fbpx

Skogsfastighet

Bolagsskog 75,9 ha

Försäljningssätt

Bud senast mån 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
75,9 ha
Skogsmark
75,1 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
15 915 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HYLTE GÄSSELIA 2:1

Om fastigheten

Bolagsskog i Hylte kommun med god åldersstruktur och en medelbonitet på 9,6 m³sk. Totalt 75,9 ha varav skogsmark 75,1. Barrandelen uppgår till 72 %. Virkesförråd inklusive årets tillväxt uppgår till ca 16 000 m³sk. Möjligheter till vinkraftsintäkter. Bra vägnät och goda jaktmarker.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.

Försäljningen omfattar bolaget NySkog 26 AB, vilket äger skogsfastigheten Hylte Gässelia 2:1 med 76 ha skogsmark och ett virkesförråd 16 000 m³sk inkl årets tillväxt.

Företrädesvis kommer budgivningen ske på aktier i Bolaget NySkog 26 AB.

Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheten genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Bolaget NySkog 26 AB ägs av Gysinge Skogsfastigheter AB. Samtliga aktier i bolaget NySkog 26 AB kommer att överlåtas.
Köparens bud ska avse bud på aktierna i skuldfritt bolag, se mer under budgivning.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.
I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

Foran Forest AB har under 2021 uppdaterat befintlig plan. Uppdateringen har utförts genom mätning av volym, grundyta och grundytevägd medelhöjd på ett antal provytor, vilket sedan använts för att uppdatera samtliga avdelningar. Planen är därefter uppdaterad med utförda röjningar samt med 2021 års tillväxt. Huggningsklass är uppskattad utifrån uppgifter i planen.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 75,1 ha med ett beräknat virkesförråd om 15 915 m³sk. Medeltal om 212 m³sk per ha och medelbonitet på 9,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolymen är 60 % gran, 23 % bok, 12 % tall och 5 % löv.

På fastigheten är 21,6 ha föreslagna som NS-områden (naturvård syftande till att bibehålla och nyskapa naturvärden), vilket motsvarar 28,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder i form av markberedning eller plantering.

På fastigheten finns inga planerade åtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk på fastigheten. Området är utpekat i Hylte kommuns vindkraftsplan som ett område där det är lämpligt att prioritera vindkraft.

Det finns ett intresse för vindkraftsetablering i området. Underlag för avtal avseende exploatering är framtagna. Uppskattad ersättning vid etablering uppgår till ca 50 000 SEK/år exkl moms. En mindre årlig ersättning utgår under etableringsfasen.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt älg, vildsvin, dovhjort och rådjur utöver sedvanligt småvilt.

All jakt är upplåten. Nuvarande jaktupplåtelse upphör 2022-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för ny ägare. Inga av nuvarande nyttjanderättshavare av jakt har meddelat att de önskar upphöra med jaktupplåtelsen. Ny ägare bedöms därför kunna välja om avtalet ska förnyas, omförhandlas eller upphöra. Gällande avtal finns i datarummet. Alla arealangivelser i jaktavtalen är ungefärliga.

Årlig ersättning för upplåtelsen uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 100 kr/ha och år, moms tillkommer.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område med sumpskog registrerat. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerat vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Rättigheter och belastningar

Hylte Sjöbol GA:1, andelstal 6599 (väg)

Akt 1315IM-10/7022.1 Avtalsservitut, kraftledning mm, till förmån för Olofström Hallandsboda 1:82 och Olofström Härnäs 1:94.

Barr: 28247, Avtal KRO-M0307, Markupplåtelse för fiberledning i mark med tillhörande anordningar, Krogsereds Fiber ek.för.

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Inteckningar

Inga inteckningar eller anteckningar finns noterade på fastigheten.

Arealuppgifter

Säljaren vill uppmärksamma att arealuppgifter från olika datakällor, som brukligt när det gäller skogsfastigheter, inte helt överensstämmer.

Areal enligt fastighetsregistret: 76,93 ha
Areal enligt Metrias karttjänst: 76,32 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 75,90 ha

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolaget.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Budgivning

NySkog 26 AB är ett av de fyra bolag som säljs av Gysinge Skogsfastigheter AB. Det är fritt för budgivaren att ge bud på samtliga bolag, ett enskilt bolag eller flera bolag.

Om budgivaren är intresserad av flera av bolagen, kan budgivaren lägga ett bud per bolag. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att två, tre eller samtliga bolag får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för bolagen. Budet avser då samtliga aktier i de aktuella bolagen.

Lämnat bud avser bud på aktier i skuldfritt bolag.
Tillgångarna i bolaget utgörs av fastigheten och eventuella bankmedel. Det nybildade bolaget som äger fastigheten har förvärvat fastigheten från Gysinge Skogsfastigheter AB mot revers. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Gysinge Skogsfastigheter AB.

Budet på aktierna förutsätter också att köparen accepterar villkoren i aktieköpsavtalet (SPA), villkoren för SPA, bolagets anskaffningsvärde för fastigheten, preliminär tillträdesbalans mm finns i upprättat datarum under punkten SPA. Ta kontakt med fastighetsmäklarna för tillgång till datarummet. Eventuella synpunkter på SPA ska lämnas tillsammans med bud.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal för affären undertecknats av båda parter.

Om lämnat bud inte skall avse aktier, utan ett rent fastighetsköp enligt jordabalken skall det tydligt anges i budet.

Bud ska vara skriftligt. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 14 juni 2021. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 14 jun

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter