fbpx

Bolagskog i södra Östergötland

Högstbjudande

21 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 13 jun

Anmäl intresse

  • Kolförråd 137.7 ton/ha

Om fastigheten

I södra Östergötland i den vackra Kindabygden har vi nöjet att förmedla Drabo Skog AB, en skogsfastighet i bolagsform med en total areal om ca 116 ha och ett virkesförråd om ca 21 323 m3sk. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 104,2 ha och boniteten till 7,3 m3sk/ha. Fastigheten består i huvudsak av fina produktionsskogar med en tyngdpunkt av skog i åldern 35-65 år.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KINDA DRABO 1:55

Adress

Kinda Drabo 590 46 Rimforsa

Totalareal
115,9 ha
Tomtområde
115,9 ha
Total tillväxt/år
731 m3sk
Kolförråd/ha
137.7 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Arealuppgifter

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den totala landarealen till 116 ha och vatten till 0,3 ha. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 104,2 ha, inägomark till 1,1ha. Väg, berg, mosse, kraftledning och övrig landareal uppgår till 10,6 ha allt enligt skogsbruksplanen. Enligt fastighetstaxeringen uppgår den totala arealen till 117 ha.

Skogsuppgifter

Fastigheten har ett relativt högt virkesförråd om hela 21 323 m3sk och ett medelvirkesförråd om 205m3sk/ha. Huvuddelen av volymen återfinns i åldrarna 35-65 år vilket borgar för en hög tillväxt kommande planperiod. Medeltillväxten uppgår till 7,3 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen utgörs av 51% tall, 39% gran, 9% björk och 1% asp och övrigt löv. Föreslagen avverkning under planperioden är hela 9562 m3sk och utgörs av 5814 m3sk slutavverkning och 3748 m3sk gallring. Den löpande tillväxten första växtsäsongen uppgår till 809 m3sk. Samtliga uppgifter är hämtade från den nyuppdaterade skogsbruksplanen. Den ursprungliga planen har upprättats av Evert Nilsson och har 2023-09-26 uppdaterats av Karl-Olof Nilsson, Skogsfokus AB genom framskrivning, beräkning och fältkontroll. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och en köpare ska vara medveten om att volymskillnader kan förekomma både uppåt och nedåt, både inom avdelningen och sammantaget. En köpare ansvarar själv för att noga undersöka riktigheten i uppgifterna och bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skogstillstånd liksom tillståndet för fastigheten i övrigt.

Inägomark

Längst i norr på fastigheten finns en mindre inäga/åkermark om ca 1,1 ha.

Jakt

På fastigheten finns för området normalt förekommande viltslag så som älg, vildsvin, dovvilt, rådjur, hare och räv. Enstaka kronvilt kan förekomma sporadiskt i området. Fastigheten ingår i närliggande älg och kronskötselområde kallat Björkfors Södra. Jakten är fri för en köpare från 2024-07-01.

Fiske

Fiskevattnet i Drabo by är oskiftat. Samtliga fastigheter med Drabo i fastighetsbeteckningen har fiskerätt i de delar i sjön Björkern och Tynn som härleds till Drabo by vilket för Björkern är de sydöstra delarna och för Tynn, "Draboviken" i väster, se karta. I Tynn finns sik, kräftor och ordinär insjöfisk. I Björkern finns en omtalad population av insjöröding, en begränsad population av kräftor och ordinärt med insjöfisk. I Björkern tillåts, till och med närmaste familjemedlem, fiska i hela sjön med handredskap, kräftor och nätfiske får dock endast ske på Drabodelen. I Tynn får fiske ske på Drabodelen. Uppgifterna är lämnade av bybor och sannolikt sanningsenliga men kan inte ses som någon utfästelse utan en spekulant behöver bilda sig en egen uppfattning om dess riktighet. Enligt fastighetsregistret har Kinda Drabo 1:55 andel i Kinda Drabo FS:5 (se även andel i samfälligheter) med 7,6953% vilket avser Fiske i Björkern.

Andelar i samfälligheter

Kinda Drabo 1:55 har enligt fastighetsutdraget andel i samfälligheterna S:2, S:3, S:4 , S:8 och FS:5, där S:2 utgörs av vägar. S:3 utgörs av en skogsfastighet om ca 44 ha vackert belägen med strandlinje i Björkern, fastigheten har historiskt tjänat som soldattorp, se särskild info nedan. S:4 utgörs av en mindre fastighet om ca 0,48 ha alldeles norr om S:3 och har historiskt utgjort kvarn och sågställe. S:8 utgörs även den av en mindre fastighet/markområde om ca 0,05 ha med strandlinje i Draboviken i sjön Tynn, markområdet har historiskt fungerat som notplan. Se övriga kartor. För Kinda Drabo S:3 finns en fungerande styrelse och kassa, kontakta mäklaren för mer information. Kinda Drabo FS:5 avser fiske i sjön Björkern enligt fastighetsregistret och andelen anges till 7,6953%.

Kinda Drabo S:3 del i Lantbruksfastighet om ca 44 ha

Fastigheten Kinda Drabo 1:55 har andel i Samfälligheten Kinda Drabo S:3 med vilket utgörs av en lantbruksfastighet vackert belägen med strandlinje i sjön Björkern. Andelen uppgår enligt Byamannen/ordföranden till 9,83424%. Fastigheten har historiskt tjänat som soldattorp. Arealen uppgår till ca 44 ha enligt fastighetskartan från Metria/lantmäteriet. Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet typkod 110 med ett totalt taxeringsvärde om 3 701 tkr. I enlighet med taxeringsuppgifterna fördelar sig ägoslagen enligt följande, ca 5 ha åker/inägomark, ca 31 ha skog och ca 6 ha skogsimpediment. Den uppmärksamme noterar att det skiljer något i de olika arealuppgifterna från lantmäteriet och skattemyndigheten. För fastigheten finns en fungerade styrelse och kassa, avkastningen har i regel gått till byfrämjande åtgärder. Kinda Drabo S:3 ingår i Björkesbo vägsamfällighet.

Andel i Gemensamhetsanläggning

Kinda Drabo 1:55 har andel i samfälligheten Kinda Drabo GA:1 som avser väg, delägare i GA:1 är Kinda Drabo 1:40, 1:54, 1:55 andelarna är inte utredda enligt fastighetsregistret.

Grustag

På fastigheten finns en naturtäkt med möjlighet att nyttja material för eget behov på fastigheten.

Andelar Häradsallmänning

Fastigheten innehar 0,07695 mantal i Kinda Häradsallmänning. Kinda Häradsallmänning har de senaste åren haft en genomsnittlig utdelning om ca 5000 kr/mantal. Uppgifterna enligt Häradsmarken.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten överlåts på tillträdesdagen fri från nyttjanderätter.

Tillgångar i Drabo Skog AB

Tillgångar i Drabo Skog AB: Fastigheten Kinda Drabo 1:55. För detaljer kring anskaffningsvärdet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är relativt tydliga men inte uppmärkta särskilt inför försäljningen. Vi rekommenderar att du använder vår applikation "Gårdskartan" för att förvissa dig om fastighetsgränserna. Du kan med hjälp av "Gårdskartan" se din position i terrängen och orientera dig på fastigheten. Klicka på ikonen "Gårdskartan", använd lagret satellit för att se bilden som flygfoto och klicka sedan på den runda ikonen för att se din position i kartan.

Forn- och kulturlämningar

Enligt riksantikvarieämbetets kartapplikation fornsök saknas fornlämningar på fastigheten. Se länk för att komma till kartan. https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsens kartapplikation skogens pärlor saknas högre naturvärden på fastigheten såsom tex nyckelbiotoper, objekt med höga naturvärden eller natura 2000 områden. Se länk för att komma till kartan. https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Överlåtelse/paketering

Fastigheten Kinda Drabo 1:55 har paketerats i bolaget Drabo Skog AB. Det nybildade bolaget är fritt från övriga tillgångar och skulder och saknar följaktligen historik.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse.

Visning

Fastigheten kan beses på egen hand. Hänsyn skall då visas till eventuell pågående jakt eller annan verksamhet. Vid besök på fastigheten, tänk på att parkera din bil så att det går att passera med personbil/traktor. Kontakta mäklaren för kod till bom.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 13 jun

Högstbjudande: 21 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter