och i källaren finns även den gamla pannan som kan eldas vid behov. Äldre 3-kammarbrunn som inte uppfyller dagens regler. Det finns inget åläggande från Region Gotland än men det måste åtgärdas de närmaste åren. Boleks har 3 st borrade vattenbrunnar, 2 till djuren och 1 till bostaden. Fastigheten är fiberansluten.

Flygel/bryggarhus

Äldre flygelbyggnad uppförd i trä under tak av eternit. Byggnaden har stora renoveringsbehov och används idag endast till förråd.

Panncentral

Fin och modern flisanläggning i byggnad som uppfördes för omkring 5 år sen. ETA-panna i pannrum med intilliggande flisförråd om 40 m³ i samma byggnad.

Friggebod

Personalutrymme i friggebod av trä under plåttak. Isolerad och elansluten.

F d magasin

Tidigare magasinsbyggnad som fått ett lyft och renoverats till förråd/virkesförråd. Träbyggnad med betonggolv och numera klätt i plåt. Omkring 69 m² enligt försäkringsbrev.

Maskinhall

Maskinhall från 1980-talet med stålstomme, fasad och tak av plåt samt grusat golv. Elanslutet. Ca 465 m² enligt försäkringsbrev.

Halmlada

Halmlada från 1990-talet som byggts till och omfattar idag omkring 960 m² enligt ägaren. Avvikelse från försäkringsbrev. Stålstomme, tak och fasad i plåt samt betonggolv.

Häststall, verkstad m.m.

Gamla ladugården. Häststall med 9 boxar. Gårdsverkstad om ca 90 m². Lada med höskulle och skulltork. Vinkelbyggnad som sannolikt renoverades under 1990-talet. Här finns även grisstall som används vid nödfall. Sten/trä med plåtfasad och tak av eternit.

Lösdriftsladugård suggor

Två lösdriftsladugårdar/sinsuggstall om vardera ca 1200 m². Totalt 556 platser på djupströbädd. 284 resp 272 platser och i det ena stallet finns semineringsplatser och kontorsutrymme. Stål, trä och tak av plåt.

Rekryteringsstall

Rekryteringstall om totalt 1 664 m² enligt försäkringsbrev. Den ena rekryteringsavdelningen har 17 boxar med plats för 10 grisar i varje. Den andra rymmer 28 boxar med 10 grisar i varje.

Spannmålsanläggning

Byggnad för hantering av spannmål uppförd år 2004. Dubbla Satstorkar om 15 ton vardera. Varmluftspanna som drivs med olja. Grop för 24 m³. Spannmålsförvaring i två burkar samt invändigt. Totalt 1 700 m³ kapacitet.

Bostad Västergarn Mafrids

1,5-plansvilla med källare. Huset uppfördes år 1952 men byggdes upp 1985 efter en brand på det tidigare huset. Spritputsad fasad, tak av tegel samt 2-glasfönster. Huset värms via kulvert från grisstallet. Boarea om 124 m² fördelat på 4 rum och kök. Köket renoverades 2008 & 2012 och hela huset fick nya ytskikt år 2012.
Fastigheten har eget vatten i form av 2 borrade brunnar samt äldre avlopp i form av hoffmanbrunn. Ej godkänt och måste åtgärdas av köparen framöver. Inget åläggande än. Dubbla fiberabonnemang. Trevlig trädgårdstomt med fruktträd och häckar. Bostaden är uthyrd på muntlig basis.

Satellitstall Västergarn Mafrids

Stall från år 2007 om 1 444 m² enligt försäkringsbrev (1 600 m² enligt taxeringsuppgifter). Byggt med isolerad betongväggar under tak av plåt. Dubbla mottagningsavdelningar med 30 platser i varje samt grisningsavdelningar med 32 platser i varje. Dubbla tillväxtavdelningar med 32 boxar i vardera avdelning.
Här finns även personalrum med pentry, omklädningsrum samt duschar och wc. Pannrum med flispanna som värmer stallet via golvvärme och även kulvert in till bostaden. Foderkök med blandare samt 3 fodersilos utanför. Blötutfodring. Halmförråd samt övriga förrådsutrymmen. Det föds det upp omkring 5 000 smågrisar om året som säljs till Gotlands Slagteri. Linutgödsling och kulvert med skrapor. Gödselbrunn om 1 500 m³.

Övriga ekonomibyggnader Västergarn Mafrids

Dubbelgarage om ca 40 m². Betonggolv, stomme av betonghålsten samt tak av plåt.

Äldre bostad byggt i trä under tak av eternit. Dåligt skick.

Foderlada med stålstomme och limträbalk. Tak av plåt. Ca 700 m².

Här finns även den gamla ladugården med tillbyggnad bakom där det varit ströbädd. Äldre tröskvandring i vinkel. 495 m² enligt försäkringsbrev.

Vedbod/förråd ca 60 m². Träbyggnad under plåttak.

Åkermark

Totalt omkring 101 ha åker enligt SAM-ansökan 2021 varav ca 90 ha vid Boleks och 11,4 ha vid Mafrids. Avvikelse från taxeringsuppgifterna som säger 110 ha. Fastmark med i huvudsak mellanlera. Bördiga marker över snittet för området. Dikning skött under åren, ingen åker som är sur. Vid Mafrids är det ca 4,5 ha myrmark. Omkring 1,3 ha vid Ajmunds är muntligen utarrenderat.

Betesmark

Betesmark om ca 12 ha enligt taxeringsuppgifter men snarare omkring 7 ha med EU-stöd idag. För betesmarken erhålls gårdsstöd och därtill ger 3,74 ha allmänna värden och 3,56 ha särskilda värden med miljöstöd. Det finns även 0,35 ha skogsbete (ger ej gårdsstöd).
Vid Boleks finns hästhagar och ridbana.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 143 ha enligt skogsbruksplan upprättad 2021-08-06. Virkesförrådet bedömdes då till ca 16 000 m³sk vilket innebär ett medeltal om 111 m³sk per ha. God tillväxt med upp till 11 m³sk löpande tillväxt per år och 75 % av skogen är under 50 år. Blandning mellan T16-T22/G22. Inget uttag har skett sedan planens upprättande. Under den kommande 10-årsperioden föreslås ca 6 800 m³sk till avverkning varav 4 500 m³sk vid gallring och 2 300 m³sk vid föryngringsavverkning. Medelbonitet något över snittet för ön med 4,2 m³sk per ha och år. Det finns naturvärden i form av nyckelbiotoper och 2,6 ha berörs av NO (naturvård orörd) och 6,6 ha NS (naturvård skötsel). Det finns även 1,9 ha impediment i form av myr och berg. 87 % tall, 6 % gran resp löv samt 1 % ädellöv.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal för den egna marken i EU-ansökan ingår i försäljningen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns det gott om fornlämningar. Totalt 16 st registrerade varav 11 st på Boleks 1:5. Däribland stensättningar, röse, och gravfält. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Försäkring

Fastigheterna är försäkrade hos Länsförsäkringar.

Maskiner/djurbesättning

Det finns möjlighet för köparen att enligt separat överenskommelse överta maskiner/inventarier samt djurbesättning. Kontakta mäklaren för mer information.​​

Övrigt

Totalt 6 fastigheter om drygt 266, 6054 ha. Nedan följer en kortare beskrivning av varje fastighet:
Eskelhem Boleks 1:5. 165,97 ha inklusive gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader. Navet.
Eskelhem Boleks 1:8. Obebyggd fastighet om 5,6441 ha. Åkermark strax norr om gårdscentrum.
Eskelhem Tjuls 1:11. Obebyggd fastighet om 43,9172 ha, fördelat på 3 skiften. Åker- och skogsmark.
Eskelhem Rosenbys 1:5. Fastighet om 19,8038 ha. Ett skifte med åker och skog samt ridbana med ligghall. Mitt emot gårdscentrum.
Eskelhem Rosenbys 1:18. Obebyggd fastighet om 0,8233 ha. Åker/bete vid gårdscentrum.
Västergarn Stora Mafrids 1:124. 30,447 ha inklusive gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader. Omkring 3 km från Boleks gårdscentrum.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 26 737 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter