Lantbruk

Åkermark Skälvum

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,5 ha
Åkermark
13,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Götene Skälvum 3:5 del av

Adress

Skälvum Götene

Om fastigheten

Nu ges möjlighet att förvärva 13,5 ha bördig åkermark väl samlat i ett skifte utan byggnader. Fastigheten är belägen i Skälvum strax utanför Götene.

Bilder

Fakta

Åkermark

Den stödberättigade åkerarealen uppgår till 13,5 ha och utgörs av ett väl arronderat skifte med bördig lerjord. Marken är systemtäckdikad i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet och är väl fungerande.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2021-års SAM-ansökan.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på förmedlingsobjektet(källa: SeSverige).

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är framtagna genom mätning på fastighetskarta samt SAM-ansökan.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området överlåtes genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet. Köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter