fbpx

Lantbruk

Åkermark vid Dagsberg, 52 ha

Högstbjudande

12 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 24 okt

Visning

  • Spekulanter är välkomna att besiktiga skogs- och åkermark på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,2 ha
Åkermark
39,0 ha
Inägomark
0,8 ha
Skogsmark
11,2 ha
Berg/hällmark
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 750 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORRKÖPING DAGSBERG 4:4 samt Dagsbergs-Brunneby 2:1, del av

Om fastigheten

Obebyggd lantbruksfastighet om totalt ca 52 ha vid Dagsberg strax öster om Norrköping.
Arealen åkermark uppgår till 39 ha i väl sammanhållna skiften. Skogsmark om ca 11,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 750 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Åkermark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen och kartmätning till ca 39 ha. Jorden bedöms ha en, för området, god arrondering med huvudsakligen större sammanhängande skiften av lerjordar. Jorden är upplåten via ett 3-årigt sidoarrende och nuvarande avtalsperiod inleddes den 14 mars 2021.

Skogsuppgifter

Skogsmarken inventerades av Erik Hansson, Ludvig & Co, den 30 augusti 2021. Arealen skogsmark uppgår till 11,2 ha och fastighetens virkesförråd bedöms till ca 1 750 m³sk och trädslagsfördelningen utgörs till ungefär lika delar av tall, gran och löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,4 m³sk per ha. Cirka 7,2 ha skogsmark och 0,9 ha bergsimpediment finns inom inflygningszonen till Norrköpings flygplats och belastas med anledning av detta av servitut om rätt till röjning. Rätt till väg fram till skogsskiftet via samfälligheten Norrköping Dagsberg S:1.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera fornlämningar på fastigheten. Bland annat en skärvstenshög på skogsskiftet samt en stensträng längs med gränsen på några av åkrarna (källa: Riksantikvarieämbetet).

Lösings Häradsallmänning

Med försäljningen följer 1,6191 mantal i Lösings Häradsallmänning. Fastighetens genomsnittliga utdelning för den senaste femårsperioden uppgår till ca 49 300 kr per år.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Dagsbergs-Brunneby 2:1. Köparen står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal, rättigheter, delaktigheter eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 213 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast sön 24 okt

Högstbjudande: 12 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter