Lantbruk

Björsbyholm Herrgård, Sunne

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 25 aug

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

  • Personliga visningar bokas med ansvarig fastighetsmäklare. Vi håller nu paus med visningar och kommer att fortsätta erbjuda visningar i andra halvan på v 34.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
152,2 ha
Skogsmark
28,8 ha
Åkermark
99,7 ha
Övrigmark
9,6 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Vatten
13,3 ha
Virkesförråd
3 885 m3sk
Boyta
450 kvm
Antal rum
12 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNNE BJÖRSERUD 1:12

Adress

Björsbyhom Herrgård 68692 Sunne

Om fastigheten

Unikt tillfälle att förvärva en genuin Värmländsk herrgård med 140 ha mark och ett tilltalande läge vid sjön ”Björkens” södra ände, sju kilometer nordöst om Sunne.
Flera bostäder och ekonomibyggnader. Stor park med gamla vårdträd och vacker paviljong mm. Åkermark med bra arrondering samlad intill gårdscentrumet och betesmarker mot sjön. Jakt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Herrgårdsbyggnaden

Stilfull och imponerande byggnad från sekelskiftet 17-1800 tal. Här finns gamla golv och tak bevarade samt kakelugnar och öppna spisar i många rum (f.n ej möjligt att elda i alla).
Nedervåning med två kök varav ett fint renoverat som via serveringsgång ansluter till matsalen, nyare toalett och dusch, tvättstuga, vardagsrum, kontor, syrum samt centralt belägen stor och vacker hall innanför huvudentrén med trappa till övervåningen.
Övervåningen rymmer en vacker sal med imponerande takhöjd och omfattning, bibliotek, musikrum och stor hall som den svängda trappen från nedervåningen tar dig till. Här finns även två sovavdelningar med tillhörande toaletter, en i var ände på byggnaden.

Utförda förbättringar som dokumenterats är: År 2000 Byggt pumphus och installerat pump i borrhål (125m), år 2016 ny pump. 2005 ny el på första och andra våningen. 2009-10 Nya balkongräcken uppe och nere. Målning av fönster hela huset ut- och insida. 2011 Ny vedpanna, expansionskärl och ackumulatortankar. Renspolning av borrhål. 2015 helt nytt duschrum/toalett från grunden. 2019 Målning av pannrum. Målning alla fönster på byggnaden utvändigt samt balkongräcken och vissa dörrar. 4 st nya toalettstolar insatta.

Det finns särskilda skatteregler som gör att mycket stora bostadshus på jordbruksfastigheter kan, på ägarens begäran, klassas som näringsbostad för att kunna göra skattemässiga avdrag (inte moms) i näringsverksamheten för renoveringar, den så kallade Slottsregeln.
Gäller om småhuset har en storlek om minst 400 kvadratmeter och nybyggnadsår före 1930, (2 kap. 9 § IL).
För mer information om detta hänvisas till skatteverket.

Östra Flygeln

Byggnaden är inredd med lägenhet som använts i uthyrningsverksamhet. Här finns rymligt allrum, kök, toalett med dusch samt sovrum.
Timrad 1700-talsbyggnad som klätts med stående träpanel, torpargrund och tak med skiffer. Under 2019 har alla fönster renoverats. Eget avlopp från denna byggnad. Direktverkande elvärme.
Ej upptagen i fastighetstaxering och saknar således uppgift om taxeringsvärde, area mm.

Västra Flygeln

Timrad 1700-talsbyggnad som klätts med stående träpanel, torpargrund och tak med skiffer.
Invändigt har inget underhåll skett.
Ej upptagen i fastighetstaxering och saknar således uppgift om taxeringsvärde, area mm.

Uthyrningsstuga

Torpstuga belägen väster om huvudbyggnaden som iordningställts och använts i uthyrningsverksamhet. Här finns kök, allrum, toalett med dusch samt två sovrum. Byggnaden är uppförd i trä på torpargrund under tak av plåt. Gemensamt avloppssystem med stora huset. Direktverkande elvärme.
Ej upptagen i fastighetstaxering och saknar således uppgift om taxeringsvärde, area mm.

Paviljong

Via en allè nås paviljongen i ett vackert läge med utsikt mot betesmarkerna och Björken. Denna fick 2016 nytt tak och 2019 har den målats.

Maskinhall Torkanläggning

Maskin- foderförråd som är sammanbyggd med spannmålstorken. Hallen har gjutet golv, träväggar och tak av plåt. Två större skjutportar samt gångdörr. Torkbyggnaden har även den träväggar och plåttak. Här finns tippgrop, transportörer och spannmålstorken kvar, har dock inte nyttjats på en tid. Portar för genomfart över tippgropen. Under 2015 byttes dåliga brädor i fasaden och byggnaden målades. Samtidigt sattes nya rullskenor och portar.

Verkstad

En mycket rejäl och tilltagen verkstadsbyggnad med högt i tag och två stora portar. Uppförd med gjuten platta och prefabricerade betongelement till väggar under ett tak av plåt.

Svinhus

Byggt för smågrisproduktion med tillväxtavdelning. Allt inrede och maskineri är kvar i byggnaden. Uppförd med gjutna väggar och plåttak. Byggnadens mått ca: 58*14 m. ungefärlig invändig takhöjd i djurdelen 2,50, i foderavdelningen öppen ända upp i nock.

Ligghall/Stall

Träbyggnad under plåttak med flera utrymmen. Ett som används till ligghall med djupströbädd för nötdjuren. Finns även ett utrymme med spiltor och gjutet golv. Intill ligger ett gammalt magasin med timrade väggar och plåttak.

Inägomark

Till fastigheten hör totalt 103,44 hektar jordbruks- och betesmark. Uppgiften är hämtad från Jordbruksverkets blockdatabas och där framgår även att av dessa är 88,65 ha godkänd åkermark samt 14,79 ha är klassad som betesmark och avser marken i anslutning till sjön. Åkermarken har brukats ekologiskt och under de senare åren till stor del legat i bevuxen träda. Arronderingen är mycket god där alla mark ligger inom två kilometers avstånd från gårdscentrum och utgörs av förhållandevis stora skiften där ett är på dryga 30 ha och ett annat på 23 ha.
Uppgift om systemdikning saknas men utifrån flygbilder ser det i växligheten ut som att det finnas väl fungerande dränering på den mesta arealen.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande jordbruksverkets blockareal (103,44 ha) ingår i överlåtelsen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2020 av Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 28,8 ha med ett totalt virkesförråd om 3 885 m³sk varav 2 724 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 7,6 m³sk/ha och årlig tillväxt 117 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är löv 50%, tall 26% samt gran 22%. Åldersklassfördelningen är något ojämn med övervikt av yngre och äldre skog. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 2 651 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 2 290 m³sk samt gallring 361 m³sk.

Skogsvård

Den återbeskogning som skett är främst självföryngring av löv. Finns idag 5 hektar ungskogsröjning att utföra och dessutom flera avdelningar att underväxtröja.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägar

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår ej i någon jaktlig sammanslutning. Enskild jakt på egen fastighet.

Forn- och kulturlämningar

Enligt skogsbruksplanen finns en torpruin i avdelning 19. I övrigt inga registrerade Forn- eller kulturlämningar.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Finns en liten nyckelbiotop registrerad inom skogsbruksplanens Avd. 10 (Aspskog) Vidare finns en sumpskog registrerad vid planens Avd. 3.
Källa: Skogsvårdsstyrelsen

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs inte av några inskrivna eller registrerade planer.

Skattetal

Öre, penningar -566:19 7/60

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Sunne, Sunne kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Visning av gårdscentrum med dess byggnader sker som personliga visningar efter kontakt med ansvarig fastighetsmäklare. Mark och skog kan med fördel undersökas på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 822 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter