fbpx

Skogsfastighet

Äntligen en skogsfastighet i Njurunda!

Säljs via anbudsförfarande

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 9 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
174,3 ha
Skogsmark
124,0 ha
Myr/kärr/mosse
1,2 ha
Berg/hällmark
30,5 ha
Inägomark
12,3 ha
Väg och kraftledning
3,3 ha
Övrigmark
3,0 ha
Virkesförråd
6 582 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL Å 28:3

Adress

Åhvägen 86241 Njurunda

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet fördelad på sju skiften varav 3 större skiften med en total areal om cirka 174,3 hektar varav 124 hektar produktiv skogsmark och 12,3 hektar inäga/ åkermark. Fastigheten har stor andel ungskog och karlmark, det totala virkesförrådet uppgår till cirka 6 550 m³sk med en medelbonitet på 4,8 m³sk per hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Sundsvall kommun, Njurunda. Kör E4 söderut från Sundsvall, tag av mot Ängom in på väg 551 efter cirka 200 meter tag av mot Å och följ Åhvägen i cirka en kilometer. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Fastigheten Sundsvall Å 28:3 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Njurunda, Sundsvalls kommun. Fastigheten består av sju skiften varav 3 större skiften. Den totala arealen uppgår till 174,3 hektar varav 124 hektar produktiv mark.

Det totala virkesförrådet uppgår till ca 6 550 m³sk varav ca 440 m³sk är föreslaget för slutavverkning och 486 m³sk för gallring. Det dominerade trädslagen är gran som upptar 43% av virkesförrådet följt av tall 38%. Fastigheten består av stor del yngre skog eller karlmark, andelen obehandlad karlmark upptar 30% (37,4 ha) av arealen samt skog mellan 0-30 år 45% (55,9 ha), andelen S1 och S3 uppgår till 10% (12,1 ha). Medelboniteten över planperioden uppgår till 4,8 m³sk per hektar.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Magnus Nordin, Norra Skog januari 2020, samt framskriven till 2021 av Norra skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. I skogsbruksplanen finns markberedning och plantering om 37,4 hektar samt röjning om 36,9 hektar inom 5 år, eventuell köpare svarar för de lagstadgade skogsvårdsåtgärderna.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerad på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns flertalet fornlämningar i form av kolningsanläggning registrerade på fastigheten, en på det västra skiftet samt åtta på skiftet i mitten. (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i "Sundsvall södra väster om E4" älgskötselområde. Jakt har för närvarande bedrivits i Åh / Häljums jaktlag där en årlig summa om ca 1500 kr har betalats, jaktledare Leif Blom 070-6954047. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 774 804 kvm, areal enligt skogsbruksplan 174,3 ha.

Inägomark

Åkermarken till fastigheten är utarrenderad via muntligt arrende till 2021-12-31.

Vägar

Fastigheten har del i Sundsvall Å GA:1, Åhvägen. Vägavgift betalas per uttagen kubikmeter, avstånd och årstid. Vid tjälad väg utgår avgiften med 50 öre per m2 och per km, samt sommartid (otjälad väg) ökas denna summa till 2 kr per m3 och km.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr, då fastigheten ej har ett fastställt taxeringsvärdet kommer värdeintyg till Lantmäteriet upprättas i samband med tillträdet av fastigheten.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Vattenskyddsområde

Viss del av fastigheten är belägen inom Njurunda Nolby vattenskyddsområde.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 9 jun kl 16:00

Säljs via anbudsförfarande: 2 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter