Lantbruk

Åkermark Väse slättbygd

Högstbjudande

5 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 21 jul, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,0 ha
Åkermark
53,0 ha
Övrigmark
4,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av KARLSTAD VÄSE-ÅTORP 1:1

Adress

Väse-Åtorp 65596 Väse

Om fastigheten

Sällsynt möjlighet till rationell expansion med 53 hektar bördig åkermark i Väse sockens slättbygd. Marken ligger samlad intill väg 240 (Molkomsvägen) ca 2,5 km norr om korsningen i Ve och har en utmärkt arrondering. Ett stort skifte på 51 ha på östra sidan vägen samt ett mindre om 1,8 ha på den västra sidan. Överlåtelsen gäller en delförsäljning av fastighet och kommer genomföras som fastighetsreglering alternativt fastighetsbildning. Marken är tillgänglig för köparen inför brukningsåret 2021.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning/Fastighetsbildning

Markområdet som säljs utgör del av fastigheten Karlstad Väse-Åtorp 1:1. Försäljningen kommer ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering mellan frånträdande och tillträdande fastighet alternativt som avstyckning med nybildande av fastighet.
Kostnaden för lantmäteriförrättningen bekostas av parterna med hälften vardera.

Åkermark

Ett rejält stycke god åkermark där det mesta utgörs av ett stort sammanhängande skifte om 51 ha. Därutöver ett mindre skifte om 1,8 ha på motsatt sida om väg 240. Marken systemdikadas under slutet av 70-talet. Som komplement till detta har nu senare under år 2018 ett område i sydöstra delen om 6 ha nydikats, av dessa ingår 5 ha i försäljningen.
Marken ligger inom nuvarande kompensationsstödsområde 7 (f.d 4b) och inom nitratkänsligt område vilket ger möjlighet att söka stöd för åtgärder för minskat kväveläckage.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är i dagsläget utarrenderad till annan brukare. Överenskommelse om frånträde vid arrendeperiodens utgång 2021-02-28 finns. I överlåtelsen behåller säljaren drygt 3 ha åkermark som ligger i direkt anslutning till gårdscentrum, denna mark är möjlig för köparen att arrendera tills vidare om köparen så önskar.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande areal jordbruksmark ingår i köpet.

Övrig mark

Förutom angiven areal åkermark som är hämtad från jordbruksverkets blockdatabas ingår ca 4 hektar övrig mark. Denna utgörs av ca 0,3 ha produktiv skogsmark i markområdets västra del, mark i anslutning till "Glumman" samt mark som är tagen i anspråk av väg 240.

Forn- och kulturlämningar

Inom markområdet finns en registrerad fornlämning i form av fyndplats av en yxa som påträffats i samband med vägarbete i väg 240. Läget är intill vägen strax söder om infart till Väse-Åtorp 1:2.
RAÄ-nummer: Väse 30:1
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade inom markområdet.
Källa: Skogsstyrelsen.

Visning

Ingen särskild visning av markområdet arrangeras utan objektet undersöks på egen hand. Var god visa hänsyn till växande gröda och grannar mm. Vid frågor kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Tillträde

Tillträde till markområdet sker så snart överenskommen lantmäteriförrättning vunnit laga kraft samt under förutsättning att full likvid erlagts. Lantmäteriet i Karlstads kommun har för närvarande har en handläggningstid på ca 6 månader. Möjlighet att bruka marken är dock tidigast 2021-03-01 då nuvarande arrendator frånträder.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter