fbpx

Skogsfastighet

Lantbruksenhet om 80 ha, ca 62 ha skog med en bonitet på 9,6 samt inägor om 18 ha

Högsta bud

10 200 000 kr

Högstbjudande: 11 000 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,3 ha
Tomtområde
79,3 ha
Virkesförråd
17 241 m3sk
Boyta
70 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSKOGA LANEHÖJDEN 1:2, GÄLLERÅSEN 1:15, GÄLLERÅSEN 1:79 SAMT GÄLLERÅSEN 1:74

Adress

Lanehöjden 446 69191 Karlskoga

Om fastigheten

Fastighetsbestånd om 80 ha med 62 ha skog med bra arrondering, bonitet om 9,6 m3sk/ha/år och ett stort virkesförråd där 66% av skogen är klassad som S2 (14 942 m3sk) och ett totalt virkesförråd om 17 241 m3sk. 18,4 ha inäga. Gårdscentra med ett flertal byggnader där boningshuset har renoveringsbehov.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Byggnaden är i stort behov av renovering/underhåll.
El är ej inkopplat i huset men anslutning finns med elcentral på ladugården.

Ladugårdsbyggnad

Stor ladugårdsbyggnad med gott om utrymme, innehållande bl a traktorgarage, magasindel, garage, skulle och gamla ladugårdsdelen (i ladugårdsdelen är mellanbjälklaget/innertaket i dåligt skick).

Övriga byggnader

På fastigheten finns även:
En byggnad där halva använts som smedja och andra halvan använts som tvättstuga.
Förrådsbyggnad med jordkällare under
Magasin
Vedskjul
Hönshus

Skogsuppgifter

Fastigheternas bonitet är 9,6 m3sk/ha/år. Medelvirkesförrådet är 276 m3sk/ha. Totalt virkesförråd är uppskattat till 17 241 m3sk. Virkesförrådet är fördelat på gran 80 %, tall 9 % och löv 11 %. Del av virkesförrådet som klassas som S2 är 14 942 m3sk och 66 % av volymen. Skogsbruksplanens avverkningsförslag är 8 839 m3sk, samt gallring om 595 m3sk.

Skogsbruksplan
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård
Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten. Dock bekostar säljaren att markberedning och plantering utförs på de 7,8 ha som är föryngringsavverkat, detta genom högläggning och med stor täckrot, conniflexbehandlade granplantor. Arbetet kommer att utföras genom Vida.

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning finns registrerad på fastigheterna Karlskoga Gälleråsen 1:74 och 1:79 ett område benämnt med lägenhetsbebyggelse. Se även skogsstyrelsens hemsida och skogens pärlor.

Naturvärden

Områden med bäckmiljö finns på den östra gränsen längst i norr samt på gränsen längst västerut. Se vidare information på skogsstyrelsens hemsida och på "skogens pärlor".

Inägomark

Inäga/åkermark har en areal om 18,4 ha. Åkermarken är idag utarrenderad till två olika arrendatorer på 5 år i taget.

Jakt

Jakträtten övertas av köparen på tillträdesdagen.

Stödrätter

Inga stödrätter följer med i köpet.

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutdragen har de olika fastigheterna en total areal om 792 949 m² fördelat på:
Karlskoga Lanehöjden 1:2, 567 302 m²
Karlskoga Gälleråsen 1:15, 20 839 m²
Karlskoga Gälleråsen 1:74, 159 300 m²
Karlskoga Gälleråsen 1:79, 45 508 m²

Enligt skogsbruksplanen har fastigheterna en samlad areal om 81,4 ha. Fördelat på:
Produktiv skogsmark 62,4 ha
Inäga/åker 18,4 ha
Väg/kraftledning 0,2 ha
Annat 0,4 ha

Den taxerade arealen är totalt 79 ha fördelat på:
Skogsmark 58 ha
Åkermark 21 ha
Småhusmark på lantbruk 0,3 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsmarken kan besiktas när man vill, dock ska hänsyn tas till skog, skogsägare och eventuell jakt som kan förekomma.

Skogsuppgifter

Städning

Köparen står själv för städning av fastigheten och dess byggnader. Lösöre och inventarier som finns kvar på fastigheten och i dess byggnader övergår kostnadsfritt på köparen.

Friskrivning

Fastigheten säljs med friskrivning mot brister och dolda fel då byggnaderna är fullständiga renoveringsobjekt.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse.

Visning

Skogen kan besiktas när man vill, dock ska hänsyn tas till skog, markägare, djurliv och eventuella jägare. För visning av byggnder, gå in på hemsidan där fastigheten annonseras ut, genom hemnet.se och klicka dig vidare och anmäl dig på de visningstider som finns tillgängliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter