fbpx

Lantbruk

Åkermark på Flo/Sal-slätten

Utgångspris

4 300 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast mån 12 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,8 ha
Åkermark
18,7 ha
Övrigmark
0,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Del av Grästorp Sal 6:1

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva 18,7 ha åkermark på bördiga Flo/Sal-slätten. I överlåtelsen ingår ett anläggningsarrendeavtal som genererar en årlig intäkt om c:a 45 000:-/år. Försäljningen avser del av fastighet och sker genom fastighetsreglering.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Bördig åkermark om 18,74 ha på mellanlera. Bra arrondering där arealen är fördelad på två intilliggande områden.
Täckdikningen utfördes ursprungligen under 50-talet. På 80-talet gjordes ny dränering på skiftena norr om Salstadvägen. Skiftena söder om vägen kompletterades med sugdiken mellan de ursprungliga och ligger nu med 9 meters mellanrum.
Möjlighet till bevattning finns då en ledning om 1,2 km finns nedlagd till Nossan. För mer information kontakta ansvarig mäklare.
På 4,58 ha av arealen har det odlats salix som skördades i januari 2021. Stubbarna kommer att fräsas ner under växtodlingssäsongen 2021 och marken överlämnas kultiverad (ligger i svartträda under 2021). Resterande areal överlåts höstplöjd.
Åkermarken är tillgänglig för köparen from 1/1 2022.
Observera att ett skifte ingår i samma block som grannfastighet, vilket innebär att blockarealen kan avvika något vid delning av blocket.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt till köparen inför 2022 års SAM-ansökan.

Arrende åkermark

C:a 14 ha av åkermarken är uttarenderad tom 31/12 2021 och är därefter tillgänglig för köparen.

Dikningsföretag

Fastigheten har 19,69 % andel i Sals dikningsföretag av år 1951. Senaste rensningen gjordes för c.a 10 år sedan.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av väg.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Ingår ej i något skötselområde.

Anläggningsarrende

Ett avtal om anläggningsarrende finns upprättat med FloSal vind AB, gällande upplåtelse av mark för väg till vindkraftsverk. Köparen övertar upprättat arrendeavtal som löper fram till år 2033 med möjlighet till förlängning.
Den årliga arrendeintäkten uppgår till 2 % av vindkraftverkets intjänade bruttoersättningen exkl. moms för producerad elenergi och inkl. eventuella bidrag för producerad el, t.ex miljöbonus och elcertifikat. Den genomsnittliga arrendeintäkten under de senaste fem åren uppgår till c:a 43 700:-/år.
Verket byggdes 2009 och är av fabrikatet Vestas, 2 MW med en tornhöjd av 105 m och en produktion av c:a 6 000 MWh/år.
För mer information om arrendeavtal mm. kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet avseende åkermarken uppgår till 1 950 000 SEK. Avser taxeringsår 2020. Taxerad åkerareal är 19 ha. Observera att taxeringsuppgiften är hämtad ur den totala taxeringen för hela registerfastigheten. Nytt taxeringsvärde kommer att fastställas efter avslutad förrättning.

Inteckningar

Området överlåts utan inteckningar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheterna (källa: SeSverige och Fornsök).

Arealuppgifter

Total areal är c:a 18,84 ha enligt mätning på fastighetskartan.
Åkerarealen uppgår till c:a 18,74 ha enligt blockarealen i SAM-ansökan. Då ett skifte ingår i samma block som grannfastighet kan blockarealen avvika något.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 12 april 2021.
Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & co, Helene Gustafsson, Stora Torget 4, 534 31 Vara eller helene.gustafsson@ludvig.se, tillhanda senast den 12 april 2021.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande ersättning, innan beslut tas i Lantmäteriförrättningen.​​

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Grästorp Sal 6:1 Området överlåts genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Tillträde

Tillträde sker den dag Lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.​​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 12 apr

Utgångspris: 4 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter